2 4 IWat levert de Economische en Monetaire Unie (EMU) ons nu eigenlijk op? In februari 1992 werd met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht een nieuwe fase ingeluid van het in de jaren vijf tig begonnen proces van Europese eenwording. Besloten werd de bestaande samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap verder te versterken. Daartoe werd de Europese Unie opgericht. Het verdrag voorziet behalve in een gemeen schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en nauwere samen werking op tal van andere terreinen ook in de vorming van een Economische en Monetaire Unie (EMU); met als einddoel de invoering van één gemeenschappelijke Europese munt. Van de gemeenschappelijk markt met één munt (de euro) worden voordelen verwacht die op het eerste gezicht misschien niet zo duidelijk zijn. Naast voordelen op het gebied van toenemende onderlinge handel, economische groei en dus werkgelegenheid levert de samenwerking ook voordeel op door het verdwijnen van wisselkoersonzekerheid. Als de nationale munten namelijk ophouden te bestaan, verdwijnen hun onderlinge wisselkoersen en daarmee ook de bijbehorende onzekerheid en risico's. Hierdoor kunnen de opbrengsten op grensoverschrijdende inves teringen en contracten binnen de groep landen die de euro gaat invoeren beter worden ingeschat. Bovendien worden door een gemeenschappelijke munt alle deelnemende landen gedwongen de inflatie laag te houden. Lage inflatie is natuurlijk positief voor de koopkracht van bijvoorbeeld lonen, pensioenen en sociale uitkeringen. Vanuit wereldperspectief zal de concurrentie positie van Europa verbeteren door de combinatie van markt èn munt. Mm Welke landen zullen erbij zijn Waarschijnlijk heeft u al het een en ander gehoord over de zoge noemde 'convergentiecriteria' uit het Verdrag van Maastricht. Aan de hand van deze maatstaven wordt begin 1998 beoordeeld welke landen mee mogen doen aan de EMU. Om te slagen voor dit 'examen' moeten landen ervoor zorgen dat onder andere hun inflatie, overheidsschuld en overheidstekort niet te hoog zijn. Als de 15 EU-lidstaten aan deze criteria getoetst worden, kan de vol gende verwachting worden uitgesproken: Luxemburg slaagt in ieder geval. Verder zouden Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Ierland, Oostenrijk en wellicht Finland, met de nodi ge inspanning, als eerste tot vorming van de muntunie kunnen overgaan. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk nemen wat dit betreft een bijzondere positie in; ook al zouden zij aan alle criteria voldoen, zij mogen tegen die tijd zelf beslissen of ze mee willen doen en dat is in beide gevallen nog maar de vraag. De landen die in eerste instantie niet meedoen, zullen er naar verwachting naar blijven streven om op afzienbare termijn als nog toe te treden. 3 Wanneer kan ik de euro in mijn portemonnee verwachten7 De Europese regeringsleiders hebben besloten dat de monetaire unie in 1999 van start zal gaan. Dat is ook het tijdstip waarop de euro zal ontstaan. Particulieren zullen er dan waarschijnlijk nog niet veel van merken, omdat de euro de eerste jaren voorna melijk gebruikt gaat worden voor girale transacties tussen ban ken en overheden onderling. Misschien dat er voor particulieren in deze periode al wel verschillende leen-, spaar- of beleggings- produkten in euro's op de markt komen, maar in ieder geval kunt u gewoon in guldens blijven betalen. Benadrukt wordt, dat niemand in deze periode verplicht of verboden kan worden euro's te gebruiken. Pas als na drie jaar voldoende euromunten en -biljetten zijn geproduceerd, wordt de euro volledig geïntro duceerd. Vanaf dat moment kunt u guldens omwisselen in euro's en hiermee betalen in Nederland èn de rest van het euro-gebied. Voor deze omwisseling is het eerste halfjaar van het jaar 2002 gereserveerd. Tijdens deze zes maanden kunt u met zowel gul dens als euro's betalen. Deze periode is ook bedoeld om aan de waardeverhouding tussen gulden en euro te wennen, net zoals u nu tijdens een buitenlandse vakantie moet wennen aan de afwij kende prijsstelling. 1 Hoeveel wordt de nieuwe munt waard? De waarde van de euro ten opzichte van de gulden is afhankelijk van de koers van de huidige ECU op 1 januari 1999. De koers- verhouding tussen beide zal dan 1 op 1 zijn. Hoewel de waarde van de ECU nog kan veranderen, is de huidige waarde van ruim 2 gulden per euro waarschijnlijk een aardige indicatie, al is het waar schijnlijk dat de uiteindelijke koers nog wat lager zal uitvallen. 5 Hoe gaat de euro eruit zien Ook het uiterlijk van de euro is nog onbekend; hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Wel is inmiddels besloten dat op elk bankbiljet en iedere munt een nationaal kenmerk zal komen. Voor Nederland zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 16