KANS schept kansen ■l'liMLlBüt Toestemming voor uitbetaling veemarktcheques Volgende vraag graag Signaleringssysteem om pro-activiteit te organiseren JsliiÈI Basisvoorzieningen 7 H Moet er nog steeds telefo nisch toestemming worden gevraagd voor de uitbetaling van veemarktchequesAls het systeem concernverrekening rechtstreeks met het COF- systeem is verbonden, is toch direct te zien of er genoeg ruimte is om de cheques uit te betaleni Ja, het wordt ten zeerste aanbevolen telefonisch toe stemming te vragen voor de uitbetaling van veemarktche ques. De cheques kunnen immers kwijtraken of gestolen worden. Iedereen kan ze dan verzilveren. En dat moet natuurlijk te allen tijde worden voorkomen! Eigen Huis KANS staat voor Kansverzamelen, Analyseren, Navolgen en Scoren. Tijdens de Verkopersdag '96 is deze signaalprocedure uit de doeken gedaan. Het is een procedure die organisatietalent vraagt en nogal wat werk met zich meebrengt. En de nodige discipline. Maar als het goed loopt, levert het veel klanten op. Daar kunnen ze in Dokkum over meepraten. "Van de vierentachtig perso neelsleden van de Rabobank Dokkum hebben er drieënvijf tig al één of meer commerciële kansen gesignaleerd, een sig- naleringskaart ingevuld èn deze doorgegeven aan de Commerciële Binnendienst. In totaal zijn er, sinds de bank begon met dit systeem, twee- honderd-éénenvijftig signale ringen binnengekomen. Daarvan zijn er nu nog zes in behandeling bij de adviseurs. Honderdvijftig signaleringen werden niet gerealiseerd, vijf ennegentig wél", maakt com mercieel manager Age Douma de balans op. entrum Signaalkaart "Dat betekent gemiddeld vijf per medewerker. En eigenlijk is dat nog te laag", meent Douma. "Want 90% van de signalen komt nu nog uit de Age Douma uit Dokkum. commerciële hoek. We probe ren ook de rest van het perso neel te motiveren. Dat doen we onder andere door de cijfers elke veertien dagen via het weekbericht bekend te maken. Ook laten we tipge vers meedingen naar een prijs. Elke twee weken wordt een winnaar uit de bus getrokken en die krijgt een cadeaubon van vijfentwintig gulden. Mensen moeten het gebruik van de signaalkaart op een gegeven moment als een vast onderdeel van hun werk zien. Daarom meten we ook het aantal signalen, en de kwali teit ervan. Er gaat een lijst met het aantal signalen per mede werker naar alle segmentma nagers. In functioneringsge sprekken met de medewerkers worden deze resultaten naar de medewerkers teruggekop peld. We werken exact volgens het stroomschema, zoals dat in de procedure handleiding staat." In wezen is de signaalproce dure KANS vrij simpel. Het komt erop neer dat alle personeelsleden ervoor zorgen dat alle signalen worden vast gelegd op een signaalkaart. Deze informatie wordt weke lijks nagetrokken. Ook wordt elke week gevolgd wat er met die signalen is gebeurd. Deze bevindingen worden

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 7