Dê •mvótJk.'.vdJcïi Professionaliseren bij de Rabobank Professionalisering speelt een belangrijke rol in de ver anderende Rabobank. Daar bij horen tal van trainingen, opleidingen en cursussen. Twee van de meest inten sieve vormen zijn de oplei dingen op hbo- en acade misch niveau die de RabobankAcademie verzorgt in samenwerking met diver se hogescholen en universi teiten. Deze leiden op voor het landelijk erkende Heao-diploma Commer ciële Economie (vier jaar) of voor de titel Master of Business Administration (twee jaar). Beide studierichtingen zijn daarnaast toegespitst op specifieke functieprofielen van de Rabobank. Hoe komen de deelnemers ertoe aan zo'n veeleisende en langdurige studie te beginnen, wat komen ze tegen, en welke tips hebben zij voor anderen die dit overwegen? Daarover komen diverse spraakmakers aan het woord. In het Tweegesprek wisselen twee generaties Rabobank-functionarissen hun ervaringen rond hun studie uit. 'Pappa, in welke illtlltl IIIIIIH ■Hiiiii groep de sectoren Transport, Logistiek en Vervoermiddelenfabricage. Twee generaties Rabobank-functio- narissen die gemeen hebben dat ze voor hun werk een veeleisende en in tensieve studie volgen. Van Ee doet bij de HES de Heao-opleiding Com merciële Economie; Van Rooy doet het Master's of Business Administra- tion programma aan de Erasmus Uni versiteit. Verschillende motivatie In hun motlva_ tie is duidelijk te herkennen dat ze op een verschillend punt in hun loop baan staan. Van Ee: 'Na zes jaar bij de bank in diverse functies wilde ik graag relatiebeheerder Bedrijven wor den. Met stages en interne opleidin gen heb ik daar al een beetje aan kun nen ruiken - vooral het klantencon tact en de marketing spreken me aan. Je hebt er een Heao-diploma voor nodig, dus de keus was niet zo moei lijk. Ik vind trouwens toch dat er steeds meer naar de papieren en min der naar ervaring gekeken wordt. De Hogeschool voor Economische Studies en de Erasmus Universiteit in Rotterdam liggen pal naast elkaar. Daar heeft dan ook de ontmoeting plaats: Michel van Ee (27), medewer ker Administratief Kredietbeheer bij de Rabobank Den Haag, en Rob van Rooy (41), bij Rabobank International verantwoordelijk voor

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 8