De veilige Digipass Extra kosten van Telebankieren nu nog hoger dan besparinqen Werk doen, toch betalen ]-[oe mooi en handig het systeem ook is, een veelge stelde vraag van klanten is waarom er - op dit moment nog - vier gulden per maand aan abonnementskosten moet worden betaald. De redenering achter de vraag is: 'Ik bespaar de bank werk en dus geld door overschrijvingen elektronisch aan te leveren en daar moet ik dan nog voor betalen ook'. Van Haaften: 'Die redenering lijkt lo gisch, maar gaat niet helemaal op omdat het een service is die de bank momenteel veel geld kost. Niet alleen moeten we aparte programma's maken voor de klant, we hebben ook bank- en systeemprogrammatuur Abonnees van de Telebankieren moeten elke keer als ze het programma opstarten, een wachtwoord intoetsen. Om te kunnen betalen moeten ze daarnaast een zescijferig getal invoeren. Dat nummer kunnen ze na het in toetsen van een pincode aflezen op hun zogeheten Digipass (ook wel be veiligingscalculator genoemd). Die getallen zijn stuk voor stuk uniek. Mee kijken over de schouder van de Telebankierder heeft geen zin omdat al na enkele minuten het getal zijn geldigheid verliest. De Digipass 'weet' pre cies welke code hij moet aanmaken, doordat het programma in de calcula tor is gekoppeld aan een ingebouwde klok. moeten ontwikkelen. Daarnaast heb ben we beveiligings- en communica tiehulpmiddelen moeten maken, is er een helpdesk en zijn we nog steeds ook wettelijk verplicht om de klan ten een papieren rekeningafschrift te sturen. Omdat daarnaast nog maar een relatief gering aantal particulieren er gebruik van maakt, zijn de extra kosten van Telebankieren hoger dan de besparing die er tegenover staat.' Gemak belangrijker <Met jg geldauto maten was het in het begin niet an ders', weet van Haaften. 'Pas toen de klanten veel vaker geld uit de muur gingen opnemen in plaats van aan de balie, trad er een substitutie-effect op waardoor de geldautomaten kosten besparend werden. Overigens weten we uit onderzoek dat de meeste Tele- bankierders die vier gulden geen groot bezwaar vinden. Men vindt het gemak van de service belangrijker. Dat wil niet zeggen dat de zaak laten voor wat 'ie is. We zullen zeker moge lijkheden vinden om de prijs verder te verlagen, om ook via het prijsinstru ment te proberen de substitutie van papieren betalingen door elektronisch overschrijven te bevorderen.' Telebankieren en Internet Uiteindelijk moet Telebankieren door dergelijke inspanningen van een min of meer ex clusieve dienst een alom gebruikte distributievorm worden. Al dan niet in samenhang met bijvoorbeeld Inter net. Applicatiebeheerder Abbenbroek: 'Er loopt momenteel een onderzoek naar het in elkaar schuiven van Tele bankieren en Internet. Beide diensten benader je via een modem en de tele foonlijn. Dus op het eerste gezicht lijkt samenvoeging nogal eenvoudig. In de praktijk ligt dat echter een stuk lastiger. Telebankieren gebeurt voor namelijk off-line. Een klant bereidt alles voor en belt pas dan de Rabo- bankcomputer. Die verbinding duurt hooguit een minuut, waarna hij of zij off-line verder werkt. Bij Internet blijft de verbinding open en lopen zowel voor de klant als voor ons de kosten al snel hoger op. Daarnaast wordt bij Telebankieren alle informa tie zodanig gecodeerd over de lijn ver stuurd, dat alleen onze computer er weg mee weet. Internet daarentegen is sies van het Telebankierpakket niet langer via de post op diskettes wor den verstuurd, maar te downloaden zijn op onze Internet-site. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat hij in zijn Telebankierpakket bekijkt hoe a I te ag zijn verzekeringsportefeuille eruit ziet en vervolgens via Internet naar onze Internet-sites gaat om in een spel van vraag en antwoord met de computer te bekijken of dat verzekeringspakket afdoende is. Zoniet, dan sluit hij via datzelfde Internet een aanvullende verzekering af. Let wel, dat heeft met Telebankieren allemaal niets te maken, maar alles met wat wij noe men teleshoppen of nog mooier, met de virtuele bank die eraan zit te komen. Interactief bezig zijn via In ternet, terwijl Telebankieren zich vrij wel volledig off-line afspeelt.' in principe een open netwerk. Uitein delijk zal dat allemaal wel worden opgelost, maar het is geen kwestie van programma's integreren en klaar is Kees.' Fred van Haaften: 'Ik denk dat het er op gaat uitdraaien dat het Teleban kierpakket grotendeels gehandhaafd blijft, maar dat het wordt uitgebreid met een button om ook het Internet op te gaan. Het pakket wordt, zoals dat zo mooi heet, Internet enabled. De klant hoeft op die manier voor verschillende toepassingen niet steeds een nieuw pakket op te starten. Draait dat systeem eenmaal goed, dan kan ik me voorstellen dat nieuwe ver- 'Uiteindelijk is en blijft ons uit- ganspunt dat we de distributie van bankdiensten zo goed en gemakkelijk mogelijk willen maken en houden', zegt Van Haaften. 'Daarvoor bieden we een telecommunicatiepakket dat verschillende mogelijkheden omvat. Niet alleen Telebankieren en Internet, maar bijvoorbeeld ook de Saldofoon en de Smartphone. Een deel daarvan zal worden geïntegreerd, maar niet alles. Zoals de mensen nu eraan ge wend zijn dat ze meerdere telefoons in huis hebben, zo zullen ze ook niet alle telecommunicatie met de bank per se met één apparaat willen ver richten.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 17