Anticiperen op belasting levert winst op DM-actie Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen Kosten 25,00 2,50 Planning 17 16 Bedrijvenadviesgroep Ruim vijf procent van de zakelijke relaties van de Rabobank heeft inmiddels het Rabo Dividend Sparen en het Rabo Groei Sparen ontdekt. Een percentage dat aanzienlijk kan toenemen. Organisatiebreed zijn er zo'n dertigduizend zakelijke klanten met een meer dan gemiddelde belangstelling voor het beter benutten van hun liquiditeiten. Dat blijkt uit onder zoek van het Segment Bedrijvenadviesgroep. In juni gaat daarom een dm-actie van start op basis van de zogenoemde scorecard en met hulp van een extern telemarketingbureau. Marktbewerkingspakket per bank Selectiekosten (eenmalig) per bank 325,00 DM-pakket (richtprijs excl. porti) per klant Externe telemarketing (richtprijs per gesprek, exclusief BTW) 10,00 Optimaal liquiditeitenbeheer heeft zowel bij ondernemers als accountants en belasting adviseurs, geen hoge prioriteit. Veel ondernemers vullen hun belastingaangifte in nadat de jaarrekening is afgesloten. De mogelijkheden om het ren dement op (privé)vermogen te verbeteren, door gebruik te maken van dividendvrijstelling en onbelaste vermogensgroei, blijven daarbij vaak onbenut. Bovendien zijn ondernemers geneigd weinig tot geen risico te lopen over (privé)vermogen. Juist die twee zaken: optimaal rendement en minimaal risico, maken het Rabo Dividend Sparen en het Rabo Groei Sparen voor hen interessant. Het leeuwedeel van de zake lijke klanten die deelnemen aan één van beide fondsen -zo blijkt uit het onderzoek- is dat pas gaan doen nadat ze er door hun bank op zijn geattendeerd. Al met al reden genoeg voor actie. Er zijn twee doelgroepen: ondernemers in de agrarische sector en in het midden- en kleinbedrijf. In beide gevallen hebben ze een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, maat schap of vennootschap zonder firma. Ook maken ze tot dusver geen gebruik van divi dendvrijstelling en onbelaste vermogensgroei bij de Rabobank. Er zijn nogal wat klanten die aan dit profiel voldoen, toch worden ze lang niet allemaal in deze actie betrokken. Scorecard Om zeker te zijn van een zo goed mogelijk resultaat, vindt de selectie plaats op basis van de scorecard. Dat is een betrekkelijk nieuw fenomeen waarmee -op basis van kwan titatieve gegevens en bepaalde analysetechnieken- goed is in te schatten hoe hoog de score kans bij een klant is. Onder de 20 procent bij wie dat drie tot vier maal hoger is dan gemid deld, wordt intensief actie gevoerd. Zij ontvangen een gepersonaliseerde brief, een brochure met informatie over de twee fondsen, een ant woordformulier en worden zonodig telefonisch benaderd. Uiteraard kunnen banken vooraf klanten uit deze selec tie laten verwijderen. Tevens hebben ze de keuze mee te doen aan de centrale mailing of zelf te mailen. Indien een bank ervoor kiest Datum/Week Actie Door 12 april Sluiting inschrijving Lokale bank 16 Bevestiging van aanmelding en informatie uit handtekeningenbestand aan lokale banken Rabobank Nederland Opgave correcties naam/handtekening Lokale Bank 19 Bevestiging correcties Rabobank Nederland Aflevering marktbewerkingspakket/opgave bruto-selectiebestand Rabobank Nederland 20-21 Schonen en mutaties selectiebestand insturen Lokale Bank 22-23 Verwerking correcties/definitief vaststellen netto-selectiebestand Rabobank Nederland 25 Aflevering mailingpakketten bij lokale bank Rabobank Nederland Verzenden centrale mailing Rabobank Nederland Vanaf 25 Organiseren afspraken Lokale Bank 26 Start telefonische follow up Lokale Bank en Rabobank Nederland 27 Sluiting actie en evaluatie Rabobank Nederland 36 Eind-evaluatie Lokale Bank en Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 16