HET GESPREK Dé Sftraé^.Wé^érS lexibel opstellen? Gemiddeld 36-uur werken: Bij veel banken wordt korter gewerkt. Van veertig naar gemiddeld 36 uur. Vaak in combinatie met andere werktijden. De gemiddeld 36-urige werk week - en alles wat erbij komt kijken - is hét gesprek van de dag. Meningen uit de Rabobank én een tweegesprek over dit actuele onderwerp bevesti gen wellicht meningen en geven hier en daar een nieuwe kijk op de zaak. De spraakmakers aan het woord. Zoeken naar de beste oplossingen niets. Maar dat is inmiddels achter haald. Na een ervaring van vier, vijf maanden kom je erachter dat je wel degelijk extra mensen moet inhuren, wil je die 36-urige werkweek kunnen volbrengen.' Dat klinkt bijna alsof Vos het spij tig vindt. Maar behoud, zo niet uit breiding van de werkgelegenheid was toch één van de doelstellingen i 8 Vos: 'Persoonlijk vind ik het hele maal niet spijtig. Maar nu praat ik even als werkgever. De oude cao, zeg maar veertig uur, was een statisch ver haal. Elke dag dezelfde aantallen men sen op kantoor, ongeacht de pieken en dalen in het werkaanbod. Op weg naar de 36-urige werkweek heb je toch in je achterhoofd: Als we op de piekdagen nou eens een hogere bezet ting realiseren en op de minder druk ke dagen een lage, dan kan het best weieens meevallen met de hoeveelheid extra menskracht die we nodig heb ben. Die gedachte leefde binnen ons managementteam en is ook zo uitge werkt. Alleen bleek het in de praktijk anders uit te pakken. Want stel, ie mand wordt ziek op een dag dat je met minimale bezetting werkt. Mis schien heb je wel twee zieken of wil er één een dag vrij nemen, dan kom je meteen in de problemen. Zoals het voorheen was - joh, kan ik vanmiddag verlof nemen - dat is er niet meer bij, het rooster is er niet op ingesteld.' Otten: 'Het is één van de problemen die we naar mijn idee ook in Amster dam gaan tegenkomen. Men heeft keurig roosters gemaakt maar geen re kening gehouden met de improduktie- ve uren, met zoveel procent ziektever zuim op een jaar, met studiedagen.' Dat lijkt op een fout. Ben Vos Chock Otten dacht: Had ik maar gewoon loonsver hoging gehad, net zoals bij Philips. Want 36 uur werken is best leuk, net als die extra vrije dag in de twee weken. Maar tegelijkertijd stijgt ook het consumptiepatroon en dan was zes procent loonsverhoging misschien wel veel aardiger geweest.' Vos: 'Dat vind ik toch wel kortzichtig. De eerlijkheid gebiedt me echter te zeggen dat ik aanvankelijk ook dacht: de invoering van de 36-urige werk week leidt niet tot uitbreiding van werkgelegenheid. Met andere woor den - en dat vind je als directeur leuk - de nieuwe cao kost me weinig tot ïn het tweegesprek zit voorzitter Chock Otten van de Ondernemingsraad van de Rabobank Amsterdam tegenover directeur Ben Vos van de Rabobank Katwijk-Valkenburg. Waar verschillen de meningen en op welke punten zijn zij het eensEen spraakmakend twee gesprek over een onderwerp waar ie dereen mee te maken heeft. Otten: 'Ja, waarom 36 uur? De in steek van de vakbonden is primair: het behoud van de werkgelegenheid, misschien zelfs een stukje uitbreiding ervan. Maar daar heb ik zelf nogal mijn twijfels over. Ik heb weieens ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 22