Méér dan alleen leuk werk 'Het komt er in feite op neer dat we allemaal ons deel moeten leveren Regiocommissie en CAAR: 'Alsje het alleen doet omdat je denkt dat het leuk is, in de regiocommissie te zitten of in de CAAR, heeft het wei nig zin. Het werken voor de commissie en de CAAR is een serieuze aangelegenheid, méér dus dan alleen leuk. En je moet het ook niet doen om het geld of als je weinig tijd hebt te besteden. Het lukt alleen bij de juiste motiva tie, als je je echt betrokken voelt. Als medezeggenschap en sociaal beleid voor jou geen loze begrip pen zijn.' lectieve ziektekostenverzekering. Het is belangrijk, dacht ik en denk ik nog, als werknemer een vinger aan de pols te houden, met name daar waar het om de ontwikkelingen op sociaal ter rein gaat. En dan moet je de kansen pakken die er liggen, de mogelijkhe den voor medezeggenschap. Om die reden ben ik ook ooit in de OR ge stapt.' Haar toenmalige directeur, Theo Martens van de Rabobank Roosendaal, stelde het zeer op prijs als iemand uit de OR lid van de re giocommissie zou worden. Veel respons Inmiddels werkt De Ruij- ter alweer een jaar bij de Rabobank Breda (bijkantoor Bavel) maar al die tijd is ze actief gebleven in de regio commissie. Het werk heeft haar niet teleurgesteld. 'Als ik zie hoeveel re spons we krijgen, hoe vaak we wor den gebeld met vragen en problemen, dan is dat voor mij alleen maar een bewijs voor het nut van de regiocom missie.' Ze ziet dit als één van de vruchten van het professionaliserings traject, dat CAAR en regiocommissies zijn ingeslagen. 'Ik vind dat we die lijn moeten vasthouden en dat kan weer alleen als de mensen, die in de regiocommissies zitten, zich werkelijk betrokken blijven voelen.' Jacqueline de Ruijter, kantoorma nager te Bavel, is al jaren actief in ondernemingsraden en, sedert medio 1994, ook in de regiocommis sie Zuidwest-Nederland. Uit dien hoofde weet zij inmiddels hoeveel tijd en energie zulk soort werkzaamheden vereisen. De Ruijter en haar directeur, Joost Bol, praten op het hoofdkan toor in Breda over de voetangels en klemmen achter regiocommissie en CAAR. Uit het gesprek blijkt dat zowel van bank als van medewerker een extra inspanning wordt gevergd. De Ruijter. 'Voordat ik eind 1994 ja zei, heb ik eerst een vergadering van de regiocommissie bijgewoond. Daar werden allerlei arbeidsaangele- genheden besproken, van de secun daire arbeidsvoorwaarden tot de col- De regiocommissie komt gemid deld zes keer per jaar bij elkaar, vaak nog aangevuld met twee tot drie extra vergaderingen en themabijeenkom sten, dit alles in werktijd. Vanzelf sprekend eisen deze vergaderingen voor bereidingstijd De Ruijter: 'Wij krijgen alles te zien wat op de agenda staat van de CAAR en dat zijn nogal wat stukken'. Verder heeft elk lid van de regiocommissie een aantal banken 'onder zich' waarmee hij of zij geacht wordt het contact te onderhouden. Dat aantal kan

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 24