Rabobankorganisatie jubileert Focus A.B. helpt bij veranderingen In 1998 samen honderd w Ook voor banken met minder dan dertig fte's mi Management 5 Hoe verder? De eindevalutie is ultimo december met Exact door genomen. Daarmee is de proef ten einde. Het vervolgtraject ziet er als volgt uit: Beschrijven van een 'blauw druk'. De ervaringen, tijdens het project, geven een goed beeld van een opti maal pakket. Dit wordt op papier gezet. Benaderen van leveranciers. Naast Exact worden nog twee leveranciers geselec teerd. Aan de hand van de blauwdruk wordt bekeken welk pakket het meest lijkt op het optimale pakket. Op basis van de verkregen informatie de leveranciers keuze bepalen. Voorbereiden van de defini tieve besluitvorming. De onderdelen die in het ver volgtraject zijn genoemd moeten eind februari zijn af gerond. Hierna kan definitieve besluitvorming plaatsvinden. Voor meer informatie zie Bank Bedrijfsvoering 95/4 en 95/6. Inlichtingen: Planningen Control WAB 040-2176693 Eind vorige, begin deze eeuw is een groot aantal coöperatieve banken opgericht. De komende jaren zijn er dus veel jubilea. Vorig jaar beet Rabobank Midden-Westland het spits af. Dit jaar viert Rabobank Enschede haar honderdjarig bestaan. En zo zullen de komende vijf jaar veel banken een eeuw jong zijn. Aanleiding genoeg om daar organisatiebreed iets aan te doen. In 1898 richtte een tiental coöperatieve banken twee cen trale banken op. In Utrecht werd op 12 juni de Coöpera tieve Centrale Raiffeisenbank opgericht en op 24 december in Eindhoven de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Beide Centrale Banken fuseer den in 1972 tot Rabobank Nederland. Daarmee kan gesteld worden dat de Rabo bankorganisatie in 1998 honderd jaar bestaat. Organisatiebreed benutten In 1998 zal organisatiebreed aandacht aan dit jubileum worden geschonken. Het jubi leum is voor de Rabobank organisatie een unieke gele genheid om zich met tal van aansprekende manifestaties op lokaal en centraal niveau verder te profileren. Gedacht wordt aan activiteiten waarmee de Rabobank zich met haar coöperatieve karak ter onderscheidt van de andere banken. Projectmanagement Rabo 100 jaar Binnen het Directoraat Communicatie is het Project 100 jaar Rabobank gevormd. Het Projectmanagement wil in overleg en met medewerking van de lokale banken en Rabobank Nederland ideeën ontwikkelen, activiteiten voor bereiden en de banken zonodig begeleiden bij de uit voering ervan. Uw suggesties zijn welkom! Inlichtingen: Projectmanagement Rabo 100 jaar 030-21627 81 Management Met Focus A.B. vertaalt het managementteam van een lokale bank Visie '98 naar de eigen, lokale situatie. Inmiddels is het programma bij ruim tweehonderd banken uitgevoerd. Dat waren vooral banken die op het eerste gezicht de segmentformule volledig konden invoeren. Vanaf het tweede kwartaal kunnen nu ook banken met minder dan dertig fte's aan het Focus-project deelnemen. Kleinere banken zullen Visie '98 in hun eigen werkgebied anders invullen dan banken die hun organisatie volledig volgens die strategie hebben gesegmenteerd. Het manage mentteam van kleinere banken zal zich moeten bezinnen op een optimale invulling van de essentie van Visie '98; het werken en denken vanuit de behoefte van de klant. Ze gaan daarbij natuurlijk uit van de kennis en vaardigheden die ze al hebben, gezien hun specifieke omstandigheden. Dat vertaalt zich naar een pas sende behandeling voor klanten uit de segmenten die vaak niet optimaal kunnen worden bediend vanwege de beperkte omvang in het werkgebied van dat segment, zoals Relatie beheer en Financiële Advisering.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 5