Campagne Lenen weer van start In de media Uitstekende voorwaarden centraal 6 I Basisvoorzieningen Alle informatie staat in het Markthewerkingspakket Lenen dat in het najaar van 1995 is uitgekomen en in het supplement dat binnenkort verschijnt. Ook in Rabo Weekblad 9 valt meer over de campagne te lezen. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-217 7008 De radiocommercial voor de campagne Lenen zal ook deze week weer te horen zijn. En wel op de zenders Radio 1 t/m 3, Jazzradio, Classic FM en Sky Radio. Dg tweede fase van de campagne Lenen is deze week gestart. In de komende maanden wordt met een arsenaal aan hulpmiddelen en instrumenten de markt voor consumptief krediet intensief bewerkt. Banken ontvangen hiervoor binnenkort een supplement op het markt bewerkingspakket Lenen dat al in het najaar van 1995 uitkwam. Dit pakket helpt hen staps gewijs en naar behoefte met de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen. De campagne moet er aan bij dragen dat het marktaandeel voor consumptieve financie ringen stijgt naar 30% in 1998. Alle aandacht wordt gericht op klanten met een (sluimerende) behoefte aan consumptief krediet. Een te groot deel van de eigen klanten leent nog elders. De Rabobank moet zich nog sterker profileren als een ver trouwde en betrouwbare aan bieder van goede leenproduc ten tegen gunstige tarieven. Het advies aan klanten om eerst naar de Rabobank te gaan voor een lening, wordt daarom nog zwaarder aange zet. En met de recente prijs- en productaanpassingen heeft de bank goede troeven in handen. De uitstekende voorwaarden behoren immers sinds 1 januari jl. tot de allerbeste van de markt en dit tegen een zéér gunstige prijsstelling. De klanten zijn te verdelen in deze groepen: klanten die al lenen, klanten die nog niet lenen en klanten die elders lenen. Iedere groep wordt met nieuwe en verbeterde markt bewerkingsmiddelen effectief benaderd. Persoonlijke benadering Direct mail neemt een belang rijke plaats in binnen de cam pagne. In het supplement op het marktbewerkingspakket staan alle activiteiten nauw keurig omschreven. Banken kunnen er naar behoefte op intekenen. Het accent ligt op het onderhouden en verdiepen van de relatie met klanten. Een actiebijsluiter is eveneens een van de onderdelen. Nieuw is een mailing naar betaalrekeninghouders met een kredietlimiet die niet past bij de voeding. Deze klanten wordt een hogere limiet aan geboden, als zij dat willen. Concrete aanpak In de weken 16, 18, 20 en 22 verschijnen er advertenties in de landelijke weekbladen. Vanaf week 9 tot en met week 18 zijn de radiocommercials 'Kever' en 'Verbouwing' te horen op Radio 1, 2, 3, Jazz radio, Classic FM en Sky Radio. Deze commercials zijn ook regionaal en lokaal in te zetten. Voor de bankhal blijven de wisselpakketten en affiches uit het najaar van 1995 inzetbaar. Tekstsuggesties voor de geld automaat en rekeningafschrif ten staan in het Marktbewer kingspakket Lenen 1995. Verder zijn er advertenties voor lokaal gebruik en een uiting voor de kabelkrant. Ook kunnen banken het free publicity artikel (met foto's) aan de lokale media aanbieden. Testbanken Er worden nog proeven gehouden met nieuwe selectie methoden voor klanten die nog niet bij de Rabobank lenen. Enerzijds worden binnen deze groep klanten geselecteerd omdat zij voldoen aan het ontwikkelde klantpro fiel van klanten die lenen. Anderzijds worden klanten geselecteerd op basis van bepaalde (levensgebeurtenis sen. Een aantal banken zal persoonlijk benaderd worden om mee te doen aan deze testen. Concurrentie Voor een goede marktbewer king is het noodzakelijk om te weten wat de concurrentie doet. Deze kennis is nodig bij het voeren van een adviesge- sprek. Met de concurrentie- diskette beschikt u wekelijks over de meest actuele informa tie. Hierop staan de leenvoor- waarden en rentetarieven van ongeveer dertig banken en financiële instellingen. Heeft uw bank nog geen abonnement? Vul dan het bestelformulier uit het Rabo Weekblad 4 alsnog in.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 6