Vrouwen bij andere banken terug te zetten. Tot haar eigen tevre denheid is ze nu segmentmanager af en weer Financieel Adviseur. Ze kiest heel bewust voor twee werkterreinen die ze elk even zwaar laat wegen. In haar verdere loopbaan wil ze steeds dat evenwicht bewaren. Afhankelijk van de leeftijd van haar kinderen kunnen de accenten in het evenwicht wel wisselen, zegt ze. Functie-eis gjj jg Rabobank 's-Herto- genbosch vormen vrouwen de helft van de particulieren- en bedrijvenad- viseurs. Betty Smeets (35) is één van de twee vrouwelijke relatiebeheerders Bedrijven. Zij hebben één mannelijke collega in dezelfde functie. Het werk betekent veel voor haar. Baan en stu die samen laten haar niet veel tijd voor hobby's. Zij is één keer verhuisd terwille van de carrière van haar man. Samen hebben ze nu één keer van woonplaats gewisseld omdat zij bij de Rabobank in Den Bosch ging werken. Smeets heeft geen kinderen. Of vrou wen nu kinderen hebben of niet, ze vindt het een eis van haar soort func tie dat je heel flexibel met je tijd kunt omgaan. Klanten en netwerken ver gen dat nu eenmaal, zegt ze. Ze vindt dat iedere vrouw daar voor zichzelf een keuze in moet maken. Naarmate een vrouw sterker kiest voor thuis, zal zij zichzelf beperken in functie- én r ING Groep Het grootste bedrijfsvrouwennet- werkin Nederland is te vinden bij ING Groep. Sinds per 1 januari van dit jaar de oorspronkelijke netwerken van ING Bank en Nationale-Nederlanden zijn sa mengevoegd, telt het netwerk 1.300 leden uit alle functieniveaus binnen de Groep. Elk kwartaal wordt een landelij ke bijeenkomst georganiseerd voor alle leden. Er bestaan ook 'deelnetwerken' naar vakgebied of regio. De bedoeling van het netwerk is dat vrouwen elkaar stimuleren in hun loopbaan. Ook bij ING wil de bedrijfscultuur de uitvoering van vrouwvriendelijke regelingen wel eens in de weg staan. De situatie zal daar in wezen niet veel anders zijn dan bij de Rabobank. ABN-Amro Bij ABN-Amro is een netwerk voor vrouwen in de hogere kaderfuncties, vanaf schaal 12. Het aantal deelnemers is daar met minder dan honderd dan ook kleiner dan bij de ING Groep. Voor netwerken van vrouwen in het midden kader beginnen nu zo langzamerhand de eerste plannen te ontstaan, niet lan delijk, maar regionaal. Men hanteert bij ABN-Amro geen specifiek vrouwenbe- leid, maar een algemeen emancipatie beleid voor vrouwen én mannen. Daar binnen wordt bijvoorbeeld het werken in deeltijd bevorderd. Door dat bij zowel mannen als vrouwen te stimuleren, ver dwijnen er verschillen en dat werkt zeker in het voordeel van vrouwen. doorgroeimogelijkheden. Iedere vrouw heeft het recht (en de plicht) daar een eigen positie in te kiezen. Meer aanwezig in middenkader Mannelij ke adviseurs benijden Smeets en haar vrouwelijke collega wel eens om hun wijze van relatiebeheer. Als het tussen een klant en één van hen beiden 'klikt', weten zij de relatie een veel hechter karakter te geven dan een doorsnee mannelijke adviseur. Vrou wen raken duidelijk aanwezig in het middenkader van de banken. En zij profileren zich daar uitstekend. Bij Rabobank Nederland is het weinig an ders. Daar zijn er afdelingen met een groot aantal vrouwen en afdelingen met een gering percentage. Het karak ter van het aanwezige management weegt hierin doorgaans zwaarder dan het soort werk of het formele beleid. Natuurlijk moeten vrouwen zelf kan sen creëren, maar er zijn zonder twij fel nog banken en afdelingen waar vrouwen minder kansen worden ge gund. Extra zetje Qp jg ecbte topfuncties is het aantal vrouwen nog bedroevend laag. Greetje Visser (43), onderdirec teur van de Rabobank Groningen e.o, heeft in de Rabobankorganisatie een zekere faam opgebouwd door lange tijd de enige vrouwelijke directeur met eindverantwoordelijkheid te zijn. Dat was in haar periode als directeur van de Rabobank Norg. 'Het had wel leuke kanten', zegt ze, 'want mensen kennen je snel. Maar het is wel zo dat iedereen op je let.' Waarom er nog zo weinig vrouwen in de directies van de lokale banken zitten? 'Het lokale be noemingenbeleid is sterk persoonsge bonden. De mannen die een directeur moeten benoemen, hebben een extra zetje nodig om een vrouw als persoon te beoordelen. Ze zijn vaak geneigd een vrouwelijke kandidaat te beoorde len naar het beeld van de vorige direc teur, en dat was natuurlijk nog een man.' Visser is ervan overtuigd dat de organisatie tot betere prestaties komt als in de besluitvorming een evenwich tige rol aan vrouwen en mannen wordt toegekend. Alleen vrouwen en alleen mannen werkt eenzijdigheid in de hand. De combinatie van vrouwe lijke en mannelijke eigenschappen werkt positief. 'Gemengde' vergade ringen ziet ze kwalitatief betere beslui ten nemen dan vergaderingen met alle maal deelnemers van hetzelfde ge slacht. Ze wijst erop dat om te beginnen de helft van de markt uit vrouwen bestaat. Daarnaast kom je op maatschappelijke sleutelposities steeds meer vrouwen tegen. 'De Rabo bank zou zich in de markt positief kunnen onderscheiden,' stelt zij, 'als de bank vaart zou maken met een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in alle functies.' Kritiek yjsser Behoort tot de doelgroep voor Management 2000. Dat is het initiatief van de organisatie om top managers te 'kweken' en te begelei den. Management 2000 is er voor de zittende managers en voor de zoge noemde 'potentials'. Dat zijn de man nen en vrouwen van wie de leiding van de organisatie denkt dat zij zich mogelijk tot topmanager kunnen ont wikkelen. Ook Carin Gorter (33) van Rabobank Nederland behoort tot deze groep. Zij is hoofd Administratie Off Balance Produkten bij het het Centra le Bankbedrijf. Je kunt van haar niet zeggen dat ze carrière heeft gemaakt binnen de Rabobank. Als bedrijfseco noom en registeraccountant-met-erva ring is zij enkele jaren geleden rechtst reeks in een hoge functiegroep binnen gekomen. Ze vindt opgewektheid, energie en vakkennis voorwaarden om je werk op een professionele manier te doen. Want alles draait om die profes sionaliteit. Als je die aan de organisa tie kunt bieden, biedt de bank je van zelf kansen om je loopbaan stap voor stap verder vorm te geven. Daarom is zij vooral gericht op haar huidige functie. Die wil zij zo professioneel en verantwoordelijk mogelijk uitoefenen. Haar boodschap voor de andere vrou wen in de Rabobankorganisatie luidt: stel je professionaliteit centraal. Dan volgt er een aantrekkelijke carrière. Vrouwennetwerk ^/at kunnen vrouwen doen om kansen te scheppen? Kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen op bouwen, dat is het advies dat vrouwen aan vrouwen geven. Onlangs is binnen Rabobank Nederland een initiatief ontplooid dat hierin kan bijdragen. Er is een 'vrouwennetwerk' opgericht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 6