Therapeutisch zwembad voor Ontwikke ling van de Didamse economie astmapatienten Lokaal Centraal Aandacht voor Hotelkamers in Baarns ziekenhuis plant, dier en mens in Naturoment Wat heeft Ria Bremer te maken met de Rabobank et V. Soest-Baarn? Aan- JjA vankelijk niet veel, maar sinds deze H zomer is een hele- boel. Want toen overhandigde di- recteur J. Porte van de Rabobank een cheque van 45 duizend gulden aan de vroegere presen tatrice van het medische televisie programma Vinger aan de Pols. Dat geld is bestemd voor de bouw van een hotelkamer in medisch centrum Molendael. Daarin kun nen familieleden van terminale patiënten overnachten. Pas ontslagen patiënten kunnen er ook verblijven als zij prijs stellen op nazorg. Ria Bremer voerde de besprekin gen namens het comité van aanbeveling voor steun aan Molendael. De Rabobank Baarn-Soest besteedde dit jaar meer geld uit de winst aan lokale doelstellingen vanwe ge haar 90-jarig bestaan. De Rabobank Didam steunt de plaatselijke agrari sche sector, het midden- en klein bedrijf en detail handel en de leefgemeenschap met in totaal 450 duizend gulden. Didam verdeelt het geld vanwege haar honderjarige bestaan vanaf 1997 tot 2000 over deze drie nieuwe fondsen. Het geld wordt be steed aan ontwikkeling en onderzoek naar bijvoor beeld het koopgedrag van consumenten, de veran deringen van infra-structurele voorkeuren en ver anderde behoeften van het industrieterrein. Doel van deze regionale steun is een positieve weerslag op de gemeenschap. Want daarvoor is de Rabobank opgericht, aldus de Didamse bankdirectie. Dat groei van de lokale economie de bank ook ten goede komt, spreekt voor zich. Werkende mensen vor men samen een paard dat agrarische sector in Didam symboliseert. Dit beeld staat voor de Rabobank Didam en de directeur, H.M.A. Aleven. 'De Rabobank bekommert zich om uw leven.' Met deze leuze haalde Rabobank Maas en Leudal in Limburg de plaatselijke pers. Oorzaak van de belangstelling was een schenking van 25 duizend gulden aan het astmacentrum Hornerheide door een vijftal banken in het natuurgebied 'Leudal' in de gemeente Haelen tegen Roermond. Onder meer van dat geld zal het medische verblijf een therapeutisch zwembad laten bouwen voor de cara-patiënten. De Rabobanken steunen het initiatief omdat dit zwembad de mensen in het astmacentrum verlichting geeft.'Dit heeft een gunstige werking op de therapie in totaliteit', aldus de directie.'In ons streven staat het welzijn van de mensen in ons werkgebied zo hoog mogelijk.' De gezamenlijke Rabobanken in Noord en West-Overijs sel geven aan het natuur- en milieuevenement Naturoment in Zwolle een financiële steun van 25 duizend gulden. Doel van het Naturoment is bezoekers op educatieve en recre atieve wijze te informeren over alles wat groeit en bloeit in de leefomgeving, zowel stad als platteland. Het Agrarisch Opleidingscentrum 'De Groene Welle' organiseert dit evene ment. Op Werelddierendag, 4 oktober, gaat het Overijsselse spektakel van start in de Zwolse IJsselhallen. De Rabobank steunt het Naturoment om bij te dragen aan de kwaliteit van het milieu in de Overijsselse gemeenschap ter bevorde ring van de Overijsselse land en -tuinbouw mede opgezet door agrarisch opleidingscentrum De Groene Welle.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 10