Dossier Deelname in ROBECO door RABOBANK Als je 'a' zegt, moet je vroeg of laat ook 'b' zeggen. Dit geluid was in 1990 uit menige Rabo-mond te horen, toen de strategische samenwerking met de Ro- beco Groep werd aangekondigd. Veel mensen binnen de Rabobankorganisatie hadden destijds het gevoel van: hier kan het niet bij blijven. En dan, zes jaar later, valt de grote klap. Hoeveel stof zal er opwaaien? ■PiSL mm De stille klap In dit dossier informatie over de samen werking met Robeco. Het 'proefhuwelijk' had al tot een verbintenis geleid die nauwelijks nog te verbreken was. Wat zou Robeco moeten zonder het distributiekanaal van de Rabo- banken. En aan de andere kant, wat zou de Rabobank zijn zonder de Ro- beco-'huis'fondsen. Je kunt in zo'n si tuatie een pas op de plaats maken, maar daar schiet niemand veel mee op. Samen een stap voorwaarts zet ten, kijken of je met z'n tweeën méér kunt bereiken dan allebei afzonder lijk, dat ligt eerder voor de hand. Zeker als je weet dat de ander zaken op voorraad heeft liggen die je zelf goed kunt gebruiken. HHPP' Een goede ruil Voor de Rabobank is dat de kennis en de ervaring van de Robeco-mensen. Vooral de kennis van vermogensbeheer op grote schaal. Groot in omvang van beheerd vermo gen en groot in de wereldwijde sprei ding van kennis, contacten en beleg gingen. Hiernaast beschikt de Robeco Groep over uitstekende direct marke ting kanalen in de zakelijke en parti culiere markt. Internationaal vermo gensbeheer en directe distributie, Ro beco Groep heeft er véél van, de Rabobank heeft er graag méér van. Bijvoorbeeld ook om de private ban king en investment banking interna tionaal verder uit te bouwen. Aan de andere kant is er de Robe co Groep die beseft dat groot zijn in Nederland bij lange na niet hetzelfde is als groot zijn in Europa. Robeco moet gedacht hebben: In de interna tionale concurrentie ben ik liever de partij die opkoopt, dan de partij die door een andere vermogensbeheerder wordt opgekocht. Want dan ben ik onmiddellijk mijn zelfstandigheid kwijt. Maar om te kunnen kopen heb je geld nodig. En dat is nu juist een artikel waarin de Rabobank op ruime schaal kan voorzien. Kennis en ervaring ruilen tegen fi nancieringsmiddelen. De onderlinge afstand was de laatste jaren toch te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 11