Rabobank Beleggingstrofee voor vermogensgroei bij banken Ontwikkeling bewaard vermogen in '94 Financiële Advisering 11 Er is de Rabobank veel aan gelegen de beleggingsdienstverlening verder te stimuleren. Inmiddels is er ook heel wat bereikt. Zo is het bewaard vermogen bij de lokale banken ten opzichte van eind '93 duidelijk toegenomen. Dat is belangrijk, want met een groter bewaard vermogen kunnen hogere provisie-opbrengsten worden behaald. Groei van het bewaard ver mogen is dus een ontwikkeling die moet worden vastgehouden. In het kader van Visie '98 is als doelstelling geformuleerd: een groei van het marktaan deel van de Rabobank in het bewaard vermogen van parti culieren in Nederland met bepaald hoe het bewaard ver mogen zich in 1995 ontwik kelde. Daarvoor wordt het bewaard vermogen in depot en fondsen aan het eind van het jaar vergeleken met de procentuele groei A-banken Aardenburg-Eede 206% Sint Jansteen 109% Wijchen 64% B-banken Stolwijk 288% Denekamp-Lattrop-Tilligte 112% Etten 78% C-banken Haarle 226% Wintelre 140% Millingen aan de Rijn 134% 50% ten opzichte van '93. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft IRIS beslo ten jaarlijks een verkiezing te houden waarbij de banken met de sterkste vermogensgroei in het zonnetje worden gezet. Aan de koplopers wordt een Rabobank Beleggingstrofee uitgereikt. Deze feestelijke gebeurtenis vindt voor het eerst plaats op woensdag 3 april tijdens de bijeenkomst 'Toekomst met Effect'. Bewaard vermogen Voorafgaand aan deze bijeen komst voor adviseurs van Rabobanken, wordt per bank stand aan het begin van '95. Vervolgens worden de banken vergeleken op basis van de relatieve ontwikkeling. Omdat de onderlinge verschil len groot zijn, worden de banken verdeeld in 3 catego rieën op basis van behaalde provisie-opbrengsten: A-banken 450.000 en meer), B-banken (tussen 150.000 en 450.000) en C-banken (tot 150.000). lopdrie Voor de uitreiking van de Rabobank Beleggingstrofee ontvangt elke bank van IRIS een brief. Daarin wordt de positie bekend gemaakt die de bank heeft behaald in '94. Dat resultaat kan later worden ver geleken met het resultaat over '95. In de tabel staan per cate gorie de 3 banken die in '94 de sterkste groei vertoonden. Toekomst Het feit dat een bank een sterke groei kent, hoeft overi gens niet te betekenen dat die bank ook een optimale beleg gingsdienstverlening heeft. IRIS beoordeelt die kwaliteit niet. De trofee is bedoeld om banken te belonen voor de gerealiseerde groei van het bewaard vermogen. Want met méér bewaard vermogen kunnen hogere provisie opbrengsten worden behaald en beide vormen de basis voor een volwaardige beleggings dienstverlening. En een vol waardig product is noodzake lijk om beleggende klanten ook in de toekomst tevreden te stellen. Inlichtingen: IRIS Infolijn 010-2241414

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 11