111 beleid "j" 2 s s 1 e r Zeggenschap D Coöperatieve gedochte moeilijk concreet te maken Coöperatie is samenwerking Lokale bank: hart van de organisatie ^■■R9ee9MP Ton Dillerop van de Rabobank Flevoland vindt het moeilijk om concreet te maken hoe je als medewerker de coöperatieve gedachte moet uitdragen.'Als medewerkers zijn we er nauwelijks in getraind', weet het hoofd inter ne diensten van de bank in Flevoland. Wat vO moet je antwoorden als een klant vraagt waarom je lid zou worden van de Rabobank? Volgens Dillerop heeft de Rabobankmede- werker daarop meestal geen pasklaar ant woord.'Ja, je kan zeggen dat de bank in moeilijke tijden niet direct de geldkraan dichtdraait. En dat een coöperatieve bank langer blijft zoeken naar passende oplossin- 6 gen. Maar dan heb je het wel gehad. Want de Rabobank scoort niet altijd als de bank met de hoogste rente en laagste tarieven.'Vol gens Dillerop is dat niet altijd noodzakelijk. 'Je bouwt met een klant een relatie op. Hij moet vertrouwen hebben in de PSD-gedach- te. Kortom, een persoonlijke band waarin sa menwerking hoog in het vaandel staat en waarbij deskundigheid vanzelfsprekend is.' De bank in Flevoland heeft onder de leden een enquête gehouden waaruit blijkt dat deze zaken een belangrijke reden vormen voor het lidmaatschap. Ook het thuisvoelen bij de bank, belangenbehartiging en in spraak scoorden in deze enquête hoog. De uitkomsten van deze leden-enquête en vier leden-contactavonden zijn onlangs be sproken met het personeel. Dillerop vindt het jammer dat op dat moment onder het personeel de coöperatiediscussie niet is aan gezwengeld. Maar inmiddels zijn er wel toe zeggingen dat dit gaat gebeuren.'Het is tot nu toe een discussie die vooral door bestuur ders en directeuren wordt gevoerd. Maar ook voor de medewerkers is die discussie van be lang. Je moet immers weten waar jouw coö peratie mee bezig is.' Een coöperatie is een samenwerkingsvorm van personen of bedrijven. De deelnemers spreken daarbij af om voor ge zamenlijke rekening en risico bepaalde activiteiten te ont plooien. Dat kan betrekking hebben op een gezamenlijke afzet van producten zoals dat gebeurt bij groente- en bloe menveilingen. Of het kan gaan om de verwerking van pro ducten. Zuivelcoöperaties zijn daarvan een voorbeeld. De Rabobank heeft financiële dienstverlening als uitgangs punt. Voordeel p>oor gezamenlijk te opereren proberen de leden economisch voordeel te behalen. Dit kan zijn het realiseren van een betere prijs. Het voordeel kan ook tot uitdrukking komen door producten of diensten beschikbaar te stellen die zonder de coöperatieve samenwerking minder gemak kelijk, minder betrouwbaar of zelfs onbereikbaar zijn voor individuele leden. Voorts is het mogelijk dat de coöperatie zich voor leden nuttig maakt door het creëren van marktin- vloed, zoals bijvoorbeeld bij veilingen het geval is. Dienstverlening als doel De Rabobank is een coöperatieve bank met als doelstelling het behartigen van de financiële belangen van de leden en cliënten in het eigen werkgebied. Dit houdt in dat de kern van het coöperatief bankieren ligt in de dienstverlening in de plaatselijke gemeenschap. De lo kale banken zijn daarmee het hart van de Rabobankorgani satie. Elke lokale bank binnen de Rabobankor- ganisatie neemt een zelfstandige positie in. De leden van de bank hebben zeggenschap i het beleid van hun eigen plaatselijke Rabo bank. Hiermee waarborgen zij de daadwer kelijke realisering van de dienstverlenings doelstelling. Leden kiezen uit hun midden een bestuur en een raad van toezicht. De be stuursleden en de leden van de raad van toe zicht kunnen zowel vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven als particulieren zijn. Dank zij hun praktijkervaring kunnen de bestuur ders goed aangeven wat de wensen en pro blemen van leden zijn. De directie van de bank heeft van het bestuur bevoegdheden ge kregen voor de dagelijkse leiding van de bank. Rabobank Nederland AUe lokale banken zijn lid van Rabobank Nederland, die eveneens een coöperatie is. Rabobank Nederland heel zowel ondersteunende als controlerende taken. Rabobank Nederland ondersteunt de lokale banken onder meer met de commer ciële beleidsontwikkeling, de bedrijfsvoering en met adviezen op specialistische terreinen. Ook voert Rabobank Ne derland een aantal collectieve regelingen uit: het beheer van de liquidite ten en de verschillende onderlinge (verzekerings)regelingen. Bovendien i Rabobank Nederland namens de Nederlandsche Bank toezichthouder o lokale Rabobanken in het kader van de Wet Toezicht Kredietwezen. Rabobank Nederland heeft ook dochterondernemingen en deelnemin gen, zoals verzekeraar Interpolis, De Lage Landen, scheepshypotheek- bank NedShip en private bank Schretlen Co. Deze dochteronderne mingen en de deelnemingen zijn vennootschappen. Eén van de coöperatieve kenmerken van de Rabo bank is dat leden zeggenschap hebben in het beleid. Zij kiezen een bestuur en een raad van toezicht. Mini maal eenmaal per jaar legt het bestuur aan de Alge mene Vergadering verantwoording af over het ge voerde beleid. Het beleid van Rabobank Nederland wordt vastge steld door de Raad van Beheer waarvan de leden zijn gekozen door de lokale banken. Rabobank Nederland legt eenmaal per jaar verantwoording af tijdens de Algemene Vergadering. Dit is een bijeenkomst waar aan circa 2.500 bestuurders en directeuren van Rabo banken deelnemen. Belangrijk zijn ook de Kringvergaderingen. Deze bieden ruimte voor het bestuurlijk overleg tussen Rabobanken onderling en tussen de banken en Rabobank Nederland. Vier maal per jaar komen van elke Kring zes vertegenwoordigers bij elkaar voor overleg in de Centrale Kringvergadering. Hier worden alle belangrijke beleidsbeslissingen besproken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 32