Waarom TrefPunt? E-mail is handig Elektronisch betalingsverkeer Ontwikkelingen TrefPunt Nederland is bedoeld om de banken een nieuw middel in handen te geven om bestaande relaties nog hechter te maken en nieuwe aan te knopen. Als dat is ge realiseerd, kunnen de relaties ook nog eens beter en anders ondernemen via het lo kale TrefPunt. De naam Rabobank is er heel nadrukkelijk in weggelaten. Weliswaar kunnen de abonnementen nu alleen via de banken worden gekocht, maar het is bedoeld als een min of meer neutraal lokaal platform waar bedrijven kunnen adverteren, nieuws te vinden is en ondernemers in alle open- of beslotenheid met elkaar kun nen discussiëren over wat ze ook maar bezighoudt. Daarnaast is het leveren van toe gang tot Internet een product zoals alle andere, waarmee op termijn mogelijk geld verdiend kan worden. En dat is en blijft tenslotte het uitgangspunt van zakendoen. zijn site die informatie te plaatsen waarvan hij denkt dat ze interessant is voor de plaatselijke gemeenschap. Die informatie loopt uiteen van serieuze informatie voor MKB-ondernemers tot een kinderpagina en verwijzingen naar andere nuttige plekken op het In ternet.' Discussie op TrefPunt Een Rabobank kan bedrijven of instellingen uitnodigen nieuws en andere gegevens op de site te plaatsen en kan er worden geadver teerd. Bakker: 'Als belangrijke toevoe ging is daarbij nog de mogelijkheid geschapen om lokale nieuwsgroepen te creëren. Een nieuwsgroep is zeg maar een elektronische vergaderzaal waar mensen met elkaar van gedach ten kunnen wisselen. Stel dat een ge meente het plan heeft om de binnen stad autovrij te maken, wat de beleve- ring van winkels bemoeilijkt. Lokale ondernemers kunnen dan in zo'n nieuwsgroep daarover discussiëren. Natuurlijk kan zo'n discussie ook in een zaaltje, maar het voordeel van een elektronische nieuwsgroep is dat ie dereen kan meepraten wanneer het hem uitkomt.' Nas: 'Een lokaal Tref Punt is dus een soort digitale gemeen schap met zakelijke en minder zakelij ke informatie die levendig wordt, omdat mensen kunnen reageren op wat ze tegenkomen. Dat laatste maakt TrefPunt ook weer bijzonder en past bij het verschil dat de Rabobank graag ziet tussen zichzelf en concur renten.' De mailfunctie van TrefPunt is niet alleen handig, maar kan ook flink kosten besparen. Hans Pol, regio naal informatiebeheerder bij Trefpunt Achterhoek: 'Sommige van onze klanten hebben alleen al een abonnement genomen vanwege de mogelijkheid om elektronisch post te versturen. Het scheelt nogal Elektronisch klantenpanel gjj Rabobank Arnhem, één van de ongeveer vijftig banken die aan de proef meededen, heeft men nog een ander idee. Valster: 'We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om klantenpanels in te richten via TrefPunt Arnhem. Een aantal relaties krijgt dan gratis een abonnement, op voorwaarde dat men elke drie maanden een enquête over bijvoorbeeld de dienstverlening van onze bank invult en elektronisch naar ons verstuurt. Zo kun je een situatie creëren waarin iedereen profiteert. De klant omdat hij een gratis abonne ment heeft op TrefPunt Nederland en wij omdat we heel scherp de vinger aan de pols kunnen houden over hoe men ons waardeert.' Lokaal kar trekken Hoewel Rabofacet het idee had voor TrefPunt en de in frastructuur heeft geleverd, moest de kar tijdens de proef en ook in de toe komst getrokken worden door de lo kale banken. Omdat niemand beter weet wat de plaatselijke ondernemers bezighoudt dan de plaatselijke bank, zijn de Rabobanken zelf de aangewe zen instanties om die informatievoor ziening op peil te houden. Speciale taak ']y[aar Jan ontkom je er niet aan om daar ook mensen gedeel telijk voor vrij te maken', meent Hans Pol, regionaal informatiebeheerder van TrefPunt Achterhoek. Hij is per januari aangetrokken door Rabobank Doetinchem speciaal om dit TrefPunt op peil te brengen en te houden. 'Voor mij is het geen punt, ik doe de hele dag niks anders omdat het mijn werk is. Maar de lokale informatiebe heerders doen het er tot dusver bij en dat geeft bij sommige banken vroeger of later problemen. Ze worden name lijk wel geacht ook hun reguliere werk te doen.' of je naarTaiwan faxt a 9 gulden per minuut, of dat je E-mail verstuurt a 1,80 gulden per uur in de dal uren. Natuurlijk komen er bij ons dan nog de abon nementskosten bij, maar als je per dag een paar faxen verstuurt, maak je toch al heel gauw winst.' Bekend maakt bemind qn begin waren nogal wat mensen binnen de bank er beducht voor', zegt Pol. 'Ze kenden het medium niet, wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten, waren mis schien zelfs bang dat ze de techniek niet zouden kunnen volgen. Via een hele serie bijeenkomsten is die aan vankelijke schrik weggenomen en toen is ook de vaart er goed ingekomen. De banken gaan er nu actief mee de markt op en er staat zelfs een grote advertentiecampagne op stapel om TrefPunt Achterhoek onder de aan dacht te brengen. Voor relaties organi seren we regelmatig mini-seminars waarop eerst een presentatie wordt gegeven en daarna een online demon stratie. Daarbij zijn ook regelmatig re- Wie denkt dat het met dat elektronische betalingsver keer via Internet niet zo'n vaart zal lopen, vergist zich. Wereldwijd zijn er zeker 26 groepen die zich bezighou den met een veilige manier van betalen via Internet. Bakker van de Telematica Business Groep schat dat er binnen een jaar een betrouwbare methode is ontwik keld.'Op dit moment lopen de voorbereidingen voor een proef die wordt opgezet vanuit Interpay, het geza menlijke bedrijf van de Nederlandse banken.' latiebeheerders en adviseurs aanwezig, want als een klant aanvullende infor matie wil, moet de medewerker na tuurlijk niet met zijn mond vol tanden staan.' Zestig adverteerders Trefpunt Achter hoek had aanvankelijk een extern bu reau gehuurd voor het onderhoud van de site, maar concludeerde al gauw dat het werk beter gedaan kon wor den door iemand die in dienst is van de bank. 'Dat onderhoud', legt Pol uit, 'omvat onder meer het bijhouden van de index met beschikbare pagina's en het regelmatig vernieuwen van het aanzien van die pagina's.' Desgewenst helpt Pol ook relaties die vragen heb ben over het inrichten van hun pagi na. 'We hebben,' zegt hij, 'op dit mo ment zo'n zestig adverteerders. Een deel daarvan zijn nonprofit organisa-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 20