Studentenpakket verbeterd De verbeteringen van het Studentenpakket. "Als je het niet gebruikt, kost het je niets. En als je het nodig hebt, hen je voordeliger uit. Basisvoorzieningen 7 Al jaren voeren de banken een bij vlagen heftige strijd om de gunst van de student. De reden is even duidelijk als legitiem: met name de hoger opgeleide student kan een zeer interessante klant worden. Uit strategisch oogpunt blaast ook de Rabobank haar partij mee op deze 'vechtmarkt'. De lokale banken doen hun uiterste best, het Studentenpakket is zeer concurre rend en ook de menselijke huisstijl blijkt bij studenten in de smaak te vallen. Dat alles leidt tot succes, zoals het marktaandeel aangeeft. Zeker nu het Studentenpakket nog aantrekkelijker wordt gemaakt. Afgelopen december bereikte de Rabobank onder studenten een marktaandeel van 38,3%, precies een jaar eerder was dat nog 37,8%. Voor het eerst sinds de introductie van de Studentenrekening kwam het marktaandeel boven de 38%. Het voorlopige hoogtepunt werd bereikt in juni vorig jaar, toen 38,7% van de studenten voor de Rabobank koos. De Rabobank is dus meer en meer in trek onder het studen tenvolkje. En om die positieve omslag verder te benutten wordt het Studentenpakket nu op onderdelen verbeterd, temeer omdat de studenten duidelijk aangeven wat zij van een bank verwachten. Wie daar goed mee weet om te gaan, merkt dat in het markt aandeel. De Postbank heeft wat dat betreft een naam hoog te houden, maar ABN-Amro is inmiddels ook een aardige 'runner-up'. De Rabobank werpt nu twee wezenlijke ver beteringen van het Studenten pakket in de strijd. Kritisch op krediet Aan het verstrekkingenbeleid van een kredietfaciliteit op de Studentenrekening valt ook nog wat te verbeteren. Binnen de Rabobankorganisatie wordt er namelijk niet eendui dig mee omgesprongen. Lokale banken hanteren eigen toetsingscriteria, zoals oplei ding, hoogte van de studie beurs, uit- of thuiswonend, enzovoorts. Toch is het ook voor studen ten belangrijk dat zij bij elke Rabobank op gelijke wijze worden geholpen. Daarom enkele adviezen voor de studentencoördinatoren: Vraag een student bij opening van een rekening of hij een krediet op de reke ning kan gebruiken en wijs op de voordelen daarvan. "Als je het niet gebruikt, kost het je niets. En als je het nodig hebt, ben je voor deliger uit." Vraag altijd of de student een krediet wil en laat hem daar ook voor tekenen. Ken een krediet nooit ongevraagd toe. Een krediet valt onder de Wet ConsumentenKrediet (WCK) en krijgt daarom als zekerheidscode 68. Dit bete kent onder andere voor de student dat hij niet eenmaal per drie maanden positief hoeft te staan. Meer infor matie over de WCK staat in circulaire 14/246 van 5 december 1991 Laat de student zelf kiezen of hij een krediet wil van 1.000 of 2.000. Natuurlijk is een advies daarbij prima, maar het is onverstandig om voor de student te bepalen welk bedrag hij of zij aan krediet mag opnemen. Dat wordt als betuttelend ervaren. Een student is volwassen en wil ook graag als zodanig worden geadviseerd. Zijn er gegronde redenen om het krediet niet te geven, dan is het niet meer dan logisch om deze redenen ook aan de student te vertellen. Is een student nog geen achttien jaar, dan is het goed af te spreken dat hij voor het krediet in aanmer king komt zodra die 'mijl paal' is bereikt. Vertel de student bij opening van de rekening vooral wat hij allemaal in huis heeft gehaald: de Rabocard, de studentenver zekeringen, het Studenten krediet en Rabo Rabocard ook voor eerstejaars Nu kunnen alleen ouderejaars studenten met een HBO- of WO-opleiding een Rabocard krijgen. Onderzoek geeft aan dat studenten graag al in het eerste jaar een creditcard hebben. Daarom is het advies met ingang van 1 februari alle HBO- en WO-studenten een Rabocard te verstrekken tegen de studentenprijs van 25. Lagere debetrente Studentenrekening Studenten bleken tot nu toe weinig interesse te hebben in debettarieven. Het is niet bekend of hun optiek is veranderd, maar met de hete adem van de concurrentie in de nek is een verbetering wel gewenst. Daarom wordt met ingang van 1 maart het debettarief op de Studentenrekening verlaagd. Hierover verschijnt tegen die tijd een circulaire. Beide verbeteringen staan uiteraard in de Studentenmailing die eind februari de deur uitgaat (zie ook Rabo Weekblad 3). De aangepaste voorwaarden van de Rabocard komen in de februari-release van het Informatiesysteem Particulieren.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 7