zou raken. Het is niet altijd serieus bedoeld, maar toch... In zulke ge sprekken geven mannen veelal de doorslag. Vrouwen berusten te veel in die cultuur, vindt zij. Minder waarde Qok binnen de Caar zelf is de emancipatie van vrouwen opval lend weinig aan de orde. Toen de werknemersdelegatie zich onlangs een dag terugtrok voor bezinning, zijn de leden zich daarvan bewust geworden. Nu pas, zou je kunnen zeggen. Ma- rian de Jong van de Rabobank Dok- kum-Ameland oordeelt daar niet negatief over. De werk nemersdelegatie in de Caar heeft in de achterliggende tijd veel energie gestoken in haar eigen professionalise ring. De delegatieleden zijn nu beter toegerust om zich vanuit een eigen visie bezig te houden met zaken als per soneelsontwikkelingsbeleid, emancipatie in het algemeen en vrouwenemancipatie in het bijzonder. De Caar zal er in de naaste toekomst vast en zeker méér aandacht aan besteden, daarvan is zij overtuigd. Ze vindt het wel degelijk nodig. Ze veroor deelt zeker niet de organisa tie als geheel. Maar ook zij ziet om zich heen te vaak dat aan de mening van vrouwen min der waarde wordt gehecht dan aan die van mannen. In opmars gjnnen de organisatie is er zeker geen beleid dat vrouwen 'voor trekt'. De Rabobank wil vrouwen en mannen gelijke kansen bieden. Het is de eigen verantwoordelijkheid de kansen te grijpen en waar te maken. Wat komt daar in de praktijk van te recht? Dat valt eigenlijk niet tegen. De deelname aan het hoger (beroeps) onderwijs voor vrouwen veel later op gang is gekomen dan voor mannen. Daarnaast zijn de meeste, of eigenlijk: bijna alle managers mannen die kan didaten voor een functie met mannen ogen beoordelen. Neem je dat op de koop toe, dan is er een positieve ont wikkeling. Maar wel een ontwikke ling die zich telkens op kleine schaal afspeelt. Namelijk binnen die afzon derlijke bank of afdeling waarvan het management slechts één meetlat han teert, die van kwaliteit. Waar het ma nagement zich zó opstelt, zie je van zelf vrouwen in middenkaderfuncties verschijnen. En in managementteams. Zeker nog niet voor de helft van het aantal MT-leden, maar onstuitbaar in opmars. Carrière is: het werk nu Annelies van der Weijden (28) is bij de Rabobank Hoogland de enige leidinggevende vrouw. Ze is teamleider Relatiebeheer Mannen vrouwen Part-time arbeid per 31 december 1995 Particulieren. Daaronder vallen de segmenten Basisvoorzieningen, Eigen Huis en Financiële Advisering. 'Bij ons wordt niet gedacht in termen van man/vrouw', zegt zij. 'Ik ben daar nooit zo mee bezig. Als ik al een ver schil ervaar dan is er dat een van el kaar aanvullen. Een vrouw is mis schien wat gevoeliger voor sfeer.' Ze had elders pas een jaar of vier Rabo- bank-ervaring opgedaan toen ze in deze functie werd benoemd. 'Ik was blijkbaar de beste kandidaat', zegt ze. Ze heeft absoluut niet het gevoel dat zij zich als vrouw extra moet bewij zen. Haar carrièreplan luidt: het naar de zin hebben in haar werk en het tel kens weer opzoeken en overschrijden van haar eigen grenzen. Het valt op hoeveel andere vrouwen die hier aan het woord komen, zich in soortgelijke bewoordingen uitdrukken. Het werk nu is belangrijk, en dit werk wil ik goed doen, en wat hierna komt zien we straks wel. ledereen parttime Er zijn banken die be wust streven naar een meer gelijke aanwezigheid van vrouwen en man nen op de diverse functieniveaus. Zo meldt Angela Smits (27) dat de Rabo bank Tilburg enkele jaren geleden bij een aantal vacatures voor kantoorma nager een flink aantal vrouwen kon benoemen uit overigens gelijkwaardi ge kandidaten. Terwijl de bank nu haar best doet meer mannen als cliënt adviseur aan te trekken. Terwille van het hoogst- wenselijke evenwicht. 'Maatschappelijk kun je niet onder een evenwichti ge verdeling uit', zo stelt ze. 'Als straks de gemid deld 36-urige werkweek wordt ingevoerd, werkt ie dereen als het ware partti me. Het is dan niet meer reëel dat iemand er 'altijd' is. Daar moet je van beide kanten en in goed overleg je manier van werken op aanpassen. En daarnaast is een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen beter voor de arbeidsver houdingen. Dat functio neert altijd beter dan teams met alleen vrouwen of al leen mannen. Twee werkterreinen Soms kan £en situ_ atie een fractie te ver doorschieten. Bij het segment Financiële Advisering van de Rabobank 's-Hertogenbosch waren vorig jaar drie vrouwelijke ad viseurs tegelijkertijd zwanger. Toen kwam de continuïteit toch wel even onder spanning te staan. Marly Ver hagen (35), de toenmalige segment manager Financiële Advisering en Eigen Huis, was één van de zwange- ren. Zij en haar man werkten vier dagen per week zodat ze allebei één dag thuis bij hun oudste kind konden zijn. Ook omdat het 'netwerken' veel tijd vergde, vond ze het best wel moeilijk om haar functie in parttime dienstverband uit te oefenen. De bank maakte daar geen punt van. Maar toen ze in verwachting was van haar tweede kind, besloot ze zelf een stap

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 5