kaart getracht PSD ia Z7 M s s x e r o PSD als basis-houding PSD: Persoonlijk, Samenwerken, Deskun die manier wil de Rabobank zich, onder via haar huisstijl, profileren. De mensen de Rabobank werken ondersteunen die beeldvorming door hun deskundigheid, hun manier van communiceren en presenteren. In dit Dossier, samengesteld door de afdeling Interne Commu nicatie van Rabobank Nederland, zijn de verschillende vor men van die individuele PSD in kaart gebracht. PSD geeft de essentie van de Rabobank weer. Er is geen sprake van een ge heel nieuwe benadering. Iedere lezer zal dan ook op de vol gende bladzijden beslist het een en ander 'uit het leven gegre pen' terugvinden. Een aantal punten valt onder de noemer 'normale wellevend heid', maar mogelijk komt u hier en daar ook nieuwe aspec ten tegen. In elk geval zijn in dit Dossier de meeste dagelijkse PSD-werksituaties samen met een voorbeelden op een rijtje gezet. dig. Op meer die bij eigen Persoonlijk Samenwerken Deskundig soonlijk werken jgeeft de bank en haar medewerkers eel zijn niet puur za selijk: vriendelijk humoristisch. gezicht. De relaties ;elijk maar ook men- vrolijk, Het beeldmerk van de Rabobank- organisatie geeft het al aan: de mens staat er centraal. De klant als mens, maar ook collega's en medewerkers. Wie PSD werkt, geeft hen ook werke lijk dat gevoel. Persoonlijk werken is dichtbij col lega of klant. Dus niet afstandelijk, maar gericht op die ander. Die merkt dan dat hij of zij belangrijk gevonden, geaccepteerd en begrepen wordt. Per soonlijk wil ook zeggen dat de Rabo bank geen anonieme organisatie is, waar anonieme mensen werken. Per- Samenwerking vereist een bepaalde mate van gelijkwaardigheid. Intern én extern ontstaan alleen op die manier duurzame relaties. De Rabobank wil zich niet onderdanig of serviel en ook niet hooghartig, belerend of autoritair opstellen. Maar wel gericht zijn op tweerichtingsverkeer, op service, op duidelijkheid voor alle partijen, en op 'beloofd is beloofd!' Zinvolle antwoorden op vragen die de ander stelt, dat is waar het bij het begrip 'deskundigheid' om draait. Dat betekent vakmanschap, kennis van zaken, maar zo nodig ook blijven doorzoeken naar oplossingen. In één woord: professionaliteit. 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 13