Nieuwe opleidingsplanner en speciale traineeships 72 Financiële Advisering De afgelopen periode zijn veel opleidingen vernieuwd en nog meer afgestemd op de finan cieel adviseur. Daarnaast zijn en worden opleidingen geïntegreerd. Het resultaat: een nieuwe opleidingsplanner met overzichtskaart, gebruiksaanwijzing en beschrijvingen van alle oplei dingen. De planner verschijnt begin maart. Evenals de vorige planner kent de nieuwe drie niveaus: basis, voortgezet en specialistisch (beleggingsspecialisme en bedrijfsrelaties). Het basis niveau is wel zwaarder gewor den. De financieel adviseur met alleen basisopleidingen in zijn bagage kan hierdoor al veel klantvraagstukken behan delen. Zo zitten bijvoorbeeld de fiscale cursus en het NIBE-effectenbedrijf in het basisprogramma. Grondslag Dat veel opleidingen ver nieuwd en/of geïntegreerd zijn, betekent niet dat de financieel adviseur al deze opleidingen opnieuw moet gaan volgen. In de beschrijvingen van de opleidingen staat aangegeven welke vorige cursussen ten grondslag liggen aan de inhoud van de nieuwe opleidingen. In eerste instantie is de trai ningsmanager van de Rabo- bankAcademie contactper soon voor opleidingsadviezen, maar ook de P&O adviseur en de loopbaanadviseur betrek ken de opleidingsplanner van zelfsprekend in hun advise ring. De opleidingsplanners voor de commercieel manager en de medewerker commerciële bin nendienst verschijnen medio dit jaar. Traineeships Naast de losse opleidingen kunnen (toekomstige) finan cieel adviseurs werken aan hun kennis en kunde door traineeships te volgen. Deze onderscheiden zich qua doelgroep en vorm: Traineeship voor nieuwe medewerkers Gericht op mensen die gaan werken bij de organisatie. Naast een oriënterend pro gramma en stages krijgt de trainee functiespecifieke kennis en kunde aangereikt via een verdiepingspro gramma. Het traineeship duurt zeven maanden. Traineeship voor al functio nerende medewerkers Dit is nog in ontwikkeling. Het is voor medewerkers die al minimaal een jaar functioneren en willen uit groeien tot financieel advi seur. In vier maanden komen alle basisopleidingen uit de nieuwe opleidingsplanner aan de orde. Het feit dat de medewerker in een groep het programma doorloopt, geeft extra meerwaarde aan het leereffect. Qua eindniveau is dit traineeship gelijk aan dat voor nieuwe medewerkers. Traineeship financieel adviseur met beleggings specialisme Een programma, in samen werking met IRIS, voor medewerkers die financieel adviseur met beleggingsspe cialisme willen worden. Beleggingsopleidingen pas seren de revue en samen met de IRIS-consultant wordt een praktijkprogramma door lopen. Duur: drie maanden. Pilotgroep De traineeships voor nieuwe medewerkers en financieel adviseurs met beleggingsspe cialisme draaien dus al. Het blijft mogelijk op deze programma's in te schrijven. Het traineeship voor mede werkers start in maart met een pilotgroep. Vanaf september kan ook dit programma worden gevolgd. In april komt een brochure uit over de traineeships. Daar zitten ook inschrijfformulieren bij. De inhoud van de opleidings planner en de traineeship- brochure wordt ook opgeno men in de segmentwijzer. Inlichtingen: Segment Financiële Advisering 040-217 70 07 RabobankAcademie 030-2161493 IRIS 010-224 25 17

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 12