Accountmanagement van start Bijeenkomst Toekomst met Effect 10 Financiële Advisering Tijdens die actie betaalden banken geen aan- en verkoop kosten voor beleggingstrans acties, gebaseerd op de advie zen in Ups and Downs. •Woensdag 3 april, Beurs van Berlage te Amsterdam Inschrijven voor 22 maart Andere acties die werden ont plooid, waren 'Abonnementen Ups and Downs', de 1RIS- voorjaarsseminars, en de Ups and Downs Beleggersagenda. Wat dat allemaal heeft opgele verd, wordt woensdag 3 april bekend gemaakt. Nieuwe actie Op de bijeenkomst in de Beurs van Berlage komt ook nog een aantal andere onderwerpen aan bod. Vooraanstaande sprekers vertellen hun visie op actuele ontwikkelingen in de beleggers- markt en de Rabobank Beleggingstrofee wordt uitge reikt aan banken bij wie vorig jaar het belegd vermogen het hardst is gegroeid. Ook wordt er aandacht geschonken aan nieuwe, interessante onder zoeksgegevens over beleggers. Daarnaast zullen alle ins en outs van een nieuwe, in april te voeren, actie worden gepre senteerd. Vanwege de beperkte looptijd van die actie krijgen de banken in week 12 een beknopte actiebeschrijving. Dat maakt het makkelijk om vast met de voorbereidingen te beginnen. De uitnodigingen voor de bijeenkomst 'Toekomst met Effect' zijn vorige week ver stuurd. Inschrijven kan tot 22 maart. Inlichtingen: IRIS Infolijn 010-2241414 Financiële Advisering Het segment Financiële Advisering geeft de dialoog met lokale banken een extra impuls. tegenkomen, bekijken we of die geschikt zijn om landelijk te adviseren." Persoonlijk en telefonisch Financiële Advisering gaat het aantal banken waarmee wordt samengewerkt de komende maanden uitbreiden. Elke accountmanager wordt vaste contactpersoon voor een beperkt aantal banken. Twee keer per jaar bezoekt hij de segmentmanager bij de bank. Daarnaast zijn er over en weer uiteraard ook telefo nische contacten. De taakver deling tussen accountmana gers en de afdeling Verkoopondersteuning blijft overigens helder: account managers bewegen zich op structureel beleidsniveau, Verkoopondersteuning assi steert banken bij de dagelijkse gang van zaken. Inlichtingen: Segment Financiële Advisering 040-217 70 07 Dat gebeurt door structurele contacten. Een proef met twaalf banken heeft uitgewezen dat die aanpak voordelen heeft voor banken èn segment. Veertien medewerkers van het segment worden vaste contactpersonen voor een aantal banken. "We willen de ondersteuning optimaal laten verlopen", vertelt produktspecialist Ferd Gerichhausen, zelf één van de accountmanagers van het segment. "Als accountmana gers leren wij de banken beter kennen en zij ons. Medewerkers van diverse dis ciplines treden op als vaste contactpersoon voor de com mercieel managers bij de banken. Zowel produktspecia- listen en medewerkers van marktbewerking en produkt- ondersteuning als projectma nagers en leidinggevenden. Uit de proef in de tweede helft van 1995 bleek, dat wij zo onze ideeën en plannen beter kunnen toetsen op haalbaar heid en wenselijkheid. Erg belangrijk is ook, dat banken hun wensen en opmer kingen direct aan ons kenbaar kunnen maken. Dat verkleint de afstand. Daarnaast krijgen we nu meer zicht op de wijze waarop banken de segment formule invoeren. Als we daarbij bruikbare ervaringen Ferd Gerichhausen: 'De accountmanager verkleint de afstand tussen de banken en Rabobank Nederland.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 10