Enquête om meer duidelijkheid te krijgen Tweederde zakelijke klanten kent Rekening Coulant Cliënt Bedieningsysteem onder de loep In de media Bedrijvenadviesgroep 15 Ongeveer een week geleden kregen alle banken de nieuwe aanvulling op de handleiding Cliënt Bedieningsysteem (CBS). Naast de gebruikelijke aanbiedingsbrief zat er dit keer ook een enquêteformulier bij. De afdeling Verkooponder steuning kreeg de laatste tijd verschillende telefoontjes over CBS. Met name het product Rekening-Coulantkrediet, de functie Omzetanalvse op. In de aanvulling op de handleiding is dit nu verdui delijkt. CBS in de praktijk Om echter te weten te komen lier meegestuurd. Met de gege vens die dit oplevert, gaat het Rekening-courant en de volg- hoe CBS in de praktijk wordt orde van het financierings- gebruikt, is gelijktijdig met de proces in CBS, riepen vragen aanvulling, een enquêteformu- Retourneren enquêtefor mulier CBS Uiterlijk 4 april segment Bedrijvenadviesgroep aan de slag om het systeem nog meer op de wensen en eisen van de banken af te stemmen. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004 Bedrijvenadviesgroep De Rekening Coulant cam pagne op de radio en in de bladen, begint vruchten af te werpen. Tweederde van de zakelijke klanten van de bank weet inmiddels van het bestaan van deze rekening. Dat blijkt uit recent onder zoek. Om de naamsbekend heid verder te vergroten en de Rekening Coulant als de beste zakelijke betaalrekening te positioneren, deze week opnieuw verschillende adver tenties in diverse vakbladen. Iedere advertentie is geënt op een specifieke doelgroep. Binnenkort wordt de hele campagne gebundeld en met tekst en uitleg aan de lokale banken gestuurd. Tevens ont vangen ze dan een set zwart/ wit advertenties voor lokaal gebruik. Banken krijgen daarmee een goed beeld van deze campagne. Agrarische campagne voortgezet Ook voor de agrarische markt deze week weer verschillende advertenties, elk in een andere uitvoering, afhankelijk van de doelgroep. Titels van de vak bladen: Bloembollencultuur, Oogst, Groenten Fruit, Plattelandsvrouw, het supplement Akkerbouw van de Boerderij en Binder. Deze advertenties worden eveneens gebundeld en aan de banken gestuurd. De radiocampagne over de Chipknip is te horen op Radio 1, 2 en 3, Sky Radio en de dertien regionale zenders van Omroep Reclame Nederland. Door de Rekening Coulant krijgt hij een andere kijk op z'n klanten. Dc Rekening Coulant van dc Rabobank biedt veel tijd bij het op orde brengen van uw financiële u ab ondernemer de meeste administratie. De meest efficiente rekening courant voordelen. Door t'n flcxibili- heet nu Rekening CoulantZo komt u weer wat meer Wit en efficiency bespaart hij u aa" ondernemen toe, of henr u - Hoge rrsditnMtte - Kradfeifadlitcinn 's avonds gewoon weer eens wat eerder limit. Verder tischc incasso en betaalautomaten. Meer infoniiaiie.1 ntaakr de Rekening Coulant u het ondernemen pret- l!el of loop eens binnen bi| dc Rabobank. We rigcr doordal u gebruik kunr maken s-an bet gemak settellen u graag hor u met de Rekening Coulant van produkten als telebankieren, afstorten, automa- meer ti|d vrijmaakt voor inv klanten. Met de Rabobank sta je er als ondernemer niet alleen voor.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 15