School krijgt reuzentaart m-xM 1 Wan der Horst graait in de bak verse Stamperkes bij de Rijksmunt in Utrecht. paar van zijn plaatselijke voorzitterschappen, die vol gens hem op zich niet veel om het lijf hebben, maar wel belangrijk zijn voor de ver wevenheid als Rabobankier met de bevolking van Boxtel. Van der Horst is:'voorzitter van de stichting Belangen behartiging voor Amateur Muziek Boxtel, stichting Mu ziekleven Boxtel.de gemeen te-adviescommissie voor Kunstbeleid in Boxtel en penningmeester van het be stuur van scholengemeen schap 'Den Tijber'. Glimmende aktetas De vruchten van zijn kunstinteresse hangen over al aan de muren van de Ra bobank. Het zijn bontge kleurde Da-Da-achtige schil derijen die hij drie maanden leent van een Boxtelse kun stenaar. 'Alleen dat is mijn eigen dom', zegt Van der Horst voor de grap. Hij doelt op een groot blauw schilderij met twee abstracte paarden.'En dat daar', voegt hij er aan toe. Hij wijst naar een donker bruine, glimmend lederen aktetas. Die staat verwach tingsvol naast zijn bureau op de grond. Saneren en liquideren Dat Van der Horst zijn leven helemaal inricht naar de Boxtelse Rabobank-be- langen vindt hij niet meer dan normaal. Zoals hij het zelf zegt:'Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.' Bij Rabobank Neder land in Eindhoven werkte hij ook op die manier.'Daar zat ik als jurist op de afdeling probleemfinancieringen. Ik saneerde en liquideerde be- drijfsrelaties van plaatselijke banken. Dat werk vond ik hardstikke boeiend. Om de problemen op te lossen sprak ik heel vaak met de di recteuren van die banken.' Van der Horst's enthousias me leidde tot het advies van een plaatselijke directeur: 'Zeg, waarom wordt u zelf ei genlijk geen directeur?' In 1991, een jaar na die opmer king begon Van der Horst als onderdirecteur in Boxtel. Twee jaar later werd hij er di recteur. Van der Horst heeft helemaal niet op zijn huidige baan zitten azen, zegt hij. 'Dat ging allemaal heel na- tuurlijk.Ze hadden daar toe vallig iemand nodig en ik wilde wel.' Keulse Baan De bevlogenheid van Van der Horst voor Boxtel reikt uiteraard verder dan het stamperke. Interessanter voor de Rabobank is de aan leiding. Dat is de opening van de nieuwe verbindings weg 'De Keulse Baan'. De on geveer twee-kilometerlange asfaltweg loopt langs het dorp direkt van de A2 naar het industrieterrein. Van der Horst:'De Keulse Baan is de oplossing voor twintig jaar lang ellendig vrachtverkeer van de A2 naar het Boxtelse fabrieksterrein Ladonk.Tot voor kort denderden de vrachtwagens voor toeleve ring van goederen aan de bedrijven op Ladonk door de smalle straatjes van het cen trum.' Niet fijn, want dat zorgde jaarlijks voor één a twee dodelijke verkeerson gevallen. Kruispunt Vlak na de industriële re volutie lag Ladonk perfect op het kruispunt van de twee belangrijkste sporen. Die van Amsterdam naar Maastricht en van Rotterdam naar het Ruhrgebied: Dé ver bindingen voor het goede renvervoer van Noord naar Zuid-Nederland en van de zeehavens naar het'achter land'. Vanaf de negentiende eeuw ontwikkelde Ladonk zich tot een favoriete vesti gingsplaats voor fabrieken. Maar toen de snelweg van Amsterdam naar Maastricht, de A2, kwam lag Ladonk he lemaal niet handig voor het goederentransport, per vrachtauto. Twintig jaar procederen Dat de Keulse Baan pas twintig jaar na de A2 van de grond kwam, is de schuld van de plaatselijke milieube weging 'Het Groene Hart'en enkele grondeigenaren, meent Van der Horst. Een van hen is ook nog advocaat. Dat hield de zaak extra lang op. 'Zij hebben steeds tegen de ontsluitingsweg geproce deerd om het behoud van het weidelandschap en hun eigendom.'Van der Horst is blij dat ze de rechtszaak heb ben verloren, maar zegt hij: 'Geen kwaad woord over de grondeigenaren. Die zijn net zo goed onze klant.' Jorritsma Van der Horst denkt in derdaad goed na over zijn betrekkingen met het be drijfsleven en de politiek van Boxtel. Minister Jorritsma (Verkeer en Waters- Dat doen wij per slot van rekening ook voor onze eigen klanten.' Het is de wens van een bloemist in hartje Delfzijl op een videofilm van de Ra bobank over actief klantgericht wer ken. Zo presenteerde de Rabobank Delfzijl in maart en april de doelstel lingen van Focus aan de medewer kers. De Rabobank interviewde voor de tien minutenlange film op straat middenstanders en particuliere klanten over hun tevredenheid. En kele uitspraken:'De bank was vroe ger persoonlijker','Als ik binnenloop zie ik dat de Rabobank klantvriende lijk is' en 't Is maar net wie je treft'. eventig scholieren hebben zeventig stukjes slagroomtaart van zeven bij zeven centi- meter gekregen van de Rabobank Helden- Kessel-Maasbree in april. Zo wenste de Rabo bank de leerlingen van het Bouwens van der Boije-college in Pannerdingen succes met de vijf opvoeringen van de 'West Side Story' in de schoolaula. Het was de tweede keer dat de Rabo bank de musical financierde. De West Side Story kostte een slordige 20 duizend piek. De leerlingen hadden het geld nodig om de originele muziek stukken van de Amerikaanse tragedie te kopen en voor het bouwen van de tribune. Want ze speel den de partijen met hun eigen orkest. Ze bouw den met steigers een grote tribune en een podium met diepte. Zo konden de toneelspelers simuleren dat ze over de rand van een dak liepen tegen een decor van New Yorkse gebouwen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 9