e s Geertsma:'Na 28 jaar bij de Rabobank kennen veel mensen in Heerenveen mij' i wil ik de Ronde volgend jaar sponsoren met alle regionale Rabobanken. Dan hoop ik dat de dagbladen het Rabo- sprintklassement wel oppak- ken.'Weer snel nuanceert Geertsma zijn streven met de realiteit.'Sponsors wor den überhaupt weinig ge noemd. Dat zie je ook bij Ajax en ABN Amro. Dat men sen de Rabobank associëren met de sport cq. het evene ment dat ze sponsort is het belangrijkste.' Raas moet scoren Over de hele linie is Geertsma best tevreden. Hij loopt een beetje rond in zijn Ronde door Zuid- Friesland ligt niet voor de hand', stelt Geertsma nuchter vast.'Dit is spon soring op ama teur-niveau. Dat zijn geen profs. Prof-wielrenners spreken mensen toch meer aan. Ons soort spon soring is toch op klein ni veau. De dorpelingen ver wachten datje als Rabobank je nek uitsteekt. In Friese dor pen zie je vaak alleen maar Rabobanken. Een Friesland- bank zit er hier en daar nog wel tussen.' i l tl rtsma rechts) 'tV-W kamer en overpeinst dat hij vaak positieve reacties krijgt van klanten op de landelijke sponsoring/Mensen zeggen me vaak dat ze vinden dat de Rabobank goed bezig is met het wielrennen. Die populari teit is wel afhankelijk van de successen. Als de ploeg van Raas niet goed scoort dan krijg je ook geen nieuwe leden bij de wielrenvereni- gingen. Dan komt het wiel rennen nooit uit het dal waar het nu in zit. De jeugd is nu moeilijk te stimuleren.' 'Dat jongeren rekeningen gaan openen door deze Financiering Tijdens de Friese rit langs de 40 dorpen sprinten de 120 renners voor Raboban ken in zes dorpen. Dat bete kent dat zes Rabobanken het sprintklassement fi nancieren. Dit jaar waren dat het kan toor Lippenhuizen van de Rabobank Gorredijk-Jubbega, Nieuwehorne, kan toor Scherpenzeel van de Rabobank Wolvega, kantoor Echtenerbrug van de Rabobank Sneek-Lemmer-Joure en kantoor Oldeboorn van de Rabobank Heerenveen. Zoals aan de namen te zien,fuse ren de relatief kleine banken aan de lopende band. De dorpen liggen binnen een straal van 30 kilometer rond om Heerenveen. 350 piek Over geld doen de ban- ken niet moeilijk. Niet vreemd, want het bedrag dat de banken sinds 1991 over maken aan Olympia be draagt slechts driehonderd vijftig gulden per sprint. Maar Geertsma koestert een groots ideaal voor de toe komst van de sponsoring van de Ronde van Zuid- Friesland:'Dit gaat niet om grote be dragen. Nóg niet. Maar volgend jaar tracht ik de PR- commissie van de Friese Rabobanken te bena deren voor het gezamenlijke hoofdsponsorschap van de Ronde. Degene die het meeste geld geeft, krijgt de meeste publiciteit. Met veel Rabobankmateriaal langs de weg van de wedstrijd kun je de Ronde nog meer Rabo- identiteit geven. Zodat het echt een Rabobankkoers wordt. Rabobank Nederland heeft hiervoor veel materiaal ontwikkeld, zoals start- en fi- nishdoeken, parcoursborden, erepodia en afzetpionnen.' Overkill Olympia heeft zelf vorig jaar nog gebeld met Geerts ma over uitbreiding van de sponsoring naar de vereni ging zelf. Hoewel Geertsma als ex-bestuurslid te masse ren zou kunnen zijn, vond hij dat een slecht plan. De Rabo bank schiet er niet voldoen de mee op.'Nadat bekend werd dat de Rabobank de wielerploeg van Jan Raas De winnaars van het Rabo-sprint klassement Rob is de slimste medewerker van het Rabobankkantoor in het Limburgse Blerick. Rob heeft een geweldig geheugen en doet al het balie- werk van de bank. Door de aderen van Rob stroomt geen bloed maar elektriciteit. Rob heeft geen her sens maar denkt en onthoudt informatie via chips. Rob is een menshoge zuil met een ingebouwde com puter. Rob's baan heet officieel: Rabo Ontvangst Begeleider. Rob 'eet' de bankpas van de klant na binnenkomst in de hal. Dan vraagt Rob via zijn beeldscherm waarvoor de bezoeker langs komt. Als de klant het antwoord intypt, zoekt Rob uit welke medewerker de klant het best kan helpen. Rob presenteert enkele deskundigen met pasfoto op het scherm. Nadat de klant een keuze heeft gemaakt geeft Rob de opdracht door aan zijn menselijke collega. Die persoon ziet op zijn compu terscherm welke producten de klant wel of niet gebruikt. Dat is een commercieel voordeel voor de bank bij de ver koop. Tenslotte spuugt Rob het pasje uit. ging sponsoren, hing Olym pia meteen aan de telefoon om te vragen of Rabobank Heerenveen hoofdsponsor wilde worden. Zoiets kost tussen de 25 tot 30 duizend piek. Die boot hebben we af gehouden. Omdat je anders alleen nog maar wielrenners in shirtjes met Rabobank erop ziet. Dan onderscheid je je niet meer als bank. Zo krijg je een overkill van wieler- sponsoring.Wel vloeide uit dat verzoek van Olympia voort dat Rabobank Heeren veen hoofdsponsor werd van een landelijk wielrentour- nooi voor de jeugd. Op de laatste zondag van april van dit jaar hebben we dat voor het eerst in Heerenveen ge organiseerd. Dat trok onge veer 120 deelne(e)m(st)ers.' Wielerweekend Eens verweven met Olym pia, altijd verweven met het wielrennen. Het lijkt een gul den regel voor de Friese pro vinciale samenleving. Geerts ma verliet reeds enkele jaren geleden het bestuur van de Friese wielrenvereniging. Toch zit nog steeds vast aan de organisatie van het Rabo- sprintklassement. Na vijfjaar zegt hij:'lk rijd rond in een auto van Rabobank Heeren veen met een geluidsinstal latie op het dak. Dat doe ik het hele weekend. Om de sprints op te nemen met een stuk of vijf vrijwilligers. Ik moet noteren welke renners één, twee en drie worden. De uitslagen geef ik door aan de wedstrijdjury via zo'n bakkie in de auto.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 13