Alleen Melkert hekelt bedrijfssparen Met muis betalen via internet Optie drama Overheidsschuld te hoog voor EMU Geen ruimte voor lasten verlichting Ministerie van Financiën: Bankpresident Duisenberg Rambobank Rabobank sluit gedwongen ont slagen uit. Elektronische revolutie hal veert wereld wijd bank personeel PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zocht eerder in april naarstig naar geldbronnen. Wellicht om de lasten van de laagstbetaalden te kunnen verlichten. Hij viel de door het kabinet Lubbers ingevoerde bedrijfsspaarre- geling aan. Melkert wilde deze fiscale faciliteit inperken, omdat de overheid 'honderden'miljoenen aan belasting geld zou mislopen.Tenminste, dat stond in de kranten. Bedragen van 25 tot 800 miljoen gulden worden ge noemd. Volgens het ministerie van Fi nanciën klopt daar niets van. Hoeveel de overheid werkelijk derft aan belas tinggeld weet niemand, want die be rekening is er niet, aldus een woord voerder van het ministerie. Staatsse cretaris Vermeend van Financiën en premier Kok zijn het trouwens oneens met Melkert. De PvdA stelde later bo vendien in een vlugschrift dat'het aardig is dat met dit middel de lonen aan de onderkant van de arbeids markt zich goed ontwikkelen', zo ver klaarde de zegsman van Financiën. Daarmee valt de PvdA Melkert dus af. Dat het ministerie van Financiën en Sociale Zaken het CPB in april op dracht zouden hebben gegeven om uit te rekenen hoeveel belastinggeld er door het bedrijfssparen niet in de schatkist komt, is óók al niet waar vol gens de woordvoerder van Financiën. Zo'n werkgroep bestaat helemaal niet. Wel onderzoekt een andere, nieuwe werkgroep of de overheidsinstrumen- ten de belastingbasis van Nederland niet te veel uithollen.Zo kan de over heid belastingheffing gebruiken als instrument om de werkgelegenheid te manipuleren. Maar het klassieke doel ervan is het ophalen van geld. Be drijfssparen is slechts een onderdeel van die discussie binnen Financiën, aldus de woordvoerder. Veilig betalen via Internet kan vanaf deze zomer met 'l-Pay'. Dan komt de software van dit nieuwe betaalproduct via een proef van een halfjaar onder 10.000 abonnees van Planet Internet op de Nederlandse markt. I-Pay is een product van het interbancaire samenwerkingsverband Interpay Nederland. I- Pay is een wereldprimeur voor de Nederlandse banken. De internettende re keninghouders kunnen producten, informatie en diensten kopen via Inter net. Thuis bekijkt de consument op het scherm van zijn PC welk artikel hij wil kopen. Dan tikt hij zijn persoonlijke code in. Met een simpele klik op de muis op 'akkoord' betaalt hij. Zijn de resultaten van de proef positief, dan kan ie dereen gebruik gaan maken van l-Pay. Tijdens de proef kunnen alle abonnees van Planet Internet via hun bank een l-Pay-rekening openen. Die is gekop peld aan hun bestaande rekening courant. Vijfentwintig bedrijven doen mee aan de l-Pay-proef, waaronder de Rabobank, ABN Amro, ING, Postbank, Fleur- Op, Telecadeau, Veronica, het LOI en de ANWB. Hans Bayer (1958, hoofd opties Rabobank Nederland) debuteerde dit voorjaar met zijn boek 'De afstand'. Bayer beschrijft de optiehandel aan de vooravond van de Golfoorlog. Drie handelaren speculeerden op een stijging van de dollar. Ze zetten grote bedragen in. Na de start van ope ratie 'Desert Storm', reageerden de markten te gengesteld. Gigantische verliezen volgden, die ze daarna naarstig proberen te compenseren Uitg. De Bezige Bij-156 blz.-Prijs f. 32,90 De Nederlandse overheidsschuld over 1995 bleek eind april vijf miljard gulden hoger dan verwacht. De gevolgen van de tegenvaller voor de Nederlandse toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn niet duidelijk, volgens het ministerie van Financiën. De overheidsschuld bedroeg in totaal 79,4 procent van het bruto binnenlands product in dat jaar. Dit percentage heet de schuldquote. Financiën schatte de quote van '95 aanvankelijk op 'slechts' 78,5 procent. Belangrijk is hoe de schuldquote zich ontwikkelt in 1997. Want dat is het begrotingsjaar waarop de Europese Commissie in 1998 Nederland beoordeelt voor toetreding tot de EMU. De EMU-norm voor de schuldquote ligt op 60 procent, al is het ook goed als deze daalt. Voorzitter Jaques Santer van de Europese Commissie zei half april dan ook zeker te zijn van de Nederlandse toetreding. De belasting mag niet omlaag voor 1997 want Nederland moet het fi nancieringstekort ver kleinen tot de EMU- norm. Dat is de mening van president van de Nederlandsche Bank Duisenberg in het DNB- jaarverslag eind april. Dit jaar zakt het begro tingstekort tot 3 pro cent van het BBP. Vol gend jaar is dat waar schijnlijk 2,5 procent. Nog steeds véél te hoog, vindt Duisenberg. De overheidsschuld van bijna 80 procent van het BBP vormt het grootste probleem. Om de EMU-norm van 60 procent te halen, moeten de kabinetten van de ko mende tien jaar het jaarlijks begrotingstekort beperken tot 1 procent, aldus de bankpresident. VVD-minister Zalm (Financiën) is het eens met Duisenberg. Duisenberg verlaat 1 juli 1997 DNB. Dan treedt hij aan als voorzitter van het Europees Monetair Instituut in Frank- furt, de voorloper van de Europese Centrale Bank. Rambobank. Zo noemt het maandblad Quote de Rabobank: Spierballen zijn nodig op de bancaire markt die meer concurrentie vraagt.'Door niets te doen waren wij al nummer drie', be weert directeur Dick de Bruijn van de jonge Amsterdamse Rabo Effecten- bank in Quote. De markt reikt nu stuk ken verder dan die van de spaarreke ninghouders waaraan de Rabobank haar grote groei dankt. In het nieuwe sociaal plan sluit de Ra bobank gedwongen ontslagen uit. De Rabobank kan gevolgen van de tech nologische ontwikkeling voor de hui dige werkgelegenheid compenseren met verlengde openingstijden van plaatselijke banken, invoering van de gemiddeld 36-urige werkweek en na tuurlijk verloop. De vakbond FNV be weerde eind april dat de ABN Amro 5.000 banen zal schrappen. 'Dé Bank' ontkende dit, maar probeert wel via nieuwe afspraken uit te komen onder het sociaal plan dat loopt tot 1998, volgens de FNV. Dat plan sluit gedwon gen ontslagen uit. ING heeft in haar sociaal plan gedwongen ontslagen nooit uitgesloten. Alle banken wereldwijd zouden de ko mende tien jaar hun personeel met maximaal 50 procent moeten inkrim pen. Dat is het gevolg van nieuwe con sumentenbehoeften, de technologi sche ontwikkeling en de internationa le concurrentie. Dat blijkt uit recente onderzoeken van 'The economist intel- ligence unit'en Coopers Lybrand in april. De hoofdoorzaak is de revolutio naire behoefte aan elektronische bet- alingsprodukten.Consumenten zullen overal en op elk tijdstip van bancaire diensten gebruik willen maken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 30