CRP4.O-bestanden in 1996 één maand later Instructiekaart geheel vernieuwd Identificeren en melden ongebruikelijke transacties Extra instructiekaarten 6 Basisvoorzieningen Abonnementhouders krijgen volgend jaar de CRP-gegevensbestanden in februari, mei, augustus en november uitgeleverd. En dus niet in januari, april, juli en oktober, zoals eerst de bedoeling was. Tot de verschuiving van de uitleveringscyclus van één maand is besloten, omdat op deze wijze beter wordt aange sloten op de periodes dat de lokale banken acties voorbe reiden en uitvoeren, èn marke tingactiviteiten plannen. In circulaire 24/419 van 18 juli werden de lokale banken geïnformeerd over het abon nement voor de gegevensaan- levering voor CRP. Daarin werd tevens gemeld dat de CRP-gegevensbestan den in de maanden januari, april, juli en oktober zouden worden uitgeleverd. Na ont vangst van de circulaire kwamen diverse banken met het verzoek deze tijdstippen te wijzigen. Enquête Om te inventariseren hoeveel banken de gegevensbestanden liever op een ander moment ontvangen, werd vervolgens een enquête gehouden. Alle banken die nog in het tweede kwartaal van 1996 met CRP 4.0 zullen werken, ontvingen een enquête formulier. Van de tweehonderd ver stuurde formulieren kwamen er honderdvijftig retour. Ruim driekwart liet weten een sterke voorkeur te hebben voor het verschuiven van de oorspronkelijke cyclus met één maand. Aan deze wens wordt dus met ingang van het nieuwe jaar tegemoet gekomen. Inlichtingen: (Inhoudelijk) Verkoopondersteuning Basisvoorzieningen 040-2 17 7008 (Gegevensabonnement) Invoering en Ondersteuning Informatiesystemen Systeem Advisering 030-2 15 22 61 Basisvoorzieningen De geplastificeerde instructiekaart, het handige hulpmiddel bij het identificeren van klanten en het melden van ongebruikelijke transacties, wordt binnenkort in een herziene druk uitge geven. Dit is noodzakelijk omdat -als gevolg van wijzigingen in de wetgeving- de indicatoren- lijst wordt gewijzigd. De herziene kaart bevat tevens een aangepast overzicht van de te accepteren legitimatiebewijzen. De instructiekaart, die in haar huidige vorm in april 1994 werd geïntroduceerd, onder steunt medewerkers bij het identificeren van klanten en het herkennen van ongebrui kelijke transacties. Dat de kaart voorziet in een behoefte, blijkt overigens uit diverse positieve reacties van lokale banken. Eigenlijk kan dat ook niet anders, want in de tekst van de kaart wordt expliciet en helder uitgelegd welke stappen een medewerker moet nemen. De kaart bevat daarnaast de complete indicatorenlijst en de procedure voor het melden van ongebruikelijke trans acties. Ook staan er schema's op van transacties waarbij geï dentificeerd, gelegitimiteerd, gemeld en geregistreerd moet worden. Tot slot wordt een overzicht gegeven van legitimatiebewij- zen die een klant bij een transactie kan tonen. Elke bank ontvangt zo spoedig mogelijk -per hoofd en bijkantoor- twee herziene instructiekaarten. Deze worden automatisch doorbelast. •Artikelnummer 3005 Richtprijs 2,50 Om organisatorische redenen zijn alle eerder geplaatste bestellingen geannuleerd. Als u onlangs dus een bestelling hebt geplaatst, dan wordt u verzocht die opnieuw te doen. Identificeren Legitimeren Verifiëren Registreren Rabobank Inlichtingen: Stafgroep Coördinatie Beveiliging Rabobankorganisatie 030-2 162459

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 6