JAS steeds beter in model Produktkalender LAURA laat nog even op zich wachten mi De Jaarrekening 1995 w 2 Management Op 6 december ontving u een circulaire over de Jaarstukken 1995. Naar aanleiding daarvan vertellen Ton van Luyn en Jan Brouwers van Planning en Control WAB in het kort wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat er volgend jaar gaat veranderen. "Vanuit de wetgeving zijn er dit jaar geen grote invloeden geweest op de richtlijnen voor het samenstellen van de jaar rekening. Wél is de fiscale jaarrekening geïntegreerd in JAS en zijn er daarnaast twee, vanuit organisatie-overwegin gen gezien kleinere wijzigin gen doorgevoerd. De eerste betreft aanpassing van de afschrijvingen op computer apparatuur. Die aanpassing komt voort uit het feit dat de economische levensduur korter is geworden dan de technische. Daardoor is de afschrijvingstermijn korter geworden. De andere wijzi ging heeft te maken met richt lijnen van De Nederlandsche Bank om bouwdeposito's anders te rubriceren. Wij beraden ons er nog over of en hoe de aanpassing in de maandstaat daarmee gelijk kan worden gesteld. Integratie "De fiscale jaarrekening is geïntegreerd in JAS. Dat is de belangrijkste wijziging dit jaar. Het model levert nu drie jaarrekeningen op: een commerciële jaarreke ning voor intern gebruik; een externe jaarrekening bestemd voor de leden; een fiscale jaarrekening. Deze jaarrekening is nieuw. De fiscale jaarrekening komt tot stand door transporten vanuit de commerciële jaarre kening. Die gegevens worden gebruikt en aangevuld met enkele fiscale gegevens aan geleverd door de activiteit Fiscale Uitvoering. Uit deze twee groepen gege vens wordt de fiscale jaar rekening samengesteld. Efficiency-verbeteringen "Door bovengenoemde aan passing van het JAS-model hebben we een duidelijke effi- ciency-verbetering bereikt. De fiscale jaarrekening wordt nu op de bank samengesteld, tegelijk met de overige beno digde jaarrekeningen. Fiscale Uitvoering hoeft aan deze jaarrekening minder werk te besteden. Dit vindt zijn weerslag in een lager tarief dat in 1996 door Rabobank Nederland (Fiscale Uitvoering) aan de banken zal worden doorbelast. Minder controles "In het vernieuwde JAS-model is een groot aantal extra con troles ingebracht. Deze con troles komen de juistheid van de gegevens ten goede. De afdeling Interne Controle van uw bank hoeft nu niet meer de aandacht op alle posten te richten, maar kan zich bezighouden met speci fieke aandachtsgebieden. In januari geeft de Accountants dienst daar via de Checklist Balanscontrole meer infor matie over. Vooruitblik op 1996 "Het JAS-model is nu qua functies compleet. In het komend jaar komt er wel een aanpassing van de Waardering gebouwen. In het eerste kwar taal ontvangen de banken daarover nadere informatie. En tenslotte zal er wat worden gedaan aan de consolidatie- problematiek. Alle posten van Rabobank Nederland naar de lokale banken en omgekeerd zullen op een efficiëntere wijze worden opgespoord. De samenstelling van de jaar rekening op concernniveau kan dan veel sneller verlo pen." Voor meer informatie zie circulaire 14/318 van 28 november en 22/169 van 6 december. Inlichtingen: Helpdesk Planning en Control WAB 040-217 70 35 Management In Bank Bedrijfsvoering verscheen regelmatig de Produktkalender LAURA: het kwartaaloverzicht van de ver wachte nieuwe (versies van) toepassingen en infrastructu rele voorzieningen. De meest recente versie dateert van juli 1995. Regelmatig vragen banken wanneer er een nieuwe komt. Het antwoord op deze vraag kan nog niet worden gegeven. Zoals inmiddels, mede door de consultatiedagen, bekend is, onderzoekt Rabobank Nederland hoe het proces van informatisering beter kan worden beheerst. Hierbij worden enkele uitgangspunten

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 2