'Met louter het beestje een ben je er niet, hoor' ze vrij dichtbij' 'Mensen willen advies en dat willen nieuwe naam geven GELDA mijn inboedel verzeker, dekken jullie dan ook schroeischade aan mijn kost bare tapijt?" Er zijn altijd vragen die niet per antwoordcoupon kunnen worden beantwoord, maar wel door onze cliëntadviseurs.' Even wennen pje Rabobank, licht Van Tiggelen toe, is overigens niet de enige die brood ziet in persoonlijk ad vies. Hij wijst op de toename van het aantal intermediairs, verzekerings agenten die ook hypotheekadviezen en bemiddeling doen. En hij consta teert dat op plaatsen waar de Rabo bank vertrokken is en bijvoorbeeld een SNS-bank het gat heeft opgevuld, die laatste welig tiert. 'Mensen willen advies en dat willen ze vrij dichtbij. En niet in een traditionele bankhal met balies en openingstijden van 9 tot 12 en 2 tot 4, maar in een moderne ruimte, waar genoeg privacy is.' hadden er niet zo lang voor nodig om te bepalen dat voor de Rabobank dat laatste, het persoonlijke contact, es sentieel is en blijft. Niet alleen omdat het gezien onze structuur, de coöpera tie, prima bij onze bank past, maar vooral ook omdat mensen behoefte hebben aan persoonlijke adviezen op het gebied van de dagelijkse financiële producten, zoals betalen, sparen, ver zekeren en consumptief krediet. Je ziet het bijvoorbeeld aan de Chipknip. Daar wil men advies over, dat kun je niet afdoen met het sturen van een brief met antwoordcoupon. Zoals ze ook advies willen over consumptief krediet. Of de vraag: 'Als ik bij jullie want vroeger ging het eigenlijk pre cies zo. Uit de verhalen van mijn ou ders weet ik dat kassiers vroeger vaak van huis uit werkten en regelmatig op pad gingen om hypotheekjes en verze keringen te verkopen. Zeker in plaat sen waar ook concurrenten zaten als de Amsterdamse bank of de Nuts Spaarbank. Maar met name in de jaren zeventig zijn we steeds meer achterover gaan leunen. De bomen groeiden tot in de hemel, de klanten kwamen toch wel en ongemerkt zijn werkers overgenomen en we verwach ten dat dat alleen nog maar meer wordt. De vraag is dan: heb je über haupt nog wel kantoren nodig? Kun je je, net als bijvoorbeeld de Post bank, beperken tot het vrijwel volle dig op afstand bedienen van je klan ten? Of moet je toch het persoonlijk contact voorop blijven stellen? Wij we vergeten dat zakendoen nu een maal niet vanzelf gaat. Voor mij is het niet meer dan logisch dat we de zaken nu weer actiever moeten aanpakken.' Dat mensen niet meer vanzelf naar de bank komen, heeft volgens Cees van Tiggelen een aantal oorzaken. De komst van de geldautomaat, bijvoor beeld. Nu al nemen deze machines ruim 70 procent van alle gelduitgiftes voor hun rekening en dat percentage zal ongetwijfeld nog hoger worden. Ook de betaalautomaat heeft een duit in het zakje gedaan. Door ter plekke bij de winkelier te pinnen, hebben de klanten minder cheques nodig waar door ze minder vaak aan de balie hoeven te komen. Tenslotte zijn er dan nog zaken als telebankieren en de bank op Internet, die ook weer de noodzaak verminderen om naar de bank te gaan. Van Tiggelen: 'Met andere woor den: in niet eens zo'n heel lange pe riode heeft de elektronica een pittig deel van het werk van de baliemede- functie wordt van de 'balie- medewerker-nieuwe-stijl': het adviseren van de klan ten van de bank bij het sa menstellen van een zo opti maal mogelijk pakket bankproducten. Van Tiggelen: 'Met louter het beestje een nieuwe naam geven ben je er niet, hoor. Van een organisatie die gericht was op producten, worden we een bank die zich gaat richten op de markt. Dat vergt niet alleen een nieuwe naam, maar vooral ook een compleet andere invulling van het werk.' Logisch Andries Bosman hoort het re laas van Van Tiggelen met een glim lach aan. De Groninger werkt al sinds 1966 bij wat later de Rabobank is ge worden en kent het werk van balie medewerker van haver tot gort. Zoals het een nuchtere noorderling betaamt, kan hij het niet nalaten de woorden van de manager in Eindhoven enigs zins te relativeren. 'Zoveel nieuws is er nu ook weer niet onder de zon,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 5