26 Bedrijfsvoering het aantal releases worden verminderd. Uitgaan van bestaande situatie Maar hoe is dat mogelijk? Volgens het nieuwe releasebe- leid moeten toepassingen worden ontwikkeld op basis van de bestaande situatie bij de lokale bank. Dan gaat het dus niet om de nieuwste versie van een systeem op de markt, maar over de meest actuele versie die bij de lokale bank draait. Alleen dan is de uit levering van een toepassing onafhankelijk van een nieuwe release. Bovendien wordt in het nieuwe releasebeleid meer aandacht besteed aan het testtraject. producten- zal per maand of kwartaal worden genomen. Om tot een logische groep te komen, is in het nieuwe releasebeleid onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van automatiseringsproducten. In het schema worden ze weergegeven. Infrastructurele functionaliteit De infrastructurele functiona liteit vormt de basis waarop de geautomatiseerde voorzie ningen van een bank zijn gebouwd. Het is het automati seringsgedeelte waar met name de systeembeheerder mee te maken krijgt. Voorbeelden van infrastruc tuur met de bijbehorende Toepassing Toepassing Toepassing Gemeenschappelijke functionaliteit Infrastructurele functionaliteit Ontwikkelaars hebben voor taan de plicht hun producten af te geven bij de zogenoemde Platform Integratie Test. In deze 'lokale bank-omgeving' worden de producten door systeembe heerders getest. Daarbij wordt ook bekeken of de producten naar behoren blijven werken. Pas wanneer een product goed functioneert en vaststaat welke afhankelijkheid er bestaat, wordt het uitgeleverd. Een belangrijk punt van het nieuwe release beleid is dat dit alles stapsge wijs gaat gebeuren. Stapsgewijs releasen Automatisering wordt geken merkt door een constant proces van ontwikkeling en verbetering. Nadeel is dat er veel stappen zijn, waarmee men relatief weinig vooruit komt. Het nieuwe releasebe leid houdt in dat de vele kleine stapjes worden opgespaard tot één grote doelgerichte stap voorwaarts. Die stap -de uit levering van een selecte groep besturingssoftware zijn Novell, ArcServe, drivers en hardware. In het nieuwe releasebeleid zal op kwartaal basis worden aangegeven welke nieuwe functionaliteit binnen de infrastructuur beschikbaar komt. Maar omdat banken vaak niet lang op deze producten kunnen wachten, zal de uitlevering maandelijks op een bij voor keur vast moment plaatsvin den. Er zullen niet langer losse uitleveringen worden gepland. Aan het begin van de maand zullen testen draaien. Daaruit worden de producten geselec teerd die klaar zijn voor vrij gave. Die producten zullen in één pakket worden uitgeleverd. Gemeenschappelijke functionaliteit De gemeenschappelijke func tionaliteit bestaat uit produc ten die door meer dan één toe passing kunnen worden gebruikt, of die op zichzelf een gemeenschappelijke functie bieden. Deze producten, bij voorbeeld LAURA-Cliënt, LAURA-DATA, Gegevens- Overdacht (GO) en cliënttoe passingen, zijn (indirect) bestemd voor de eindgebrui ker. Er wordt naar gestreefd om de gemeenschappelijke functionaliteit één keer per kwartaal uit te leveren. Dit is dan het niveau waar voor dat kwartaal vanuit wordt gegaan, ongeacht of de producent (bijvoorbeeld een segment) een nieuwe versie van een systeem uitbrengt. De lokale bank weet dan wat zij gedu rende het kwartaal aan gemeenschappelijke functiona liteit kan verwachten. Toepassingen Toepassingen, zoals RSB, CRP en VERA, zullen worden uit geleverd op basis van de infrastructuur en de gemeen schappelijke functionaliteit die aan het begin van het kwar taal aanwezig zijn. Dus wanneer de lokale bank er voor zorgt dat aan het begin van het kwartaal de juiste infrastructuur op het systeem staat, kunnen alle toe passingen die in het kwartaal vrijkomen, erop draaien. Geprobeerd wordt om te voorkomen dat er in hetzelfde kwartaal een extra release voor de infrastructuur moet komen. vuld. Dit is nog niet overtui gend gelukt. Zoals steeds weer blijkt, is alle begin moeilijk. Het volgende kwartaal, 95-10, komt in de buurt. De LAURA database is nu namelijk zo ingericht dat hij volledig onaf hankelijk is van andere, nieuwe releases. De database kan worden geïnstalleerd in de bestaande situatie. Dus als de lokale bank de nieuwe toepas singen nog niet heeft, kan de database met de 'oude' toe passingen draaien. Met het nieuwe releasebeleid is een eerste stap gezet in de richting van een betere beheersbaarheid van de infor matisering bij de banken. Ook de interne werkwijze van Rabobank Nederland is verbe terd, want er worden met het nieuwe testtraject -dat minder onder tijdsdruk staat- veilig heidsmaatregelen genomen die het domino-effect van uitlo pende projecten tegengaan. Bovendien kunnen tijdsplan- nen beter worden gevolgd. Maar uw grootste belangstel ling gaat natuurlijk uit naar de gevolgen voor de bank: een uitleveringsagenda die meer betrouwbaarheid en overzicht biedt, en natuurlijk uiteinde lijk het voorkomen van pro blemen bij de installatie en het gebruik van automatiserings producten. Nog even op een rij waar Informatisering naartoe werkt: eenmaal per kwartaal een grote uitlevering van gemeen schappelijke functionaliteit met direct hieraan gekop pelde toepassingen; eenmaal per maand een uitlevering van infrastructurele functionaliteit; gedurende het hele kwartaal uitlevering van toepassingen, maar per toepassing maximaal één uitlevering per kwartaal. Consequenties Het nieuwe, stapsgewijze releasebeleid is al in gang gezet. De kwartaalaanduiding 95-7 (bijvoorbeeld LAURA- DATA 9507) zou volgens het nieuwe beleid worden inge- Inlichtingen: Uw regionale Adviseur Procesorganisatie en Informatisering of centraal 040 - 2 17 71 20 (secretariaat)

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 26