Haring feliciteert vis 'Onder een genot van een groot glas bier kunnen mooie zaken tot standkomen' taat) kreeg na het doorknip pen van het lint op 17 april een stamper van zilver. Een niet onaardig detail is dat in kleine lettertjes aan de rand 'Garantie Rabobank Boxtel' staat. Dat is geen slechte zaak. De munten dienen als relatiegeschenk voor het Boxtelse bedrijfsleven. Boxtelse folklore Naast de Rabobank prij ken op de munt naar ont werp van een Boxtelse kun stenaar symbolen typisch voor Boxtel. Zoals de oor sprong van Boxtel. Dat is de doorwaadbare plaats in de ri vier de Dommel die stroomt door de driehoek van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. De Keulse Baan staat er op. Op de nieuwe weg staat een boer op klompen met een spade in zijn handen. Hij is een Boxtelse'keistamper'. van zijn stoel. Hij loopt naar het raam van zijn kamer op de eerste verdieping van de bank en wijst naar de drukke straat. Transportweg De Keulse Baan is nu be langrijkste verharde trans portweg voor Boxtel. De Brabantse tongval De baliemedewerksters van Rabobank Boxtel spre ken dat met de Brabantse tongval: Kè-stamper. Onge kende trots klinkt door hun stem. Keistamper is de Bra bantse bijnaam voor de Box telaar. Dat slaat op de eerste verharde weg van Brabant. Die liep door het oude in dustriedorp Boxtel. Boxtel verdiende vroeger zijn geld aan tabaksindustrie en was serijen. Het transport daar van ging over die verharde weg. Van der Horst wordt weer behoorlijk enthousiast. 'Dat is nu een winkelstraat in het centrum. De Rechter- straat.'Van der Horst staat op Groot geld Dollartekens in zijn ogen hoeft Van der Horst dus niet te verbergen. Het gaat de di recteur en de bank voor de wind.'De grootste groei zit in de handel, industrie en dienstverlening.'Verder be oogt Van der Horst uitbrei ding onder de vermogende particulieren. Groot geld le vert het meest op. Maar ook bij de 'gewone' man doet de Rabobank reeds bijzonder goed.Tachtig procent van de Boxtelse burgers heeft een relatie met de Rabobank. e incro V-L.ÏU. De honderduizendste inwoner van Ede heeft de symbolische honderdui zend centen ontvangen van de Rabobank Ede. De jute geldzakken zaten in werkelijkheid vol met stuivers dubbeltjes en kwartjes. De Rabobank nam de zakken weer mee en zette de duizend gulden op een rendementsrekening voor de pasgeborene. Beheerder Max Haring van kantoor Ede Stadspoort ging bij de kersverse baby Dennis Vis op bezoek."Een tijd geleden wisten we ai dat de honderdduizendste inwoner zou komen. Dat stond in de Eden- se krant. De directeur van de Rabobank Ede belde mij op. Hij zei:'De hon derdduizendste inwoner wordt in jouw wijk geboren. Het kind was er op een geven moment wel, maar de centen niet. Persoonlijk kende ik de ouders niet. Maar ze zijn wel klant op ons kantoor. Met een medewerkster, een grote bos bloemen en een kruiwagen met geld ging ik op bezoek. Het was voor mij wel heel frappant om als meneer Haring meneer Vis te feliciteren.' 'Boxelse incrowd' Hoewel Van der Horst alle mensen in het stamperco mité goed kent, beperkt hij ontmoetingen tot de officië le gelegenheden.'Ik kom niet dagelijks bij de burgermees ter thuis. Zakelijk en privé houd ik strikt gescheiden. Dat heb ik van huis uit ge leerd.Thuis is thuis voor fa milie en vrienden. De Boxtel se incrowd ontmoet elkaar toch overal. Dat is bij gele genheden van Boxtel, zoals bij vergaderingen van de werkgeversvereniging en feestelijkheden. Want wij feesten graag in Brabant.' Van der Horst vindt zijn on derstaande uitspraak erg goed:'Onder een genot van een groot glas bier kunnen mooie zaken tot stand komen.' kans op omzetstijging van de bedrijfsrelaties van Rabo bank Boxtel groeit met de nieuwe weg, beweert Van der Horst. Rabobank Boxtel is reeds marktleider op dat ge bied.'Zestig procent van de Boxtelse bedrijfsleven ban kiert bij ons.' Op Ladonk al leen staan 125 bedrijven, voornamelijk gespeciali seerd in de metaalindustrie en opslag van goederen voor de groothandel in levens middelen. Die willen uitbrei den omdat'ze uit hun jas zijn gegroeid', aldus de gemeen te Boxtel. De gemeente geeft een eerste aanzet met een extra strook grond van acht hectare aan Ladonk. Op ter mijn groeit dat met nog eens achtendertig hectare. Stampercomité De Rabobank onder houdt prima contact met de Boxtelse bevolking. Dat blijkt wel uit de samenstel ling van het aanbevelings comité van het stamperke. Daarin zitten Boxtelaren met een belangrijke sociale func tie in het dorp. Zo is de Ra- bobankbestuurder prof. dr. ir. Martin Tielen lid van het stampercomité. De burger meester van Boxtel en de voorzitters van het Boxtelse bedrijfsleven op Ladonk en de middenstand in het dorp zitten er ook in.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 10