Consumptieve financieringen en CKS-systeem sterk verbeterd Jaaropgaves PL Basisvoorzieningen 7 Op de eerste dag van het nieuwe jaar maken veel mensen goede voornemens. Ook de Rabobank grijpt dit moment aan om het een en ander in positieve zin te veranderen. Zo worden per 1 januari diverse verbeteringen gerealiseerd voor wat betreft de voorwaarden voor de Persoonlijke Lening en het Doorlopend Krediet. Met deze aanpassingen krijgen beide producten een betere prijs-prestatie-verhouding. Daarnaast worden ook enkele verbeteringen doorgevoerd in het CKS-systeem. De aanpassingen voor de Persoonlijke Lening en het Doorlopend Krediet maken beide producten aantrekke lijker voor klanten. Zo worden per 1 januari de kosten bij vervroegde aflos sing van een Persoonlijke Lening afgeschaft. Ook worden -voor de clausule 'kwijtschelding bij overlijden' van de Persoonlijke Lening en een Doorlopend Krediet- de leeftijdsgrenzen verhoogd. Ouderen komen daardoor tot op latere leeftijd in aanmer king voor deze gratis dekking. Bovendien wordt de hoogte van deze clausule aangepast. Dit betekent dat de netto res tantschuld -met een maximum van 100.000 per overeen komst- wordt kwijtgeschol den, als de klant voor de 75-jarige leeftijd komt te overlijden. De aanpassingen gelden voor nieuwe èn lopende contracten. Voor de kwijtscheldingsclau sule geldt dat alleen als deze op het lopend contract van toepassing is. Klanten zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de wijzigingen. En natuurlijk zijn de contrac ten en brochures aangepast. Capaciteitsuitbreiding CKS Gelijktijdig met de product aanpassingen worden enkele verbeteringen aan het CKS- systeem doorgevoerd. De belangrijkste verbetering is de uitbreiding van de compu tercapaciteit. Dat was ook hard nodig, want de laatste maanden werd het CKS-systeem veel meer gebruikt dan in eerste instan tie werd voorzien. Daardoor liepen de verwer kingstijden op. Ook gebeurde het nog wel eens dat gebrui kers geen toegang kregen tot het systeem. In november is de capaciteit van de CKS-compu- ter stapsgewijs uitgebreid met 50 procent. In principe kan het nu niet meer voorkomen dat gebruikers niet kunnen inloggen. De bezettingsgraad van het systeem wordt nauwlettend in de gaten gehouden en, indien nodig, in de loop van 1996 verder uitgebreid. Systeemverbeteringen De uitbreiding van de capaci teit is niet de enige aanpassing van het CKS-systeem. Er staan nog diverse verbeteringen op stapel die in januari worden doorgevoerd. De raadpleeg- functie voor verhuismutatie wordt toegevoegd, de afreke ning bij vervroegde aflossing van een Persoonlijke Lening wordt straks op dagbasis gedaan, de inlogprocedure wordt vereenvoudigd en de personeelskorting wordt auto matisch doorberekend. Deze veranderingen worden -bij invoering in het CKS- systeem- via het informatie- scherm nader toegelicht. Wilt u meer weten over de productverbeteringen van de Persoonlijke Lening en het Doorlopend Krediet, dan kunt u circulaire 53/209 van 30 november erbij pakken. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen Verkoopondersteuning en Marktbewerking 040-2 177008 Het verzenden van de jaaropgaves Persoonlijke Lening zal gelijk opgaan met de verzending van de formulieren 'Aangifte Inkomstenbelasting' door de Belastingdienst. Dit gebeurt omstreeks 11 februari 1995.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 7