Nieuwe verhuistoepassing wordt beproefd Onderzoek naar meningen van banken Bankenmonitor Basisvoorzieningen 6 Basisvoorzieningen Banken, die klanten 'over' krijgen van de Rabobanken Bergen op Zoom, Drachten, Laren- Blaricum, Rotterdam, Utrecht en Waalwijk, ontvangen de komende twee maanden andere output over de verhuizende klanten. Een gevolg van de nieuwe Laura-toepassing Financiële Verhuizing Particulieren (FVP), die vanaf begin april bij de zes banken wordt getest. De proefbanken kunnen daardoor sneller werken. Ieder jaar verhuizen zo'n 250.000 Rabobank-klanten. Ingewikkeld en tijdrovend. Die begrippen zijn van toepas sing op de huidige administra tieve procedure voor verhui zende klanten. FVP is een eerste stap in de verbetering van de verhuisprocedure en is bestemd voor de 'oude' bank. Voor dit jaar staan nog meer verbeteringen in die procedure op stapel. Met de nieuwe toepassing kan de 'oude' bank gegevens van verhuizende klanten automa tisch verzamelen en aanvullen, en snel in beeld brengen welke producten zij afnemen. Verder is het mogelijk auto matisch typeconcepten samen te stellen voor de administra tieve verhuizing. Dat scheelt ook de 'nieuwe' bank behoor lijk wat tijd. Andere mogelijk heden van FVP zijn het aan maken van brieven en een agenderingssysteem, dat het tijdig afhandelen van de ver huizing makkelijker maakt. Openen, opheffen en fixeren maken geen deel uit van de toepassing en moeten dus nog volgens de huidige werkwijze worden uitgevoerd. Voor het goed functioneren van FVP blijft het van belang dat banken onderling onvoor waardelijk eikaars klanten overnemen, met het volledige productenpakket. Na de proef vindt een evalu atie plaats onder de proefban ken. Ook opmerkingen over en ervaringen met de nieuwe toepassing van de 'ontvan gende' banken zijn welkom bij Basisvoorzieningen, interne adrescode EO 117. Begin april verschijnt een circulaire over de proef met de nieuwe verhuisprocedure. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-217 70 08 Basisvoorzieningen Het segment Basisvoorzieningen gaat vanaf 1 april een doorlopend marktonderzoek houden bij de lokale banken. Het externe bureau Forum Marketing Research in Den Bosch zal het onderzoek, Bankenmonitor Basisvoorzieningen, uitvoeren. De doelen? Het bereiken van een aantal Visie '98-doelstellingen vergemakkelijken èn de kwaliteit van de dienstverlening van Rabobank Nederland verbeteren. De lokale banken verwachten in het veranderingsproces, dat Visie '98 op gang heeft gebracht, een intensieve bege leiding van Rabobank Nederland. De organisatie wil uiteraard aan die verwachting voldoen. Maar dan is het wel belangrijk dat men weet welke meningen er onder de banken leven over deze begeleiding èn de onder steuning in het algemeen. Om deze reden start het segment Basisvoorzieningen nu, in navolging van de seg menten Financiële Advisering, Bedrijvenadviesgroep en Relatiebeheer, een doorlopend marktonderzoek. In de loop van een jaar worden alle banken, die willen mee werken, eenmaal benaderd. Elke week wordt een steek proef getrokken van dertig banken. Per bank worden de commercieel manager Basis voorzieningen of een vergelijk-

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 6