Nogmaals training 'Inkomen en vermogen in de toekomst' Voor vermogende particulieren Aanmelding training 'Inkomen en vermogen in de toekomst' Eigen Huis 11 De mailing met de uitnodi ging wordt centraal verzon den. De groep mensen die pas een hypotheek heeft aan geschaft wordt geselec teerd. Vervolgens wordt gekeken hoe deze groep zes maanden vóór deze aanschaf uitzag. Waren er bijzondere ken merken waardoor zij zich onderscheiden van de totale groep klanten? Als het antwoord 'ja' is, wordt op de huidige data base een soortgelijke groep geselecteerd. De kans is namelijk groot dat deze groep potentiële hypotheekklanten bevat. Leerproces Behalve wijzigingen bij de mailing verandert er ook wat aan de meting van de bezoe kersaantallen en de productie. Vorig jaar werden deze cijfers nog gemeten en geanalyseerd met behulp van een PC-pro- gramma. Dit jaar wordt het nieuwe hulpmiddel Prisma Eigen Huis gebruikt. Het Segment Eigen Huis van Rabobank Nederland zal drie maanden na de Infodag bestanden uit Prisma opvra gen, om centrale analyses te kunnen maken en zodoende het leerproces af te ronden. Dan kunnen de scorecards worden verbeterd. Het is daarom zinvol om Prisma aan te schaffen en van meet af aan zorgvuldig de gegevens van de Infodag te registreren. Het Rabo Weekblad zal de resultaten hiervan publiceren. Dan worden ook de banken met de hoogste scores bekend. Prijs Samen met de follow-up is cross-selling een punt van voortdurende aandacht. Niet alleen van de banken maar ook van Interpolis. Daarom ontvangt u binnen kort een of meer affiches. Daarin wordt de klant uitge legd dat het tegelijk afsluiten van verzekeringen met de hypotheek een goede zaak is. Overigens is in het actiepakket per abuis een baliedisplay opgenomen. Deze vervalt. Bovendien introduceert Interpolis dit jaar de cross- selling-prijs. De beste banken kunnen hun medewerkers een prettige vakantie toewensen: voor de winnaars is een spor tief, gezellig en luxe weekend gereserveerd op het landgoed Lauswolt. Inlichtingen: Segment Eigen Huis 040-217 61 84 Financiële Advisering Banken die dit voorjaar de actie 'Inkomen en vermogen in de toekomst' voor vermogende particulieren organiseren, kunnen zich tot 7 februari nog aanmelden voor de bijbehorende training. Die wordt bij voldoende belangstelling herhaald. Het gaat dan uitsluitend om het gedeelte gericht op de vermogende particulier. De tot dusver gehouden cur sussen rond de actie 'Inkomen en vermogen in de toekomst' ondervonden veel belang stelling. In plaats van de geplande vijf bijeenkomsten werden er vorig najaar elf gehouden. Opzet De training neemt een dag in beslag, en is voornamelijk Stuur voor 7 februari een kopie aan: Rabobank Nederland RabobankAcademie T.a.v. mw. I. Roos Interne adrescode EZ-B43 Fax 040 - 2 17 73 38 Naam: Functie: Banknaam: Bankcode: Telefoon: Ik heb belangstelling voor de training 'Inkomen en vermo gen in de toekomst'. gericht op medewerkers die een seminarpresentatie moeten geven. Aan het leren presente ren wordt circa vijf uur besteed. De kosten zijn 475. Datum De cursus is gepland in de laatste helft van februari of in maart - over de precieze data worden de deelnemers nader ingelicht. Met de uitnodiging ontvangt u cursusmateriaal en een voor 1996 geactualiseerde presentatie die moet worden voorbereid. De training gaat door als minimaal tien deel nemers zich aanmelden. Meer informatie over de training vindt u in de onge nummerde circulaire van 20 september 1995. Inlichtingen: (over de inhoud) Segment Financiële Advisering 040-2 17 70 07 (over de organisatie) RabobankAcademie 040-217 67 31

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 11