s s e r D Commercieel handelen kan samengaan met coöperatieve gedachte Discussietraject tot in '97 Visie '98 De mens centraal De coöperatiediscussie levert een moderne blijvensemcegericht. invulling op voor een aangepaste organisa- klam. we zien' tie. De identiteit vormt het fundament voor hem niet ais bank- een coöperatie die stabiel en sterk is. Een bank waar je op kan vertrouwen. Met de Rabobank sta je er immers niet alleen voor. (1998 Friedrich Wilhelm Raiffeisen richt de eerste kredietcoöperatie op in het Duitse Heddesheim. Oprichting Centrale Raiffeisenbank in Utrecht en de Coöperatieve Cen trale Boerenleenbank in Eindhoven. Grootste aantal Raiffeisen en Boerenleenbanken bereikt: 1.325. Fusie tussen de Centrale Boerenleenbanken de Centrale Raiffeisenbank: De Rabobank is geboren. Start van de coöperatie discussie. 100 jaar Rabobank De discussie over de identiteit van de Rabobank zal zich naar verwachting nog voortzetten tot in 1997. De coöperatiediscussie vindt in een aantal etappes plaats. De start was in het najaar van 1994. Daarna spra ken in het voorjaar van 1995, tijdens zestig regionale conferenties, 4.000 bestuurders en directeuren van lokale banken over de discussienota's 'De coöperatie, die Rabobank heet' en 'Nader beschouwd'. Najaar 1995 werd de discussie voortgezet met be hulp van de notitie 'Coöperatie 2000'. Afgelopen voorjaar is de volgende etappe van start gegaan aan de hand van de notitie 'De nieuwe contouren'. Ko mend najaar starten we de laatste etappe van de dis cussie over het Beheer ofwel het besturen van de coö peratieve Rabobank. Met de huisstijl communiceren we in de eerste plaats dat de Rabo bank de mens centraal stelt. De huisstijl is afgeleid van de identiteit. Persoonlijk, Samenwerken en Des kundig (PSD) zijn begrippen die prima aansluiten bij de coöperatie ve gedachte. Relatiebeheerder Chris Robbemond van de Rabobank Midden-Westland meent dat commercieel handelen niet in strijd hoeft te zijn met de coöperatieve gedachte.'De coöperatieve gedachte kan de scherpe kantjes afhalen van het commerciële handelen', stelt hij.'De bedrijfsvoe ring van een coöperatie moet op commerciële basis zijn opgezet. Maar een coöperatie is bereid bij een financie ring wat meer risico te nemen als de bank het vertrouwen in een bedrijf of branche heeft.' Robbemond was een van de deelnemers aan een dis cussieavond die de Rabobank Midden-Westland voor de werknemers organiseerde. Aan de hand van vier stellin gen werd gediscussieerd hoe de nieuwe identiteit van deze Westlandse Rabobank moet zijn. Een van de stellin gen draaide om de vraag of het verschil uitmaakt of je bij een commerciële bank werkt of bij een coöperatie. Vol gens Robbemond waren alle aanwezigen het er over eens dat het wel degelijk verschil uitmaakt. Een coöperatie blijft langer achter haar leden staan. Bovendien is de band tussen bank en klant hechter. Opmerkelijk was dat een meerderheid van de mede werkers vindt dat het coöperatieve voordeel moet worden gebruikt voor het hanteren van scherpe tarieven. De leden van de Westlandse bank hebben tijdens discussie avonden echter uitgesproken dat hei coöperatieve voor deel moet worden ingezet voor een projectenfonds. Een voorstel dat inmiddels door de ledenvergadering is over genomen. De leden benadrukten tevens het belang van het vrien delijke gezicht van de Rabobank.'Dat is voor ons als werk nemers prettig om te horen. In antwoord hierop hebben wij gesteld dat onze bedrijfscultuur goed is en dat die goed moet blijven. Wij Visie '98 is de uit werking van de doelstelling van de Rabobank om de klanten de beste dienstverlening te bieden. Zodat we ervoor zorgen dat ons bankbedrijf tiptop voor elkaar is. Dit betekent dat we de meest efficiënte bank zijn. Dat we de bank zijn die haar klanten voorziet van het modernste elektronische bedieningsgemak. En ook dat we de bank zijn die haar klanten deskundiger en objec tiever adviseert dan wie dan ook. Visie '98 past daarom perfect in het vernieuwde coö peratieve basisidee van een modern, effi ciënt en deskundig bankbedrijf. m

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 34