'Weet u wel waar u aan begint, mevrouw' In de media Project voor vrouwelijke ondernemers gestart 14 I Relatiebeheer Nationale Franchisebeurs Van zondag 17 maart tot en met dinsdag 19 maart in de Utrechtse Jaarbeurs. genoeg om de op 19 maart te houden algemene vergadering van Etos franchisenemers te sponsoren Tijdens deze verga dering geven inleiders van Rabobank Nederland en De Lage Landen een presenta tie over het arrangement. Investeren De komende anderhalf jaar zullen de Etos-winkels in hoog tempo worden voorzien van onder meer geïntegreerde kassa's met pinpad en back office apparatuur. De meeste franchisenemers zullen daar voor de nodige investeringen moeten doen. De Lage Landen Equipmentlease ontwikkelt hiervoor een lease-aanbieding. Relatiekaarten Nationale Franchisebeurs De algemene vergadering van Etos franchisenemers valt op de laatste dag van de Nationale Franchisebeurs, van 17 tot en met 19 maart in de Utrechtse Jaarbeurs. De Rabobank stelt -om de relatie tussen Etos en de bank te benadrukken- gratis relatie- kaarten ter beschikking aan alle Etos franchisenemers. De advertentie over de Eurobetalingen wordt, op 7, 8 en 9 maart, herhaald in het Algemeen Dagblad, het Financieele Dagblad en de Volkskrant. Ook nu weer een aandachttrekker op de voor pagina, die doorverwijst naar de grote advertentie elders in de krant. Het secretariaat van de Etos Franchisevereniging verstuurt deze gelijktijdig met informa tie over de algemene vergade ring. Lokale banken met een MKB-Nederland en de Rabobank zijn, met subsidie van de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken, een project gestart. Beoogd wordt de beeldvorming van bankmede werkers over vrouwelijke ondernemers te verbeteren. Aspirant vrouwelijke onderne mers worden getraind in het gesprek bij de bank. Met de beeldvorming van banken over startende vrou welijke ondernemers is nog veel mis. Uit diverse onderzoe- Etos franchisenemer in hun werkgebied, ontvangen hier over apart informatie, zodat zij aanknopingspunten hebben voor lokale marktbewerking. ken komt naar voren dat de klachten van vrouwelijke ondernemers met name liggen op het gebied van de bejege ning. "Wat doet uw man en hoeveel verdient hij?", is bij voorbeeld een vraag die regel matig wordt gesteld. En ook: "Weet u wel waaraan u begint, mevrouw?" Dergelijke opmer kingen geven de vrouw de indruk dat zij als ondernemer niet serieus wordt genomen. Toch is er alle reden de kre dietverlening aan vrouwelijke ondernemers soepel en klant- Over het arrangementenbeleid verscheen eerder een artikel in het Rabo Weekblad 12/95. In nummer 6/96 kunt u meer lezen over de deelname van de Rabobank aan de Nationale Franchisebeurs. Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 7700 gericht te laten verlopen. Want inmiddels is één op de vier startende ondernemers een vrouw. Per jaar realiseren vrouwelijke ondernemers een omzet van 12 miljard gulden. Ondernemingen, waarin vrouwen als mede-onderne mers actief zijn, zijn daarnaast verantwoordelijk voor 13 miljard gulden. Vrouwelijke ondernemers zijn dus van grote betekenis voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijvenadviesgroep Vrouwelijke ondernemers zijn niet altijd tevreden over de wijze waarop bankmedewerkers hun kredietaanvraag behandelen. Ze hebben de indruk dat zij als ondernemer niet serieus worden genomen. Bankmedewerkers wijten dat echter aan een slechte voorbereiding of presentatie door de starters.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 14