b li LI. Li ii. 1 Vrouwen denken en doen anders Denken en doen de vrouwen in de Rabobankorganisatie nu echt anders dan hun mannelijke collega's? Het antwoord luidt: ja. Het is vastgesteld in de Periodieke Opi nie Peiling Identiteit en Arbeidsbeleving, kortweg POPIA. Dit onderzoek is inmiddels enkele keren gedaan. Er treden interessante verschillen tussen vrouwen en mannen naar voren. Die zijn het meest kenmerkend binnen Rabobank Nederland. Daarom eerst die uitkomsten. In het algemeen zien de vrouwen voor zichzelf betere toekomstmogelijkheden weggelegd dan hun mannelijke collega's dat voor zichzelf zien. De vrouwen in de hoogste functieschalen voegen daar een grotere motivatie aan toe en hebben duidelijk minder moeite met de werkdruk. In de midden-schalen zijn de verschillen nog talrijker: de vrouwen zijn positiever over de kwaliteitsaspecten van de organisatie, over de geboden ontwikkelings kansen, over de manier waarop wordt omgegaan met mondigheid en met infor matievoorziening en over de duidelijkheid van leidinggeven. En daarnaast zijn ze meer mobiel dan de mannen. Bij de lokale banken zijn de verschillen minder talrijk: Ook hier zien de vrouwen inde hogere functieschalen betere toekomstmogelijk heden dan de mannen. Daarnaast voelen zij zich minder betrokken bij en verbon den met de Rabobankorganisatie als geheel. Evenals bij Rabobank Nederland zijn de vrouwen in de lagere schalen minder mobiel dan de mannen. Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die binnen Rabobank Nederland hun carrière willen maken. Vrouwen van functieschaal 8 en hoger. Zij sluiten zich aaneen om hun carrièrekansen 'iets meer gelijk' te maken aan die van mannen. Anne ke Broere is één van de initiatiefneem sters. Zij zegt: 'De capaciteiten van mensen zijn evenredig verdeeld over vrouwen en mannen. Als een bedrijf minder vrouwen dan mannen be noemt in de hogere functies, dan benut dat bedrijf de beschikbare ca paciteiten gewoonweg niet. Nu gaat het er niet om dat vrouwen zich in een eigen netwerk afsluiten van man nen. Maar je kunt een vrouwennet werk zien als een oefenveld. Vrouwen kunnen ideeën uitwisselen en aan el kaar toetsten zonder dat er een man met een mannen-oordeel bij staat. Zo kun je elkaar versterken of juist kri tiek geven. Je kunt elkaar ook stimu leren om naar een hogere functie te solliciteren. Vrouwen die het in zich hebben, maar om een of andere reden niet goed durven, kun je daar aan moedigen. En door met z'n allen erva ringen uit te wisselen krijg je meer zicht op het bedrijf, hoe het werkt, hoe de beslissingen worden genomen. Zoals elk netwerk heeft ook een vrou wennetwerk een eigen waarde als het gaat om ervaringen uit te wisselen en informatie op te doen.' Organisatie-breed pen netwerk, exclu sief voor vrouwen. Exclusief voor Ra- Vrouwen BI Mannen W Personele bezetting Rabobankorganisatie (excl. buitenland en gelieerde instellingen, naar salarisschaal en geslacht. Per 31 december 1 995 bobank Nederland. De vrouwen van de lokale banken die hierboven aan het woord komen, zijn bijna unaniem van mening dat een vrouwennetwerk nuttig kan zijn. Maar dan wel organi satie-breed, dus van de lokale banken en van Rabobank Nederland. Betty Smeets van Rabobank 's-Hertogen- bosch: 'Ik heb het voordeel dat ik bij deze bank zit. Maar er zijn wel dege lijk banken waar het anders gaat. Minder vrouwvriendelijk. Ik zie dat om me heen. Juist voor vrouwen van die banken én voor onszelf zou het goed zijn als we elkaar in zo'n net werk zouden treffen. Daar zouden veel vrouwen iets aan hebben.' Het beleid van de organisatie stelt dat vrouwen niets in de weg wordt ge legd in hun loopbaan. Maar dat vrou wen het wel zelf moeten dóen. Dat geldt natuurlijk ook voor de oprich ting van een organisatiebreed vrou wennetwerk.' Korte tijd? js jg belangrijkste conclusie misschien, dat de vrouwenemancipatie in de Rabobank onstuitbaar door sluipt? Je ziet het nog niet zo goed, want de mannen staan nog vooraan. Maar er zijn inmiddels zo veel vrouwen toegerust voor alle soorten van werk, dat het nog slechts een kwestie van tijd kan zijn om op alle functie niveaus een gelijke verde ling van man nen en vrou wen te zien groeien. Daarvoor is het wel ge wenst dat een andere 'sche ve verhou ding' uit de wereld wordt geholpen. Dat is de verhou ding tussen de feitelijke capa citeiten van veel vrouwen en hun eigen oordeel daarover. Veel vrouwen onderschatten zichzelf nog. Dit moet wel mannelijk bevoogdend klinken. Maar het is toch een oordeel van voortrekkende vrouwen over andere vrouwen. Een tweede conclusie is dat er op veel plaatsen binnen de Rabo bankorganisatie een grote dosis goede wil aanwezig is om het samen te kla ren. Inderdaad samen als vrouwen en mannen, maar vooral samen als colle ga's. 10 11 12 13 Overig Salarisschaal

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 7