Wereldwijd gaat het opsporen en herstellen van het probleem 600 miljard gulden kosten Ontwikkelingen 1 tig gebeuren. Zogenoemde relatione le databases die op een mainframe computer draaien, kun je niet zom aar op 2000 zetten, want vaak kun je dan niet meer terug. Er veranderen dan zoveel zaken, dat je het pro gramma nooit meer honderd procent terugkrijgt naar de dag van vandaag. Daarbij moet er al heel veel gepuz zeld worden voor je zelfs maar kunt testen. Als je nu ook nog bedenkt dat de Rabobank over minstens 400 a 500 systemen beschikt, die elk be staan uit een of meer programma's, begrijp je dat het om een heel om vangrijke klus gaat. We schatten dat elk team per week hooguit twee syste men kan beproeven In het allergun stigste geval kost dus alleen al het controleren van al die systemen twaalf weken, maar reken gerust op een maand of vier. En dan zwijg ik nog maar even over het 'repareren' van de software.' Het probleem is overigens bij auto matiseerders al veel langer bekend, omdat er al in 1970 problemen ont stonden met hypotheekprogramma's (de meeste hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar). 'Maar,' zegt Van Mourik, 'héél weinig mensen doorzagen hoe groot het probleem in feite is. Zelfs nu merken we dat som migen er bijna lacherig over doen. Het is een wereldwijd probleem dat pas sinds kort -ook bij ons- de aan dacht krijgt die het verdient, mede omdat er zich steeds meer problemen voordoen. In Amerika ging het niet zo lang geleden mis bij een farmaceu tisch bedrijf met een geautomatiseerd magazijn. De producten die het maakt hebben allemaal een houd baarheidsdatum. Vorig jaar liepen de eerste pillen en poeders van de band met een houdbaarheid tot in het jaar 2000 en prompt sloeg de computer die het systeem stuurt de plank mis. Hij redeneerde dat doosjes met 00 ouder waren dan die met 99 en zette de kersverse voorraad consequent vooraan, om als eerste aan de afne mers uit te leveren. Toen het pro bleem eenmaal was ontdekt, vergde het drie weken om het programma aan te passen. In de tussentijd moest de mens het gehele magazijn weer be heren. Dat heeft heel veel geld ge kost.' 600 miljard zoncJer dat het mis gaat kost de economische beslissing heel hard nodig blijken te hebben. Via Switch en mobiliteit proberen we ze te bewegen om bijvoorbeeld voor een periode van twee jaar plaats te nemen in een van onze conversieploegen. Maar het is nog de vraag of we vol doende mensen kunnen aantrekken om het project op onze streefdatum 1 november 1998 rond te hebben. Deze deskundigen zijn momenteel zo gevraagd, dat een computervakblad laatst al bij wijze van grap de volgen de advertentie plaatste: Cobol-pro- grammeurs gevraagd. Salaris f1.250,- per uur!' Het verhelpen van het 2000-pro- bleem in de software kan op twee ma nieren. Ten eerste door alles zo te programmeren dat de eeuw erbij uit de computer-prehistorie de ko mende jaren veel geld. Wereldwijd gaat het opsporen en herstellen van het probleem naar schatting 600 mil jard gulden kosten. Voor de Rabo- bank-organisatie gaat het minimaal om tien miljoen, maar waarschijnlijk nog meer. Voor het controleren van alle computerprogramma's is de Ra bobank alleen al 3,5 miljoen gulden kwijt aan externe deskundigen en ook voor het herstellen zal er hulp van buiten moeten worden ingeroepen. Van Mourik: 'We zijn druk bezig om bij software-huizen vijftig man te re serveren om ons te helpen de operatie binnen de gestelde termijn te volbren gen. Dat is overigens makkelijker ge zegd dan gedaan want vooral voor de oudere programmatuur zijn de pro grammeurs dun gezaaid. De mensen die nu van school komen kennen alle maal C of een andere zogeheten vier de generatie-taal, maar wij moeten Cobol-programmeurs hebben en die zijn tegenwoordig schaars. Wrang is dat we in huis een aantal van deze mensen hebben, die al min of meer vernomen hadden dat ze boventallig zouden worden en die we nu ineens komt te staan. Het nadeel daarvan is dat dat alleen goed gaat als alle soft ware waarmee dat ene programma sa menwerkt, ook wordt aangepast. De tweede manier is het plaatsen van zo geheten eeuwvensters of breekjaren. Zo'n venster is in feite een muur in het programma. Alles wat vóór de muur zit hoort thuis in de ene eeuw, alles wat achter de muur zit in de an dere. Stel dat het breekjaar 50 is. Treft de computer dan de datum 1-1- 51, dan rekent het ding razendsnel uit dat het gaat om 1951. Is de datum 1- 1-49, dan concludeert de machine dat het gaat om 2049. De voorkeur van het Team 2000 gaat uit naar deze laatste mogelijkheid omdat het in de meeste gevallen met het minste werk en kosten prima resultaat oplevert. Bent u een computergebruiker die na dit verhaal heel nieuwgierig is hoe het met uw programmatuur is ge steld? Blijf vooral nieuwsgierig, maar ga niet zelf testen. Tenzij u weet hoe u een ingewikkelde softwareknoop ook weer kunt ontwarren. J i i

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 21