1 Inschrijven op materialen en deelacties Infodag Wonen vóór 31 januari Ze zijn fantastisch geholpen tijdens de verhuizing maar aan de hypotheek adviseur hadden ze toch het meest. Interpolis introduceert cross-selling-prijs Scorecards 10 Eigen Huis Lokale advertenties Voor lokaal gebruik zijn de volgende vijf advertenties ont wikkeld, gelijk aan of afgeleid van de landelijke exemplaren. Uiteraard bevatten ze een blok voor lokale afzendergegevens: De rente-advertentie. Deze vertoont geen verschil met de landelijke variant. De advertentie voor de Rabo Hypotheeklijn. Ook deze is identiek aan het landelijke exemplaar. De advertentie van de hypo theekadviseur. Deze is wel anders dan de landelijke advertentie. De koptekst van de voor lokaal gebruik bedoelde oproep luidt: 'Ze zijn fantas tisch geholpen tijdens de ver huizing maar aan de hypo theekadviseur hadden ze nog het meest.' In deze advertentie is ruimte voor de foto van de hypotheekadviseur gereser veerd. De lokale advertentie met foto van een menselijk moment. Het beeld daarvan komt overeen met het etalagepakket voor de voor- en najaarscam pagne. De kopregel is het zelfde als die van de lokale advertentie van de hypotheek adviseur. De advertentie 'huren-kopen'. Kopregel: 'Met dat koophuis werd huur geld ineens spaargeld.' Korting Deze lokale advertenties kunt u per pakket bestellen in Best. Ze zijn niet los leverbaar. Wel ligt er een aardige korting in het verschiet. Normaal kosten zij 25 gulden per stuk, maar per pakket van vijf exemplaren betaalt u nu zestig gulden. Binnen een week na bestelling worden de advertenties bezorgd. Het bestelnummer is 8280. Inlichtingen Segment Eigen Huis 040-2177691. Servicebureau Communicatie 040-2 17 68 68. Rabobank Si meliora dies, ut \ina erta poëmata reddit, Excludat iurgia Pinis, fest vetus atque abhinc annos scire velim, chartis pretium arro get nus scriptor abhinc annosterte fuma. Fem qui decidit, interim per fectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos minor unort vel chartis pre tium arro we annonimus este cum? centi urn arro get artus probus. Fidt delta entum atque stri meliora dies, ut vina, poëmata reddit, scre velim, chartis pretium arrofa us scriptor Zem qui deddit, interim reste per fectos veteres referri debet bust Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor. De lokale advertentie van de hypotheekadviseur. Eigen Huis Op 30 maart vindt de Infodag Wonen plaats. Hiervoor is actie-informatie en -materiaal ont wikkeld. U kunt hierop tot 31 januari inschrijven. In het materiaal staat ook informatie over de cross-selling-prijs, die dit jaar door Interpolis wordt geïntroduceerd. Via een aanvulling op de Segmentwijzer heeft u inmid dels de actie-informatie over de Infodag Wonen ontvangen. De meeste materialen zijn op de Verkopersdag van 23 januari gepresenteerd. De voorbereidingen voor deze dag zijn al in volle gang. In veel gevallen kan het draai boek van vorig jaar uit de kast worden getrokken. De formule is namelijk gelijk gebleven. De aanpak van de mailing met de uitnodiging de Infodag te bezoeken wijkt af van die van vorig jaar. Er zijn vier veran deringen: Er wordt centraal geselec teerd. De lokale bank krijgt echter de mogelijkheid deze selectie op te schonen. Bovendien kunt u zelf de lijst aanvullen met poten tiële klanten. Omdat alles volgens een vast tijdsschema gebeurt, is het zaak met het opschonen van de lijsten te beginnen, zodra u ze in uw bezit hebt. Er zijn geen externe adressen ingekocht. De centrale selec tie is gericht op eigen klanten. De selectiemethode is veran derd. Leeftijd, funding- patroon en betaalrekening gelden niet meer als selectie criteria. Er worden nu 'sco recards' gebruikt. Deze zijn gemaakt met moderne ana lysetechnieken in combina tie met nieuwe software om onze gegevensbestanden te bewerken. Op basis van een aantal kenmerken worden kopersprofielen samenge steld. Wie daaraan voldoet valt binnen de doelgroep. In bijgaand kader wordt dit toegelicht.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 10