Helpdesk Verkoopondersteuning beter bereikbaar Niet altijd wachttijd bij Rechtsbijstandverzekering Vanaf 15 april: Belangrijke telefoonnummers 12 I Eigen Huis De Helpdesk Verkoopondersteuning Eigen Huis wordt vanaf volgende week beter bereikbaar. Een computer gaat ervoor zorgen dat de beller direct de juiste persoon aan de lijn krijgt. De wachttijden nemen daardoor af. Want het doorverbinden en het terugbellen zal verminderen. "Welkom, u bent verbonden met de Helpdesk Verkoop ondersteuning van het segment Eigen Huis", luidt de tekst die de beller te horen krijgt als hij de helpdesk belt. Vervolgens kan hij via de druktoetsen een keuze maken. De computer inventariseert waar de klant voor belt en zorgt ervoor dat hij met de juiste afdeling en de juiste persoon wordt doorverbon den. Het soms zeer grote aantal telefoontjes wordt zodoende beter over de afdelingen gespreid. Efficiency Het verbeteren van de telefo nische bereikbaarheid van de Helpdesk Verkoopondersteuning Eigen Huis: 040-217 70 05: Financieringstechnische vragen; NHG en Kredietregelingen (verstrekkingsnormen e.d.); Productassortiment (condities, voorwaarden e.d.); Adviezen financieringsconstructies en producten; OFP/RFP-ondersteuning; Opleidingen; Marktbewerking en hulpmiddelen. Helpdesk Interpolis: 013 - 462 12 50: Verzekeringstechnische vragen (kapitaalverzekering) helpdesk was nodig. Voor in formatie over enkele onder werpen moesten nog aparte telefoonummers worden gekozen. Bovendien kwamen er op piekuren vaak zoveel telefoontjes tegelijk binnen, dat de helpdesk deze onmoge lijk kon verwerken. Indien in de nieuwe situatie een mede werker in gesprek is, krijgt de beller dat te horen. Is de wachttijd erg lang, dan kan de beller zijn naam, banknaam en telefoonnummer in spreken. Hij wordt dan teruggebeld. Ook 's avonds en op zaterdag kunnen eventuele problemen gelijk worden ingesproken. Daardoor krijgt het segment ook een beter beeld van de tijden waarop de meeste vragen worden gesteld. Inlichtingen: Segment Eigen Huis 040-217 7029 Eigen Huis Er is geen sprake van een wachttijd als de klant een rechtbijstandverzekering afsluit voordat hij een koopovereenkomst of een koop-/aannemingsovereenkomst sluit. Dat zegt Jacgues van den Oever, directeur van de Stichting Rechtsbijstand van Interpolis. In Rabo Weekblad 12/96 geeft Mar ja Harrijvan de lezers de tip om klanten die een andere woning kopen te adviseren direct een rechtsbijstandverze kering af te laten sluiten. "Je moet er wel rekening mee houden dat er een wachttijd van drie maanden geldt, nadat een klant zich voor een rechts bijstandverzekering heeft aan gemeld. Die drie maanden moeten dus voorbij zijn als het koopcontract wordt getekend." Er blijkt echter niet in alle gevallen sprake te zijn van een wachttijd. "Als de cliënt vóór het sluiten van de koopover eenkomst met de bank over de hypotheek praat en de hypo theekadviseur op dat moment de rechtsbijstandverzekering ter sprake brengt, geldt de wachttijd niet", zegt Van den Oever, binnen Interpolis ver antwoordelijk voor het rechts- bijstandbedrijf, in een reactie op het artikel. "In de polis voorwaarden (artikel 2A, lid 3) staat dat de wachttijd niet geldt bij contractuele zaken 'indien de overeenkomst na de ingangsdatum van deze verze kering is gesloten'. Als de klant een rechtsbij standverzekering sluit vóór hij een koopovereenkomst of koop-/aannemingsovereen- komst sluit, is er dus geen wachttijd."

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 12