Acceptgiro's aan de ketting Rabo in de media Startercampagne Bijlagerijk is uit 14 I Relatiebeheer Tarievenstructuuren markt- bewerking buitenlands - betalingsverkeer: De BVC adviseerde positief over de voorgestelde tarieven structuur en marktbewerking voor het buitenlands beta lingsverkeer. Hiermee profi leert de Rabobank zich als toonaangevende, trendset tende en internationale bank. Middenmarkt: Naar aanleiding van de posi tieve behandeling van de beleidsnotitie over de midden- markt in de Centrale Kring vergadering, werd door de BVC nadrukkelijk gepleit voor een zorgvuldige en duidelijke communicatie naar de betrok ken lokale banken over de bewerking van de midden- markt. Globe: Globe is een projectcluster om vanuit het Relatiebeheer bij de lokale banken ook de finan ciële wholesale-diensten aan de markt te kunnen leveren. Door de internationalisering en de financieel-economische professionalisering hebben klanten daar behoefte aan. De BVC adviseerde positief over het plan van aanpak voor Globe en benadrukte het belang van deze dienstverle ning voor de middenmarkt- bedrijven. Integrale Marktbewerking: De BVC liet zich informeren over de stand van zaken rond het project Integrale Markt bewerking. Duidelijk werd, dat op basis van de gegevens in de marketing-database per klant doelgericht een proposi tie kan worden gemaakt. Kennis- en Monitoringsysteem: Het Kennis- en Monitoring systeem kent twee bedienings processen: dat van de debet- starter en dat van de niet-debetstarter. Het proto type laat voor iedere functio naris bij de lokale bank zien welke stappen dienen te worden genomen. De BVC adviseerde positief over de ontwikkeling van een derge lijke toepassing. Overige zaken: De marktbewerkingsplannen 1996, verdeeld in Agrarische-, HID- en Non-Profit-sector, zijn een hulpmiddel voor de Evenals vorige week zal de TV-commercial voor de star tercampagne op de zenders Nederland 1 t/m 3 en SBS 6 te zien zijn. De radiospots worden diverse keren per dag uitgezonden op Radio 1, planning van marktbewerking door de lokale banken. De BVC onderschreef de voor gestelde keuze. De BVC werd tot slot geïnfor meerd over de implementatie van het arrangementenbeleid. Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-2 17 77 00 Concert Radio, Sky Radio en Radio 10 Gold. De advertentie uit deze cam pagne, "Z'n eigen zaak leek zo ver weg", staat deze week in Management Team en Vrij Nederland. Relatiebeheer Bedriivenadviesqroep In verband met de hoge kosten is het verstandiger, klanten geen bijlagerijke acceptgiro's meer te verstrekken. Dit advies werd in Rabo Weekblad 1 96 gegeven. Toch moeten er bij dit advies enkele kanttekeningen worden gezet. Wat moeten bijvoorbeeld klanten, die met hun printer geen kettingformulieren kunnen afdrukken of duplo's kunnen aanmaken? De omzetting naar bijlageloze acceptgiro's zorgt in sommige gevallen voor problemen. Voor het afdrukken van ket tingformulieren en het maken van duplo's is een matrixprin ter nodig. Een laserprinter of een deskjet kan dat niet. Kettingformulieren en duplo's 'Kleine' incassanten kunnen het best gebruik maken van acceptgiro's, die zijn voorzien van een voorgedrukt volg nummer als betalingskenmerk. Belangrijk is dan een koppe ling te leggen tussen het be talingskenmerk en de debiteur. Via Rabobank Nederland kunt u hiervoor software programma's krijgen, zoals PC-Leden, NAW-Plus of de AcceptDisk, die deze taak overnemen. Deze PC-pro- gramma's zijn ervoor gemaakt om acceptgiro's aan de ketting te verwerken. En dat kan alleen met een matrixprinter. Laserprinters en deskjets zijn voor het meeste printwerk veruit te verkiezen, maar in dit geval niet. Ze kunnen name lijk géén kettingformulieren verwerken, tenzij ze zijn voor zien van een kettingformulier- feeder. Bovendien kunnen deze printers geen doorslagen maken, omdat de schrijfkop het papier niet raakt, zoals bij een matrixprinter of een ouderwetse schrijfmachine. En het gebruik van doorslagen of duplo's is -naast het gebruik van genoemde soft warepakketten- de andere mogelijkheid die kleine incas santen hebben om zonder pro blemen hun bijlagerijke acceptgiro's vaarwel te zeggen. Oplossing 1 Heeft uw klant uitsluitend de beschikking over een laser printer of deskjet, dan zou hij die kunnen uitbreiden met een kettingformulier-feeder. Oplossing 2 Als de klant een redelijk fors aantal acceptgiro's moet aan maken, zou hij gebruik kunnen maken van het pro gramma NAW-Plus van

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 14