Hoe werkt TrefPunt? r? Ontwikkelingen C N ews Klant PC Modem 4^^ Telefoon lijnen HSN (Hoge Snelheid Netwerk) Naanai Beveiliging Internet Servers Mail Voor 65 gulden entreekosten en 35 gulden per maand kan iedereen bij de lokale banken een abonnement nemen waarna hij onbeperkt (dus zonder exta kosten) toegang heeft tot het netwerk. Deze prijzen veranderen snel in de woelige Internetmarkt en verlagingen staan dan ook al weer op stapel. Na installatie van de door TrefPunt geleverde software op de PC, kan de abonnee via een modem over de telefoonlijn verbinding leggen met het netwerk. Zo'n verbinding loopt altijd via een zogenaamd in- belpunt van TrefPunt Nederland. De inbelpunten zijn zo verdeeld over ons land dat de abonnee nooit meer betaalt dan lokaal telefoonta rief. Zelfs als hij zijn abonnement gebruikt om via TrefPunt Nederland en het Internet contact te leggen met Taiwan of Amerika. Als iets niet lukt en de abonnee problemen heeft, kan hij contact opnemen met de servicedesk van TrefPunt Nederland. Nadat zijn wachtwoord is gecontroleerd, komt de abonnee zonder dat hij er iets van merkt via het netwerk achter de inbelpunten terecht in de servers van TrefPunt Nederland, die in Zeist staan. Op die servers staat alle informatie die de lokale Trefpunten aanbieden en zo komen de vrager en de aanbieder dus bij elkaar. Omdat de Trefpunt-servers in Zeist op hun beurt zijn aangesloten op Internet, kan de abonnee via TrefPunt Nederland ook dat wereldwijde netwerk op. Een aparte computer is ingerichte als zogenaamde mailserver. Elke abonnee heeft in dit apparaat een elektronische postbus. Stuurt een ander via TrefPunt of Internet een elektronische brief naar de abon nee, dan wordt die opgeslagen in die postbus. Via een apart mailpro grammaatje kan de abonnee post uit die postbus'ophalen'en lezen. De post blijft bewaard tot ze is opgehaald. ties die gratis mogen adverteren. De andere zijn bedrijven die eenmalig honderd gulden plaatsingskosten beta len en verder 25 gulden per maand voor een pagina A4. Na de proeffase zullen deze prijzen aangepast worden.' Een aantal van die pagina's van TrefPunt Achterhoek wordt veel ge raadpleegd. Zo is er bijvoorbeeld een makelaar die foto's toont van de hui zen die hij in de aanbieding heeft. Die pagina wordt vaak aangeklikt, ook al omdat het aanbod wekelijks wordt ververst. Ook de pagina's van een be drijfje dat computers levert, doen het goed. De klant kan via het scherm uit verschillende onderdelen kiezen, zo zelf zijn pc samenstellen en vervolgens via E-mail de bestelling plaatsen. Een andere drukke pagina is van een res taurant waar via E-mail kan worden gereserveerd. Enkele dagen na het ge sprek voegt Pol met enige trots nog een deelnemer aan TrefPunt toe: de gemeente Doetinchem. Zij heeft een complete digitale stad ingericht, en die wordt ondergebracht bij Trefpunt. Grow as you go p)e ontwikkelingen rond TrefPunt zijn razendsnel gegaan. Pas afgelopen zomer kwam het groene licht voor de proef en aansluitend heeft Rabofacet in drie maanden tijd de hele zaak op poten gezet. Nas: 'Het is met recht een totaalproject gewor den. Er is een hoge snelheidsnet aan gelegd, er zijn inbelpunten gecreëerd, internetcomputers geïnstalleerd, loka le banken begeleid bij de inrichting van hun lokale TrefPunt, software ontwikkeld en een servicedesk opge zet. Kortom, er is in hele korte tijd een enorme berg werk verzet. Ge woonlijk zou alleen al de voorberei ding maanden hebben gekost, maar dat past niet in de cultuur van telema- tica-projecten als dit. De ontwikkelin gen in deze wereld gaan zo snel, dat een draaiboek waarschijnlijk al weer verouderd is tegen de tijd dat je het hebt afgerond. Daarom is gekozen voor het motto: Grow as you go. Niet proberen al op voorhand alle proble men te doorzien en op te lossen, maar dat gaandeweg doen. En ik moet zeg gen dat dat in de praktijk heel goed heeft uitgepakt.' Nieuwe invulling identiteit Valster van Rabobank Arnhem: 'Het was even wennen, zo zonder hand- of draaiboe ken. Maar dat heeft ons tegelijk gesti muleerd om zelf de handschoen op te pakken en te bekijken wat er nodig was. Na de VDR-bijeenkomst eind juni, waarop we ja hadden gezegd, hebben we in ons management-team overlegd wat onze doelstellingen voor TrefPunt Nederland zouden zijn. Waar het in feite op neerkomt is dat we de coöperatieve identiteit een nieuwe in vulling geven. Ooit zijn de Raboban- ken opgezet om voor de boeren duide lijkheid te scheppen in de ondoorzich tige markt van leningen. Met TrefPunt doen we hetzelfde op het terrein van informatievoorziening en communica tie. We zijn weer facilitair bezig, zoals destijds ook al met die leningen. De klanten, zo merken we, stellen dat enorm op prijs en de heel pienteren merken terecht op dat we met Tref Punt tevens een prachtig marketing instrument in handen hebben.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 21