CPB voert suikerklontjes na lepel levertraan Geen cadeautjes op Prinsjesdag Laks bedrijfs leven niet geïnteresseerd in euro Deze september UpDate kijkt terug op de afgelopen maand. Belangrijke gebeurtenissen in en om de Rabobank. 10 Q.c?5aJ-DQ_c?al (G S, (Q O 73 Europese valutakoersen stabiel met harde gulden en D-mark Koersen van de stabielste munten van de Europese Unie ten opzichte van de gulden. Franse frank Belgische frank Oostenrijkse shilling Duitse mark Ierse pond Nederlandse gulden De Nederlandse gulden is lange tijd de sterkste munt in het Europees Monetair Stelsel geweest. De Spaanse peseta nam deze koppositie begin dit jaar over. De wisselkoersen van de valuta in de kopgroep van de Europese Unie vertoonden de laatste twee jaar een hoge mate van stabiliteit. De koersen van de Franse franc en het Ierse pond fluctueerden wat meer. Maar sinds begin dit jaar is hierin enige verbetering merkbaar. Dit is een gunstig signaal voor de vorming van de Europese en Monetaire Unie (EMU) in 1999. Want de landen in de Europese Unie die meedoen aan de EMU, zullen de wisselkoersen van hun nationale valuta dan onherroepelijk aan elkaar vastklinken en overgaan op één gemeenschappelijke munt, de euro. Op Prinsjesdag kan de minis ter van Financiën voor Sin terklaas spelen. Als blijkt dat er nog wat geld in de schatkist is achtergebleven kan hij zich bij het volk geliefd maken meteen onaangekondigde lastenverlich ting of koopkrachtverbetering. 'Dat zit er dit jaar niet in', meent Rikkert Scholten. Minister Zalm presenteert dinsdag 17 septem ber de Rijksbegroting voor het volgende jaar aan deTweede Kamer. 'In april lichtte Zalm al een tipje van de begrotingssluier op. Op dat moment komt in de traditionele Voorjaarsnota de uitgavenkant van de begroting ter sprake. Nor maliter probeert het kabinet drei gende begrotingsproblemen dan alvast op te lossen. Bij meevallen de economische vooruitzichten kan het dan later in het jaar im mers nog de zogenoemde 'koop krachtcadeautjes' uitdelen, wan neer in de zomer de belastingen en sociale premies worden vast gesteld. Ook dit jaar volgde het kabinet dit scenario en tot voor kort zelfs met groot succes. Dankzij het hanteren van zuinige normen wist het ka binet de begrote uitgaven voor 1997 gemakkelijk in de hand te houden. Er was zelfs extra geld beschikbaar om onder meer de veiligheid op straat te vergroten. Daarna verhoogde het Centraal Planbureau (CPB) zijn economische groei- voorspellingen voor 1996 en kon een boekhoudkun dig voorstel een ernstig te kort bij de reserves van de sociale fondsen groten deels verhelpen. Het zag er dan ook naar uit, dat mi nister Zalm op Prinsjesdag wat leuke cadeaus in zijn koffertje zou kunnen meebren gen. Helaas dreigde het CPB op het laatste moment toch nog roet in het eten te gooien. Het bureau becijferde namelijk, dat de tekor ten bij de belastingen en de so ciale fondsen veel sterker zijn op gelopen dan enkele maanden ge leden nog werd voorzien. Hierdoor is het kabinet voor een dilemma komen te staan. Een snelle aanvulling van deze tekor ten leidt tot een gemiddeld koop krachtverlies van bijna 2% en dat is moeilijk te verkopen in een pe riode van aantrekkende groei. Het kabinet kan ook de koopkracht op peil houden. Maar dat kost miljar den guldens, waardoor het begro tingstekort minder snel zou dalen. Op de achtergrond van dit dilemma speelt nadrukkelijk mee, dat de begroting voor 1997 voor een belangrijk deel bepaalt of Ne derland straks tot de kopgroep van de Economische en Monetai re Unie (EMU) kan gaan behoren. Hiertoe moet het begrotingste kort worden beperkt tot maxi maal 3% van het bruto binnen lands produkt (BBR was 4% in 1995) en moet de overheids schuld als percentage van het BBP fors gaan dalen. Dit betekent dat de Koningin op Prinsjesdag waarschijnlijk op nieuw een moeilijke boodschap zal moeten brengen. Ondanks de aantrekkende groei en- de goede beheersing van de overheidsuit gaven moeten we al lemaal toch nog wat inleveren om snel aan de EMU te kunnen deelnemen en om binnenkort niet met een nog grotere las tenstijging te worden geconfronteerd. Zolang de sociale premies te laag blijven, lopen de fondstekorten name lijk ieder jaar verder op en wordt de pijn voor de toekomst alleen maar groter. Het behouden van de huidige koopkracht zal daardoor vooral afhangen van individuele loonstijgingen., want er liggen dit jaar waarschijnlijk weinig ca deautjes in de achterbak van de gouden koets.' De Rabobank zet flink wat vaart achter de voorbereiding op de overgang van gulden naar euro. Het Nederlands bedrijfsleven kruipt er achteraan met de snelheid van een slak. Sterker nog, bedrijven houden nauwelijks rekening met de gevolgen van de invoering van de euro. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het NIPO. Circa 85 procent van de ondervraagde ondernemingen zegt 'nog geen moment'over de omschakeling te hebben nagedacht. Slechts vijftien procent heeft er dus wel over nagedacht. En daarvan werkt nog maar negen procent aan een concreet'europlan'. Daarmee doelt het NIPO op de aanpassing van drukwerk, boekhouding, software of het betalingsverkeer met het bui tenland. De overheid wacht nog met een lande lijke voorlichtingscampagne. Het bankwezen loopt voorop met de voorbereiding van haar particuliere klanten en bedrijfsrelaties op de EMU en de euro. Het Centraal Plan Bureau (CPB) maakte zich in augustus met haar rooskleurige berichten ge liefd bij de Nederlanders. Dat was hard nodig, want eerder meldde het CPB een fikse financiële tegenvaller. De burgers zouden een groter deel van het inkomen moeten afdragen aan de over heid wegens een onvoorzien tekort aan belasting- en premieinkomsten. Gelukkig kwam het CPB later met positiever nieuws. Zo voorspelde het voor 1997 een groei van het aantal nieuwe banen met 101.000. De krapte op de arbeidsmarkt zal hierdoor verder toenemen. Door de toe nemende schaarste aan gekwalificeerd personeel zullen de CAO-lonen naar verwachting met 2,5 procent stijgen, in plaats van de eerder voorspelde 1,7 procent. Als slagroom op de aardbei kan daardoor volgens het Planbureau de koopkracht volgend jaar op peil blijven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 29