Omschakeling Concurrentie - - - - - - - Tijdsschema Lagere kosten Bedrijven in de EMU Kanshebbers voor EMU 1999 (gebaseerd op cijfers over 1995 op basis van de convergentie criteria.) VERDRAG VAN MAAST maken minder kosten ten gevolge van Inflatie Lange rente Overheidstekort Overheidsschuld RICHT of EMU-Verdrag. het omwisselen van buitenlands geld. Duitsland Daarin spreken de lidsta Frankrijk ten af uiterlijk in 1999 over te gaan op de Econo Luxemburg Nederland mische en Monetaire Computersystemen Sommige computer België Unie. systemen moeten al vanaf 1999 euro's Ierland kunnen verwerken. De huidige syste Oostenrijk men werken met de gulden als basis- Finland geldeenheid. Verenigd Koninkrijk december EUROPESE TOP Denemarken Wisselkoers VAN MADRID. De rege ringsleiders van de Euro pese lidstaten stellen het scenario voorde introduc tievan de euro vast. De lidstaten besluiten welke landen deelnemen aan de EMU. Ze toetsen daarvoor hun economieën aan de vijf convergentie criteria. Bovendien richten ze de Europese Centrale Bank in Frankfurtop. De EMU gaat van start. De deelnemende landen klinken hun wisselkoersen onherroepelijk aan elkaar vast. Zo bepalen ze de waarde van de euro. Ban ken voeren de euro al voor een deel giraal in. Uiterlijk vanaf 1 januari van dit jaar beginnen de EMU-lidstaten met de in voering van de chartale euro. Dat zijn de munten en de bankbiljetten van de euro. De gulden ver dwijnt geleidelijk uit de omloop. De gulden verdwijnt uiterlijk 1 juli 2002 voor goed als wettig betaal middel in Nederland. Gulden wordt EURO De eur() za| ultein_ delijk de gulden in al het drukwerk van de Rabobank waarin bedragen staan moeten vervangen. Het is niet uitgesloten dat gedurende een over gangsperiode prijzen in bijvoorbeeld brochures tegelijkertijd zowel in gul dens als in euro moeten staan. Zo kan de klant vast wennen aan de waarde van de nieuwe munt. Kluisruimte Banken hebben in de om- wisselperiode in eerste helft van 2002 misschien meer kluisruimte nodig voor de opslag van de euro's. De bank onderzoekt dit. Minder inkomsten in 2002 verdwijnen de munten van de EMU-landen uit de omloop. Daardoor verdwijnen ook de inkomsten uit omwisselprovisie en het verschil tussen aan- en verkoopprijs van die valuta. Voor sommige banken in grensstreken of in toeristische gebieden kan dit verlies behoorlijk groot zijn. Op de financiële markten speelt dit ef fect zelfs al eerder, aangezien daar al vanaf 1999 de handel in deze munten voor een belangrijk deel zal verdwijnen. Nieuw monetair beleid ^et; a|s a]]e andere Nederlandse banken, moet de Rabobank zich aanpassen aan het nieuwe instrumentarium van de Euro pese Centrale bank. De Nederlandsche Bank voert een deel van de nieuwe in strumenten stapsgewijs in vanaf 1997. Onze bank zal daaraan moeten wen nen. De kans is aanwezig dat de kos ten van het monetaire beleid voor onze bank oplopen. De Europese Centrale Bank (ECB) £)e £(£B gaat vanaf 1999 de waarde van de euro bewaken. De Nederlandse Bank (DNB) voert momenteel nog het monetaire be- Door recente tegenvallende economische ontwikkelingen zijn de prestaties over 1996 waarschijnlijk minder goed. Hoe lichten wij onze klanten voor over de invoering van de EMU? EMU-Projectbureau Met vragen over de praktische voorbereiding van onze bank kun je schriftelijk terecht bij het EMU-Projectbureau van de Stafgroep Economisch Onderzoek: UCG 566 Rabobank Nederland. Het EMU-Pro jectbureau coördineert de overgang van de bank op de monetaire unie. EMU-Vraagbaak Vragen over de £MU en de euro kun je uitsluitend schrifte lijk stellen aan de EMU-Vraagbaak van de Stafgroep Economisch Onder zoek: UCG 566 Rabobank Nederland. leid. DNB wordt straks een filiaal van de ECB. De ECB zal vanuit Frankfurt ons monetaire beleid gaan bepalen. De president van DNB krijgt net als zijn collega's van de centrale banken van de andere EMU-landen wel een stem in het bestuur van de ECB. Goed voorbereid 1999 jjjkt nog ver weg. De gevolgen van de EMU zijn zo groot, dat tientallen mensen binnen de Rabobank al bezig zijn met de voor bereiding op de EMU. Zij zoeken naar oplossingen op vragen zoals: Wat verandert er aan de commer ciële omgeving van de Rabobank vanaf 1999? Wanneer passen we welke systemen aan? Welke juridische gevolgen heeft de EMU voor de Rabobank? Concurrentie van andere banken |_|e^ js goed om rekening te houden met meer concur renten. Met name op die markten van de Rabobank waarop nu nog weinig buitenlandse banken actief zijn. In de monetaire unie kunnen buitenlandse concurrenten hier nog gemakkelijker diensten verkopen. Zo kan een Franse bank in Nederland spaarrekeningen in euro gaan aanbieden. De Rabobank kan dat natuurlijk ook doen in het buitenland. Door de hardere con currentie tussen banken kunnen de inkomsten van banken uit bijvoor beeld provisies en rentemarges onder druk komen te staan. Handel in de EURO Qe fjnancjële markten schakelen waarschijnlijk snel in 1999 over op de euro. De Europese financiële markten zullen steeds be langrijker worden, omdat de euro zal zich qua marktomvang zal kun nen meten met de dollar. De Rabobank moet de kans grijpen om van dat aantrekkelijke aspect te profiteren. Grotere markt Binnen het Euro-gebied smelten de financiële markten samen. Dat betekent één grote Europese geld- en kapitaalmarkt. Daarop wordt de positie van de Rabo bank logischerwijs relatief kleiner dan hij nu in Nederland is. Daar moeten wij aan wennen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 14