Bijpraten over de akkerbouw In maart en april Bedrijvenadviesgroep 15 Agridata. Dit programma heeft standaard de mogelijk heid om een printdiskette aan te maken. Deze diskette gaat dan naar Agridata voor de aanmaak van gepersonali- seerde acceptgiro's. Oplossing 3 Momenteel wordt gewerkt aan een Windows-versie van het programma PC-Leden. Deze versie gaat gebruikma ken van de tekstverwerkings mogelijkheden en de printer- sturingen van Windows. Hiermee wordt het mogelijk om combinatieformulieren acceptgiro op A4-formaat aan te maken. De koppeling van het volgnummer aan de debiteur krijgt bij het maken van dit programma speciale aandacht. De verwachting is dat PC- Leden voor Windows in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar komt. Meer informatie vindt u in de Productdocumentatie Betaaldiensten, volume 11B deel 5, onderdeel 2. (verkorte versie in actiepakket 4/95). Inlichtingen: (produktinhoudelijk) Ondersteuning Betaaldiensten 040-2176041 (marktbewerking) Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 78 75 Bedrijvenadviesgroep Ook dit jaar staan in maart en april Branchecontactdagen voor de akkerbouw op het pro gramma. De inhoud is afgestemd op de wensen van de deelnemers. Op basis van de evaluatie van vorig jaar is dit jaar gekozen voor het thema 'Begrotingen op het akkerbouwbedrijf'. Speciale aandacht is er voor de vollegronds-groententeelt. De laatste twee jaar hebben de slechte periode daarvoor gro tendeels doen vergeten. Extra kredieten zijn afgelost en er is weer ruimte voor ver vangingsinvesteringen. Akkerbouwers maken weer volop plannen voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Vragen die zij zich daarbij stellen, zijn onder andere: Met welke wetten en regels hebben we te maken en wat mogen we verwachten? Welke kansen en bedreigin gen zijn er voor de Nederlandse akkerbouw? Wat mogen we verwachten van de prijsontwikkeling van de verschillende gewas sen? Welke mogelijkheden bieden vollegrondsgroenten in het bouwplan? Akkerbouwers komen regel matig met dit soort vragen bij hun relatiebeheerder en ver wachten dat deze het antwoord weet. Deze kennis is ook nodig bij het opstellen en beoordelen van een financie- ringsaanvraag. Al deze zaken komen aan de orde tijdens de komende Branchecontactdag. Periode, tijd en plaats De Branchecontactdagen Akkerbouw zijn gepland in maart en april. De bijeenkom sten duren een halve dag en vinden in principe plaats in Groningen, Zwolle, Haarlem, Wouw en Eindhoven. Bij de indeling van de groepen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeur van de deelnemers. Aanmeldingen kosten De kosten bedragen 200 per deelnemer. Aanmelding is alleen mogelijk met (een kopie van) bijgaand inschrijfformu lier tot en met 9 februari. Op basis van de inschrijvingen worden de data en lokaties vastgesteld. In de loop van februari ontvangt u de uit nodiging met het definitieve programma. Inlichtingen: Kredietbeoordeling bedrijven. Sector Landbouw. tel. 040-217 65 30 Inschrijfformulier Branchecontactdag Akkerbouw S.v.p. een kopie van dit formulier inzenden naar: Rabobank Nederland Secretariaat K.B.B. Adrescode EN 420 Of faxen naar: 040 - 2 17 67 25 Ondergetekende meldt zich aan voor de Branchecontactdag Akkerbouw 1996. Naam deelnemer: Banknaam: Bankcode: Kringnummer: Het kringnummer is niet gelijk aan het regionummer. Zie "Adressenboek Rabobanken". Functie: Directie Q Hoofd afdeling Relatiebeheerder Overige Ik geef er de voorkeur aan te worden uitgenodigd in: Groningen Q Zwolle Haarlem Q Wouw Q Eindhoven Datum: Handtekening:

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 15