üi J V Verlaging huurwaarde forfait waarschijnlijk pas in 1998 n11 I MKB koos chipper Tweede Kamer wil lagere lasten huis eigenaar Liszt Concours Rabo Tour Update mei kijkt terug op de afgelopen maand. Belangrijke gebeurtenissen in en om de Rabobank. Verkiezingen en EMU-examen geven de doorslag 36-urige werk week populair De koepelorganisatie van het MKB koos in mei voor de chipper-technologie van de Postbank en PTT Telecom om zo de MKB-Card te lanceren voor kleine betalingen en spaaracties. Daarmee valt de chipknip van het interbancaire samenwerkingsverband Inter- pay buiten deze MKB-boot. De keus van de MKB-organisatie is niet verwonderlijk. Het mid den-en kleinbedrijf zag dit wellicht als een manier om zich te wapenen tegen de Air- miles-kongsi: Albert Heijn, Shell,ABN Amro en V&D.Zij voeren een klantenkaart in die gemaakt is met de technologie van de chipknip.Visa monteert de chipknip overigens ook op haar creditcard vanaf 1997. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft in een motie aan minister Zalm van Financiën verlaging van het huur waardeforfait geëist. Dat is de belasting die huiseigenaren moeten betalen over het woonplezier van hun huis. Opposi tiepartij CDA en regeringsfractie VVD stemden voor verla ging. De regeringsfracties PvdA en D66 waren aanvankelijk tegen. De lobby voor verlaging argumenteerde dat lasten verlaging een logisch gevolg is van de waardestijging van de onroerende zaak. De hogere waarde van het huis betekent voor veel huiseigenaren dat zij in een hogere schijf van het huurwaardeforfait zullen vallen. Ze zullen daardoor meer gaan betalen via de (gemeentelijke) onroerende zaakbelas ting. Minister Zalm zal de motie niet voor Prinsjesdag beant woorden, zo verklaarde een woordvoerster van Financiën. De Italiaan Igor Roma won het vierde Franz Liszt Pianoconcours in mei. Roma won met een overrompelende vertolking van Liszts 'Totentanz'.Tot de prijs behoorde de 'Rabobank Tour'. De ronde bestaat uit concerten door de winnaars in zeven Neder landse steden. De Rabobank is hoofdsponsor van dit internatio nale muziekconcours. De banken trachtten elkaar in mei de loef af te steken met hun rooskleurige persberichten over de resultaten van de 36- urige werkweek. De Rabobank maakte medio mei als eerste bekend dat de kortere werktij den in combinatie met de lan gere openingstijden tijdelijk 600 extra banen opleveren. Nog geen drie dagen later kwam ABN Amro met een exact berekend getal op de proppen: 1056 nieuwe banen. Een adder tje onder het gras was dat dit geen netto aantal betreft. Met ING was het gelijkgesteld: Wel een extraatje van 600 banen, maar de uitstoot van werk bleef in het ongewisse. De huizenprijzen zijn de af gelopen jaren sterk geste gen. Uit cijfers van de Neder landse Vereniging van Make laars blijkt bijvoorbeeld, dat een woning in 1991 gemiddeld voor 180 duizend gulden werd verkochten in 1995 voor239 duizend gulden. De stijging van de huizenprijzen is goed nieuws voor de huiseigenaren. Zij kunnen bij de verkoop van hun huis immers een flinke (belastingvrije) vermogens winst incasseren. Huiseigena ren die hun huis nog niet wil len verkopen, kunnen ook reeds profiteren van de opge treden waardevermeerdering van hun woning. Hierdoor is (x ƒ1000,-) 260 zijn overigens niet louter gun stig voor de huiseigenaren. Zo stijgen die belastingen zij moeten betalen in verband met het woningbezit. In de ge meentelijke sfeer krijgen huis eigenaren én huurders bijvoor beeld te maken met een sterke stijging van de onroerende- zaakbelasting (OZB). Dit bete kent voor beiden een forse las tenverzwaring. De sterke toename van de woonlasten van huurders en huizenbezitters bracht in de afgelopen maanden felle poli tieke discussies op gang. Een aantal gemeenten, waaronder Utrecht, kondigde hierop aan om de tarieven voor de onroe- Gemiddelde huizenprijs, bron NVM immers een overwaarde ont staan van hun woning ten op zichte van hun hypotheek. Zeker bij de huidige lage rente standen kunnen huizenbezit ters deze overwaarde deels aanwenden voor een tweede hypotheek. De opbrengst hier van kan de eigenaar dan ge bruiken voor verbeteringen aan zijn woning of voor andere consumptieve doeleinden. De sterke huizenprijsstijgingen rende-zaakbelastingen te ver lagen. Momenteel spitst de discussie zich toe op de hoogte van het huurwaardeforfait. Dat is het percentage van de waarde van de eigen woning, dat de wo ningbezitter moet optellen bij zijn belastbare inkomen. Door de gestegen huizenprijzen zijn veel woningen in een hogere waardeklasse terecht gekomen met dus een hogere huurwaar de. Bovendien is het forfaitper centage in de afgelopen jaren te hoog vastgesteld. In het ver leden heeft het kabinet name lijk besloten om het forfaitper centage evenredig aan de stij ging van de huizenprijzen te verlagen. Nu de huizenprijzen veel sterker zijn gestegen dan het kabinet bij de vaststelling van het forfait verwachtte, is het belastbaar inkomen van woningbezitters in de afgelo pen twee jaar per huishouden gemiddeld ruim 500,- méér toegenomen dan destijds was beoogd. Ervan uitgaande dat het kabinet het forfait wil ba seren op de werkelijke ontwik keling van de huizenprijzen, ligt daarom een verlaging van het forfait voor de hand. Een forfaitverlaging kost het Rijk echter veel geld en met het EMU-toelatingsexamen over het toetsjaar 1997 in het voor uitzicht, heeft terugdringing van het begrotingstekort mo menteel de hoogste prioriteit. Omdat bovendien pas in 1998 landelijke verkiezingen zullen plaatsvinden, is het voorstel baar dat er pas dan voldoende steun in het kabinet en het parlement zal zijn om de rijks belastingen voor woningeige naren te verlagen. Dan is im mers iedereen tevreden! Rikkert Scholten is econoom bij de Stofgroep Economisch Onderzoek. 180 140 1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 43