w Toerisme in Nederland Eén op de drie Nederlanders brengt de vakantie in eigen land door. De Veluwe is hun belangrijkste bestem ming gevolgd door de provincies Gronin gen, Friesland en Drenthe. De Waddenei landen komen bij Nederlanders op de aeM^laats^Bron^Nn'o) In 1995 brachten ruim 6,5 miljoen bui tenlandse toeristen een bezoek aan Ne derland. Vijfentwintig procent van hen ging naar de grote steden. De Noordzee stranden waren met twintig procent een goede tweede. Deze 6,5 miljoen toeristen deden circa 1 miljoen gea-transacties. In de maanden juli en augustus vindt een kwart van de transacties plaats. (Bron: CBS) Het Nederlands Bureau voor Toerisme verwacht dat dit jaar een kleine 7 miljoen buitenlandse toeristen naar ons land komt en dat zij ongeveer f 9,7 miljard zullen uitgeven. (Bron: NTB) voor dat op alle terreinen voldoende kennis aanwezig blijft. We hebben wat oproepkrach ten en verder is het mekaar helpen. Als er iemand ziek wordt, dan moeten we elkaar bij springen. We moe ten nog gaan be^ kijken hoe we dat in de belo ning aan pakken. Extra vrij meer geld? Honderd procent of méér? Reiskos tenvergoe ding? Daar heb ik het toevallig deze week over met de seg mentma nager, hoe we dat gaan aan pakken.' Amama: 'Dat vinden wij ook heel belangrijk, dat er genoeg kennis op het kantoor achter blijft. En verder schakelen wij ook vakantiekrachten in. Dan streven we ernaar dat die een paar jaar terug komen. Dit jaar hebben we toevallig een betrekkelijk nieuwe ploeg, een studente die hier al een paar keer heeft gewerkt en die onlangs is afgestu deerd, en een stagiair die in zijn va kantie bij ons blijft. Vroeger gingen nieuwelingen eerst een week in Heem stede oefenen, maar op een hoofdkan toor liggen de werkzaamheden veel meer gescheiden. Hier moet iedereen van alles kunnen. Een vakantiewerker moet ook apo's kunnen regelen en in casso kunnen storneren en passen aanvragen. Dus heb ik die twee een aantal vrijdagavonden hier laten komen, dat is onze openstellings avond, en heb ik ze hier wegwijs ge maakt.' Er is ook nog zoiets als een 36- urige werkweek. Hoe past dat in een vakantiebank Hospes: 'Dat heeft er niet echt veel mee te maken. Wij werken vanaf 1 april gemiddeld 36 uur en per die datum zijn onze openstellingstijden flink verruimd. Maar daar is ook extra personeel voor aangenomen. Dat wil niet zeggen dat we nu ruim zitten, we zitten gewoon krap. Maar dat heeft meer met personeelswisselin gen te maken dan met de invoering van de 36-urige werkweek. Slik: 'Dat speelt bij ons ook niet zo. 17 juni, de magische datum waarop ons nieuwe kantoor wordt geopend, dan gaan we langer open en dan be ginnen we met 36 uur. Maar er wer ken veel parttimers bij onze bank. Zelf werk ik 32 uur. Dat wordt niet minder als de fulltimers naar 36 uur gaan. De fulltimers werken juist niet in de 'kas-gevoelige' functies. Daarom denk ik dat het niet zoveel zal uitma ken.' De Texelaars hadden dus weinig zin om tussen al die toeristen in de rij te gaan staan wachten. Welke invloed hebben grote aantallen toeristen op de sfeer in de bankhal? Slik: 'Onze vaste klanten zijn niet zo blij met de toeristen. Daar zit best iets tweeslachtigs in, want iedere Texelaar begrijpt dat het eiland draait op het toerisme. Dat zien ze heus wel, maar ze ervaren ook de overlast. Niet zozeer overlast in de bankhal, maar wel in het algemeen. Er lopen 13.000 Texelaars tussen 43.000 toeristen! Dat heeft ook z'n effect op de houding in de bankhal. Er worden wel eens op merkingen gemaakt over de tijd en de aandacht die toeristen opeisen. Maar wij vallen de toeristen nooit af. Als een klant een opmerking maakt zeg gen we: we geven iedere klant de tijd, straks krijg jij de tijd. We gedragen ons daar volstrekt neutraal in. Ook als onze klanten kritiek op elkaar heb ben. We erkennen iedereen zijn recht. En juist omdat we ons zo ook tegen over onze eigen klanten gedragen, ac cepteren zij het van ons als we veel tijd aan een toerist besteden.' Amama: 'Bij ons speelt iets anders. Wij moeten wel eens op de kleding let ten waarmee toeristen de bankhal bin nenstappen. Het kantoor staat nu een maal dicht aan het strand. We moeten er natuurlijk ook begrip voor hebben dat een strandgast niet eerst een net pak gaat aantrekken om even geld bij de bank te wisselen. Maar soms moe ten we ze toch vragen om een volgen de keer iets meer textiel mee te bren gen. Iets anders is dat Duitsers echt niet gewend zijn om achter een bordje te blijven wachten.' Hospes: 'Het liefst lopen ze meteen door naar achteren, naar de adviesba lies, want ze zien dat het daar niet zo druk is.' Amama: 'Je kunt bij ons niet zeg gen dat het drukker is omdat er meer toeristen in de bank komen. De groot ste drukte-toename komt van onze be- drijfsrelaties. Afstorten, pasmunt brengen en wisselen, pasmunt halen. We hebben nu een afstortapparaat in de bankhal. Dat scheelt natuurlijk bij het in ontvangst nemen, maar het moet na vier uur toch allemaal wor den geteld en verwerkt. En met onze

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 10