Jaarverslagen op andere leest geschoeid Aanleveren van lokale bankinformatie sterk vereenvoudigd 3 vaardigheden' over de toonbank brengen en last but not least verkopen! Aan dat laatste zal het niet liggen. Het afgelopen jaar hebben juist deze mensen weer aangetoond ondanks alles overeind te blijven en zelfs fouten te kunnen 'verkopen' of kunnen uitleggen aan de klant dat we er echt alles aan doen om nieuwe fouten te voorkomen. Helaas stonden zij hiermee veelvuldig in hun hemd omdat we plaatselijk dit soort fouten nou juist niet in de hand hebben. Oliestelletje Pro-actief? Wederom prima, ook hier staan we achter maar dan wel met de juiste tools. Je laat een kok in een vijf-sterren restau rant toch ook geen culinair hoogstandje uitvoeren met alleen een oliestelletje tot zijn beschikking? Nee, aan ons zal het niet liggen. Onze visie op de toekomst is positief en uiteraard resultaatgericht. Maar de dagelijkse prak tijk geeft aan dat er nog een lange weg is af te leggen. We gingen ervan uit dat deze weg, zover als mogelijk, door Rabobank Nederland zou worden geasfalteerd. Helaas blijkt de kar die we moeten trekken steeds vast te lopen in het zand. Hij dreigt af en toe zelfs helemaal van de weg te raken. Allerlei prachtige projecten (EDAB, Focus, Delta) geven de noodzakelijke richting aan. Maar ook deze zijn deels gedoemd te mislukken als de noodza kelijke hulpmiddelen ontbreken of niet werken. Ivoren torens Ik vertrouw erop dat deze constructief bedoelde kanttekening de bij de inleiding genoemde advertentie de daadkracht geeft die ermee wordt beoogd. Zowel ten behoeve van de klant als de continuïteit ter plaatse. Deze brief is dan ook bedoeld als appèl op al degenen die denken dat Visie '98 uitsluitend vanuit ivoren torens is aan te sturen en te realiseren. Het is natuurlijk prettig om de ogen dicht te doen en al dagdro mend de vissers en jagers, uitgerust met een klein computertje, zich op de klanten te zien storten. Maar de dagelijkse praktijk betekent helaas dat zelfs de voorheen stabiele primaire proces sen zijn verstoord door mislukte releases! Het is nog met te laat, mits we de PSD-gedachte minstens zo goed intern laten werken! Met vriendelijke groet, Marianne Overberg, Commercieel manager Particulieren Rabobank Leusden Management Lokale banken krijgen het dit jaar een stuk makkelijker wat betreft het aanleveren van infor matie voor de jaarverslagen. Bovendien kunnen ze in het vervolg ook een op de lokale situ atie toegesneden tekst laten opnemen. Het doorgeven van informatie voor de jaarverslagen van lokale banken is dit jaar aan zienlijk vereenvoudigd. In het vervolg hoeven geen tijdro vende pakken papier meer te worden doorgeworsteld en ingevuld, maar kan de bank gewoon een floppy in de com puter stoppen. Lokale gege vens zijn op die manier mak kelijk en relatief snel in te vullen. Het Servicebureau Communicatie Aangesloten Banken kan er dan op zijn beurt weer mee aan de slag. Lokale en regionale informatie Ook het hoofdstuk 'Aan de leden' wordt op andere leest geschoeid. Om de banken de kans te bieden zich meer dan voorheen met het jaarverslag ook lokaal te profileren, krijgen ze de mogelijkheid in dit hoofdstuk lokale en regio nale informatie op te nemen. Daarvoor komt een aantal tekstblokken beschikbaar. Banken kunnen deze zelf verder invullen. Overigens is voor dit hoofdstuk ook 'tekst op maat' mogelijk. Houdt u de jaarvergade ring in het eerste kwar taal? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Servicebureau Communicatie Aangesloten Banken. Dat kan u helpen met de voorbereidingen en de produktie van het jaar verslag. Communicatiepakket in maart gereed Alle ins en outs over de jaar verslagen staan beschreven in het communicatiepakket. Dit verschijnt in maart. Inlichtingen: Servicebureau Communicatie Aangesloten Banken 040-2 1768 68

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 3