Technologiefonds Tuinbouw stimuleert vernieuwing In de media Acceptgiro's onder het mes IV Ondernemers, gaat u een licht op? Het Technologiefonds Tuinbouw helpt! 16 Bedrijvenadviesgroep Ter verbetering van de concurrentiepositie, moet de tuinbouwsector bewust worden gemaakt van de noodzaak te blijven investeren in technologische vernieuwingen. Dat vinden de Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen NTS. Daarom is onlangs met het Innovatiecentrum Den Haag, de Hagelunie en de Rabobank het Technologiefonds Tuinbouw opgericht. Dit fonds stelt geld en kennis ter beschikking. Het startkapitaal is bijeengebracht door de Hagelunie en de Rabobank. Ondernemers kunnen een beroep doen op het fonds. Het Technologiefonds Tuinbouw wil onderzoek naar en ontwikkeling van technolo gische vernieuwingen in de tuinbouw bevorderden. De oprichters van het fonds stellen dat technologie kan bij dragen aan beheersing van de kosten en verbetering van de productkwaliteit. Om dit te bereiken, zullen er in de sector samenwerkingsverbanden moeten komen om de techno logische ontwikkelingen daad werkelijk te realiseren. Het zijn dan ook samenwer kende Nederlandse telers -minimaal twee- die een beroep kunnen doen op het fonds. Dit samenwerkingsverband kan worden aangevuld met toeleverende of buitenlandse bedrijven. Ook moet het om technisch vernieuwende pro jecten gaan, die technische risico's met zich meebrengen, waarvan de financiële gevol gen de draagkracht van de deelnemers te boven gaan. Wel moet het onderzoek of de ontwikkeling een reële kans van slagen hebben en op termijn winstgevend geëxploi teerd kunnen worden. Méér dan een financiering Naast geld levert het Technologiefonds vakkennis en ondersteuning bij de start van een project, het beginnen van een samenwerkingsver band en het vinden van geschikte partners. Ook advi seert het fonds over aanvul lende financieringsbronnen en bij het opstellen van project plannen. Meer informatie over bet fonds kunt u aanvragen bij technologie-coördinator Erik Pekkeriet van de NTS, tele foon 0174 - 62 72 41. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 70 04 De serie kleurenadvertenties van de agrarische campagne wordt deze week voortgezet in het vakblad Fruitteelt, en, op 16 maart, in het Agrarisch Dagblad. -Sgggs"!SSMfc, Relatiebeheerders kunnen ondernemers attenderen op het Technologiefonds Tuinbouw. Het NTS heeft daar een speciale brochure voor. Om de kosten van het beta lingsverkeer terug te dringen, is het belangrijk te weten welke kosten precies zijn gemaakt, en welke opbrengs ten daar tegenover staan. Daarom verscheen vorig jaar voor het eerst een jaarover zicht van de berekende kosten en de opbrengsten van accept giro's. Vorige week viel het overzicht over 1995 bij u op de mat. Tijdens de workshops Binnenlands Betalingsverkeer, in maart en april, kunt u hier over vragen stellen. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004 (inhoudelijk): Ondersteuning Betaaldiensten 040-217 6041

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 16