Financiering Nederlandse land en tuinbouw onder de loep Fin van dell ad cmcF en tu m Doelgroepen - Invloed overheid Bedrijvenadviesgroep 75 De laatste decennia -sinds 1970- veranderde er veel in de agrarische sector. Het aantal land en tuinbouwbedrijven daalde met 37 procent. Tegelijkertijd groeiden de bedrijven van 12 naar 17 hectare en verdrievoudigde de totale productiewaarde. De gevolgen van deze ont wikkeling staan in de vernieuwde brochure 'Financiering van de Nederlandse land- en tuin bouw', een co-productie van Rabobank Nederland en het Landbouw Economisch Instituut. <- r Vernieuwde brochure plaatst land- en tuinbouwsector in breed economisch perspectief. De agrarische sector is een factor van belang in Neer- lands economie. Ze neemt ruim een kwart van de totale export voor haar rekening en ongeveer 17 procent van de import. Twee jaar geleden -in 1994- was de nettobijdrage aan de handelsbalans 27 miljard, bijna evenveel als het totale saldo ervan. Oppervlakkig bekeken een zeer positieve ontwikkeling. Toch kampt de agrarische sector met een aantal proble men. Ook dat stellen de schrij vers aan de orde. Sterke en zwakke punten plaatsen ze in een breed, economisch perspectief. Ze beschrijven beknopt en helder de structuur van de sector, het economisch belang, Agrarisch netwerk Bestuursleden standsorganisaties. Pleitbezorgers als accountants, SEV-ers etc. Bestuursleden, docenten en studenten agrarisch onderwijs. Toeleveringsbedrijven. Handel en verwerkingsbedrijven. Ondernemers Rabobank Algemeen en commercieel management. Leden van beheerscolleges. Bedrijvenadviseurs en relatiebeheerders. de vermogensstructuur, de herkomst en besteding van het inkomen en de veranderingen in de omvang en samenstelling van het vermogen van een agrarisch bedrijf in de loop van de ondernemerscyclus. Last but not least gaan de schrijvers in op de verwachtin gen in de sector. Juist die brede aanpak maakt de bro chure interessant voor ver schillende doelgroepen, van agrarische studenten tot pleit bezorgers en agrarische onder nemers, terwijl het ook een goed naslagwerk is voor intern gebruik. Morgen reikt hoofddirectielid Herman Wijffels samen met LEI-directeur prof.dr.ir. L.C. Zachariasse de eerste exem plaren uit tijdens het sym posium 'Veranderend agra risch ondernemerschap.' De pers is anderhalf week geleden al geïnformeerd over de brochure. De brochure is tot en met 16 mei te bestellen voor 27,50 per stuk met bestelnummer 90 0138. Daarna kost de bro chure 32,50 en verandert het bestelnummer in 0138. De besteleenheid bedraagt 3. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004 Economische betekenis Vermogens behoefte Financieringswijze Rabobank

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 15