Él ft c -goh Rabobank* Rabobank rfr-' Rabobank MJK baar is als het op heel korte termijn wordt uitgevoerd. Dan zijn de moge lijkheden met een eigen fabriek van zelfsprekend groter dan wanneer je buiten de deur laat personaliseren.' Andere geldigheidsduur 0m een eind te maken aan collectieve vervanging van de passen, wordt volgend jaar een nieuw expiratie-systeem ingevoerd. De passen blijven drie jaar geldig, maar de geldigheidsduur loopt niet langer gelijk met het kalenderjaar. De pas van meneer Jansen verloopt in febru ari, de pas van meneer Pietersen in no vember. Zo ontstaat een gelijkmatige spreiding van de vervanging over het jaar. Ook bij de pasproducenten en In- terpay, die de pincodes voor de kaar ten aanmaakt, vermindert zo de druk op de ketel. Straks alleen chipkaart jn principe zou? wat Nederland betreft, de hybride- kaart voor het einde van de eeuw ten grave kunnen worden gedragen zodat er alleen nog chipkaarten circuleren. De Rabobank verwacht echter dat het zo'n vaart niet zal lopen, met name niet omdat men over de grens niet zo snel is. Cees Hoogkamer: 'Nederland loopt met dit project voorop en de verwachting is dat het nog wel tot ruim na de eeuwwisseling zal duren voor de chipkaart buiten Nederland gemeengoed is geworden. En dus blij ven de magneetstrips nodig, om bij voorbeeld ook als je met vakantie bent op Cyprus, geld te kunnen opne men of te betalen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Ondertussen kunnen wij in Nederland rustig verder werken aan de ontwikkeling van het chippro duct. De chipknip zal in eerste instan tie dienen als elektronische portemon nee, maar met de technologie is na tuurlijk veel meer te doen. Zeker als er straks nieuwe chips komen. De CC 60, die bij de proef in Arnhem is ge bruikt, zit nu zeker al voor 80 tot 90 procent vol. De CC 1000 heeft een opslagcapaciteit die tien keer zo groot is. Dat schept ongekende mogelijkhe den.' Straks alles in chip Nu is er yoor tele_ bankieren nog een aparte digipas. Die functie kun je laten overnemen door de chip. In principe is er straks naast de bankzaken zoveel meer mogelijk dat je rustig kunt spreken van een ver gaande technologische verandering. Wat het einde wordt, zal de tijd leren. Krijgen we Zweedse toestanden, een persoonskaart waarmee je ook kunt betalen? Of blijft de functie toch voor al beperkt tot bankzaken? Hoogka mer: 'Persoonlijk wil ik geen betaalpas waarop mijn medische gegevens staan of die meteen fungeert als paspoort. Maar wie zijn wij om nee te zeggen als de consumenten daar massaal om vragen? Ik denk dat we ons daar nog niet teveel het hoofd over moeten bre ken. Laat het maar even zijn gang gaan, uiteindelijk bepaalt de markt toch welke kant we opgaan.' CreditCard ar O ■O a IA EuroPas Wie wel eens telefoonkaart heeft gezien, kan zich een redelijk beeld vormen van hoe de chipkaart eruit ziet. Beiden bevatten een goudkleurig vakje. Onder dat vakje - de zogeheten contacten - ligt de chip, ter grootte van een 2 keer 3 millimeter. In de fabriek worden de chips aangebracht op de contacten, waarna dat geheel met een speciaal soort hars wordt ingebed in de kaart. Dat procédé is uitvoerig getest, ook al omdat de chip muurvast in de kaart moet zitten en er niet uit mag springen mocht het stukje plastic bijvoorbeeld verbogen worden. De huidige pas met magneetstrip, bevat drie sporen. Spoor één bevat de gegevens van de museumjaar kaart, spoor twee is voor buitenlands en spoor drie voor binnenlands betalingsverkeer. De pincode komt in die strips niet voor. Om te controleren of de gebruiker de juiste pincode intoetst, moet daarom altijd verbin ding worden gelegd tussen de centrale computers van de Rabobank en de betrokken geld- of betaalauto maat. Met de chip is dat anders. In principe kan de betrokken geld- of betaalautomaat dus zelf controleren of de ingetoetste gegevens kloppen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 36