6 Toevertrouwde middelen in de lift In de media 18 Bedrijvensdviesgroep werknemers die telebankieren (135.000) beschikt 45% over een pakket Rabo Tele bankieren (Extra). De markt aandelen van ABN Amro en Postbank zijn respectievelijk 37% en 20%. Onderzoek geeft ook aan dat de meeste bedrijven kiezen voor het pakket Telebankieren van hun huisbankier. Dit bete kent dat de Rabobank het marktleiderschap minstens moet kunnen handhaven. Want juist onder bedrijven tot vijf werknemers is de bank sterk vertegenwoordigd. Meer actie-informatie staat in de marktbewerkingspakketten 'Besparen op bankkosten' van eind maart en 'Telebankieren' van oktober 1995. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 70 04 De radiocommercial voor het BedrijfsZekerPlan over de pri vatisering van de ziektewet is nog tot en met 30 april te horen op Sky Radio, de dertien regionale omroepen en Radio 1. In Textilia, Recreatie Toerisme, Sport Spel, Schoen-Visie, Krul's Maandblad, Meubel, Kantoorvak, Cobouw en Distrifood staan deze week de kleurenadvertenties uit de Rekening Coulant campagne. De agrarische campagne trekt haar sporen deze week in Pluimveehouderij, Boerderij en in Binder. Bedrijfsvoering De groei van de toevertrouwde middelen in de eerste twee maanden van 1996 bedraagt 2,0 miljard. Dat is 1,4 miljard meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De groei is ongeveer gelijk verdeeld over de particuliere middelen, die inclusief de spaarfondsen toenemen met 1,1 miljard (1,1%), en de zakelijke middelen, waarvan de aanwas 0,9 miljard (3%) bedraagt. De ontwikkeling van de toe vertrouwde middelen wordt beïnvloed door de mate waarin klanten kiezen voor sparen dan wel beleggen. Dankzij een goed beursklimaat, en de aanzet tot een daling van de kapitaalmarktrente, werd begin vorig jaar vooral gekozen voor beleggen. In de eerste twee maanden van 1996 doet zich het omge keerde voor. Omdat de kapi taalmarktrente niet verder daalt, nemen klanten vooral in januari hun winst: er worden daarom meer effecten vér- kocht dan gékocht. Bovendien halen de klanten, vergeleken met vorig jaar, zowel in januari als in februari veel meer beleggingen uit de Robecofondsen terug. Hierdoor vloeit in de eerste twee maanden van 1996 0,2 miljard terug naar de lokale banken. Omdat er daarnaast meer wordt gespaard, is de groei van de particuliere middelen in januari en februari van dit jaar 1,1 miljard groter dan in de eerste twee maanden van vorig jaar. Uit nog voorlopige gegevens over januari is echter niet te concluderen dat daardoor het aandeel in de spaarmarkt verbetert. De groei van de particuliere spaarmiddelen blijkt een alge meen verschijnsel te zijn. In januari en februari 1996 is de Rendement Rekening dui delijk favoriet. De belangrijk ste overweging hierbij is waarschijnlijk de tariefstelling ten opzichte van de andere spaarvormen geweest. De saldi op de Rendement Rekeningen nemen in het totaal toe met 1,6 miljard (+2,7%). Verder ligt het in de lijn van de geschetste ontwik kelingen dat de tegoeden op de vernieuwde Beleggers rekening stijgen met 0,4 miljard (+85,4%). Bovendien wordt er voor 0,3 miljard (+15,5%) ingelegd op de pro ducten Rabo Divident Sparen en Rabo Groei Sparen. De omvang van alle andere soorten particuliere middelen is teruggelopen: de termijn spaargelden, de gebonden spaargelden (mede door de vrijgekomen spaarsaldi), de DOS-laagrentende spaarvor men, de particuliere termijn deposito's en de creditsaldi op de betaalrekeningen. Zakelijke spaargelden De totale omvang van de zakelijke spaargelden stijgt met 0,7 miljard 11,9%). Dat komt voor ruim een kwart voor rekening van de Beleggersrekening. De rest is op de Rendement Rekening terecht gekomen, hoewel die in principe niet bestemd is voor zakelijke rekeninghou ders. Bovendien groeien de zakelijke termijndeposito's met 0,4 miljard (+4,7%). Ook het verloop van de cre ditsaldi op de rekeningen courant loopt in de pas met de voorspoedige ontwikkeling van de toevertrouwde midde len: de daling in de eerste twee maanden van dit jaar van 0,2 miljard (-1,5%) is minder groot dan vorig jaar. Op grond van de huidige inzichten wordt voor heel 1996 een groei van de toever trouwde middelen verwacht van ongeveer 7,5%. Dat is dat beduidend meer dan de oor spronkelijk beoogde groei van ongeveer 6%. Inlichtingen Planning en Control WAB 040-217 62 16

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 18